Quyết định 2801/QĐ-UBND

Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Dự án Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2014 đấu thầu dự án phát triển du lịch Bình Định đến 2020 tầm nhìn 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2801/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU: DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp kinh phí dự án Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1422/TTr-SVHTTDL ngày 12/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Dự án Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Kế hoạch đấu thầu:

3.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện (đồng)

1

Xây dựng nhiệm vụ và dự toán

Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch

7.717.500

2

Quản lý dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12.348.000

3

Thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán

Sở Tài chính

4.630.500

4

Thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13.891.500

5

Công bố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10.804.500

Tổng cộng: 49.392.000 đồng

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn đồng

3.2. Phần kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thấu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây dựng điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

259.308.000

Theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Quý III 2014

Trọn gói

180 ngày

Tổng giá trị thực hiện: 259.308.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín triệu, ba trăm lẻ tám nghìn đồng

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2801/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2801/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2014
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2801/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2014 đấu thầu dự án phát triển du lịch Bình Định đến 2020 tầm nhìn 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2014 đấu thầu dự án phát triển du lịch Bình Định đến 2020 tầm nhìn 2030
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2801/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành 21/08/2014
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2014 đấu thầu dự án phát triển du lịch Bình Định đến 2020 tầm nhìn 2030

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2014 đấu thầu dự án phát triển du lịch Bình Định đến 2020 tầm nhìn 2030

  • 21/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực