Quyết định 28/QĐ-UBND

Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2009 sửa đổi quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 4390/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 28/QĐ-UBND 2009 sửa quy hoạch ngành thương mại 4390/QĐ-UBND Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4390/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại về ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Căn cứ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại tờ Trình số 1497/TTr-SCT ngày 30/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt cụ thể như sau:

1. Nội dung điểm d, khoản 2, Điều 1 được sửa đổi như sau:

“d) Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại và siêu thị:

Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại: Quy hoạch đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ có 30 trung tâm thương mại, phân quy mô như sau:

- Trung tâm thương mại hạng I: 11

- Trung tâm thương mại hạng II: 08

- Trung tâm thương mại hạng III: 11

Quy hoạch đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tỉnh sẽ có 50 siêu thị tổng hợp, phân theo quy mô như sau:

- Số siêu thị tổng hợp hạng I: 10

- Số siêu thị tổng hợp hạng II: 26

- Số siêu thị tổng hợp hạng III: 14”

2. Nội dung phụ biểu danh mục dự án đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị, khu thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi bảng 2: Danh mục các dự án siêu thị:

Tại mục TT: I; tên dự án: Thành phố Biên Hòa:

Bỏ:

+ TT: I.1;

+ Tên dự án: Siêu thị Big C;

+ Địa chỉ: Phường Long Bình Tân;

+ Mã số: ST1;

+ Phân hạng: I-TH;

+ Diện tích: 2,45 ha;

+ Năm đầu tư: 1998.

+ TT: I.9;

+ Tên dự án: Siêu thị Tân Hiệp;

+ Địa chỉ: Phường Tân Hiệp;

+ Mã số: ST9;

+ Phân hạng: I-TH;

+ Diện tích: 1,5 ha;

+ Năm đầu tư: 2007.

b) Bổ sung vào mục TT: I; tên dự án: Thành phố Biên Hòa bảng 1: Danh mục các dự án trung tâm thương mại:

+ TT: I.9;

+ Tên dự án: TTTM Big C;

+ Địa chỉ: Phường Long Bình Tân;

+ Mã số: TT29;

+ Phân hạng: III;

+ TT: I.10;

+ Tên dự án: Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Tân Hiệp;

+ Địa chỉ: Phường Tân Hiệp;

+ Mã số: TT30;

+ Phân hạng: III.

c) Bổ sung vào mục TT: VI; tên dự án: Huyện Long Thành bảng 2: Danh mục các dự án siêu thị:

+ TT: V.3;

+ Tên dự án: Siêu thị Long Thành 3;

+ Địa chỉ: Xã Tam Phước;

+ Mã số: ST54;

+ Phân hạng: II.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung còn lại của Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2009
Ngày hiệu lực05/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/QĐ-UBND 2009 sửa quy hoạch ngành thương mại 4390/QĐ-UBND Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 28/QĐ-UBND 2009 sửa quy hoạch ngành thương mại 4390/QĐ-UBND Đồng Nai
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu28/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýĐinh Quốc Thái
     Ngày ban hành05/01/2009
     Ngày hiệu lực05/01/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 28/QĐ-UBND 2009 sửa quy hoạch ngành thương mại 4390/QĐ-UBND Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/QĐ-UBND 2009 sửa quy hoạch ngành thương mại 4390/QĐ-UBND Đồng Nai