Quyết định 2828/QĐ-UBND

Quyết định 2828/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường 319B thuộc địa bàn xã Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2828/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2828/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG 319B THUỘC ĐỊA BÀN CÁC XÃ PHƯỚC THIỀN, HIỆP PHƯỚC, LONG THỌ, PHƯỚC AN HUYỆN NHƠN TRẠCH (GIAI ĐOẠN 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định tỉnh tại Văn bản số 1857/STC-HĐTĐ ngày 14/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường 319B thuộc địa bàn các xã Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1).

Điều 2. Nội dung chính của phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên được phê duyệt như sau:

1. Tổng diện tích thu hồi; số hộ có đất bị thu hồi, tài sản giải tỏa: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi theo quyết định giới thiệu địa điểm khoảng: 420.675m2.

a) Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giai đoạn 1) của dự án như sau:

Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 359.123,00m2; trong đó:

+ Đất mặt tiền đường 319B: 72.349,00m2.

+ Đất do các công ty hạ tầng quản lý: 278.815,50m2.

+ Đất chuyên dùng: 7.958,50m2.

b) Số hộ có đất bị thu hồi, tài sản giải tỏa: Dự kiến 18 hộ, các hộ này bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp, không có hộ thuộc diện giải tỏa trắng.

2. Giá bồi thường, hỗ trợ về đất: Căn cứ theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008.

+ Diện tích đất do các Công ty Hạ tầng quản lý: Thực hiện theo Công văn số 155/TB-UBND ngày 10/7/2008, Công văn số 136/TB-UBND ngày 20/6/2008 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thông báo thay biên bản cuộc họp triển khai thực hiện cải tạo mở rộng tuyến đường 319.

+ Đất nông nghiệp vị trí 1 cây lâu năm: 120.000 đồng/m2.

+ Đất chuyên dùng: Nhà nước cho thuê đất không bồi thường.

3. Bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác: Bao gồm các loại sau:

- Nhà cửa: Nhà cấp IV,…

- Vật kiến trúc và tài sản khác: Nhà tạm, tường rào…

a) Điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc có giấy tờ hợp pháp thì bồi thường theo quy định.

- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc không có giấy tờ hợp pháp nhưng xây dựng trên đất được bồi thường đất ở và xây dựng trước ngày 01/7/2004, trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì bồi thường, nếu xây dựng trên đất khác và trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì hỗ trợ 80% giá trị bồi thường.

- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng sau thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì không bồi thường, không hỗ trợ.

b) Giá bồi thường, hỗ trợ: Áp dụng theo Quyết định của UBND tỉnh số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 về ban hành quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Bồi thường cây trồng: Áp dụng theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Trợ cấp các loại: Áp dụng theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ, thưởng di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quy định hiện hành có liên quan.

6. Phương án bố trí tái định cư: Dự án không có hộ thuộc diện giải tỏa trắng nên không giải quyết bố trí tái định cư.

7. Dự kiến tổng giá trị của phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án: 13.760.120.000 đồng (mười ba tỷ bảy trăm sáu mươi triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).

+ Bồi thường, hỗ trợ về đất:

8.681.880.000

đồng.

+ Nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản khác:

1.181.900.000

đồng.

+ Bồi thường cây trồng:

464.860.000

đồng.

+ Trợ cấp các loại:

335.640.000

đồng.

+ Phí sử dụng hạ tầng:

1.599.642.000

đồng.

+ Kinh phí thẩm định bồi thường (2%):

245.278.000

đồng.

+ Dự phòng phí (10%):

1.250.920.000

đồng.

Điều 3. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ nêu trên là phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ; không có giá trị chi trả cho các hộ được bồi thường, hỗ trợ; UBND huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm thông báo công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ này cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi và tài sản bị giải tỏa thuộc dự án.

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nhơn Trạch căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nhơn Trạch và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2828/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2828/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2828/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2828/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2828/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2828/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực29/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2828/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2828/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ

         • 29/08/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/08/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực