Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổi điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng kèm theo Quyết định 10/2005/QĐ-BGD&ĐT và đã được bổ sung tại Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục quốc phòng cho Trung học phổ thông, THCN, Cao Đẳnd, Đại học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 28/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 2, 4 VÀ 5 MỤC I CỦA TIÊU CHUẨN BỘ MẪU THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2005/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ  Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cấp trung học phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng;
Căn cứ  Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung vào Mục I và Mục III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được bổ sung tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Vụ Giáo dục quốc phòng chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý việc sản xuất, cung ứng và sử dụng loại thiết bị này ở các cơ sở giáo dục và đào tạo. Các cơ quan quản lý giáo dục căn cứ Quyết định này để kiểm tra và chỉ đạo quá trình thực hiện việc mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng và Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Đại học, Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục chuyên nghiệp, Giáo dục trung học và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và Giám đốc các trung tâm giáo dục quốc phòng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

TIÊU CHUẨN BỘ MẪU THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU

MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

(Kèm theo Quyết định số: 28/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Mã số

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị sản xuất mẫu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

I

Vũ khí cắt bổ

 

 

 

 

 

2

CKCCB.M1

Súng trường CKC cắt bổ

Khẩu

- Tỷ lệ, kích thước: 1/1; sản xuất mới 100%.

- Khối lượng: 3,8kg

- Đủ các chi tiết cấu tạo của súng.

- Màu sắc các chi tiết bằng thép giống súng thật; báng súng, ốp lót tay bằng nhựa composit màu xanh lục sẫm.

- Lê bằng kim loại mạ sáng, đầu cắt tròn.

- Dây súng: chất liệu bằng sợi tổng hợp, màu nâu hoặc xanh rêu; điều chỉnh được độ dài, ngắn.

- Thân súng ghi số súng, năm sản xuất, trên báng súng gắn lôgô và tên đơn vị sản xuất.

- Nòng súng khoan rỗng 2 đầu, đặc ở giữa (buồng đạn làm bằng thép sản xuất súng CKC thật, dễ thao tác tháo lắp đạn; nòng súng cỡ 7,62 mm lắp được thiết bị kiểm tra bắn Laze).

- Mỗi khẩu súng kèm theo 3 viên đạn luyện tập (bỏ hạt nổ và khoan lỗ).

* Vị trí cắt bổ :

- Nòng súng và lỗ trích khí

- Phần trên của bộ phận đẩy về

- Thân hộp khoá nòng

- Không lắp kim hoả

- Công ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31/ Bộ Quốc phòng.

- Xí nghiệp X55/ Bộ Quốc phòng.

- Mỗi khẩu súng kèm theo 1 lọ dầu bảo quản.

- Có hộp bảo quản, vận chuyển an toàn.

- Có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và thời gian, địa chỉ bảo hành.

 

4

B40CB.M1

Súng diệt tăng B40 (kèm đạn) cắt bổ

Khẩu

1. Súng B40 cắt bổ:

- Tỷ lệ, kớch thước: 1/1; sản xuất mới 100%.

- Đủ các chi tiết cấu tạo của súng.

- Khối lượng: 2,8kg

- Màu sắc các chi tiết bằng thép giống súng thật; ốp che nòng bằng nhựa composit màu xanh lục sẫm.

- Dây súng: chất liệu bằng sợi tổng hợp, màu nâu hoặc xanh rêu; điều chỉnh được độ dài, ngắn.

-Trên nắp hộp cò ghi số súng, năm sản xuất, thân súng gắn lôgô và tên đơn vị sản xuất.

- Các vít giữ nắp hộp cò là vít tai hồng để dễ mở nắp và quan sát được cấu tạo và các chuyển động của hộp cò.

* Vị trí cắt bổ:

- Nòng súng

2. Đạn B40 cắt bổ:

- Tỷ lệ, kích thước: 1/1

- Chất liệu bằng thép và composit

- Khối lượng: 1,8kg

- Trên thân đạn gắn lôgô và tên đơn vị sản xuất.

* Vị trí cắt bổ:

- Đầu đạn (thể hiện phễu đạn, thuốc nổ, ngòi nổ)

- Ống thuốc phóng

- Công ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31/ Bộ Quốc phòng.

- Xớ nghiệp X55/ Bộ Quốc phòng.

- Mỗi khẩu súng kèm theo 1 lọ dầu bảo quản.

- Có hộp bảo quản, vận chuyển an toàn.

- Có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và thời gian, địa chỉ bảo hành.

 

5

B41CB.M1

Súng diệt tăng B41 (kèm đạn)

Khẩu

1. Súng B41 cắt bổ:

- Tỷ lệ, kích thước: 1/1; sản xuất mới 100%.

- Đủ các chi tiết cấu tạo của súng.

- Khối lượng: 3kg

- Màu sắc các chi tiết bằng thép giống súng thật; ốp che nòng bằng nhựa composit màu xanh lục sẫm.

- Dây súng: chất liệu bằng sợi tổng hợp, màu nâu hoặc xanh rêu; điều chỉnh được độ dài, ngắn.

-Trên nắp hộp cò ghi số súng, năm sản xuất, thân súng gắn lôgô và tên đơn vị sản xuất.

- Các vít giữ nắp hộp cò là vít tai hồng để dễ mở nắp và quan sát được cấu tạo và các chuyển động của hộp cò.

* Vị trí cắt bổ:

- Ốp che nòng

- Loa che lửa

2. Đạn B41 cắt bổ:

- Tỷ lệ, kích thước: 1/1

- Chất liệu bằng thép và composit

- Khối lượng: 1,8kg

- Trên thân đạn gắn lôgô và tên đơn vị sản xuất.

* Vị trí cắt bổ:

- Đầu đạn (thể hiện phễu đạn, thuốc nổ, ngòi nổ)

- Ống thuốc phóng

- Cánh đuôi đạn

- Cụng ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31/ Bộ Quốc phòng.

- Xí nghiệp X55/ Bộ Quốc phòng.

- Mỗi khẩu súng kèm theo 1 lọ dầu bảo quản.

- Có hộp bảo quản, vận chuyển an toàn.

- Có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và thời gian, địa chỉ bảo hành.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2008/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2008
Ngày hiệu lực01/07/2008
Ngày công báo16/06/2008
Số công báoTừ số 349 đến số 350
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục quốc phòng cho Trung học phổ thông, THCN, Cao Đẳnd, Đại học


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục quốc phòng cho Trung học phổ thông, THCN, Cao Đẳnd, Đại học
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu28/2008/QĐ-BGDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýBành Tiến Long
     Ngày ban hành03/06/2008
     Ngày hiệu lực01/07/2008
     Ngày công báo16/06/2008
     Số công báoTừ số 349 đến số 350
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục quốc phòng cho Trung học phổ thông, THCN, Cao Đẳnd, Đại học

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục quốc phòng cho Trung học phổ thông, THCN, Cao Đẳnd, Đại học

         • 03/06/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/06/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực