Quyết định 29/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định 29/2005/QĐ-BBCVT về việc điều chỉnh mức sàn định hướng đối với cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 29/2005/QĐ-BBCVT điều chỉnh mức sàn định hướng cước thanh toán quốc tế cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 04/2006/QĐ-BBCVT quản lý giá sàn cước thanh toán quốc tế cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 13/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2005/QĐ-BBCVT điều chỉnh mức sàn định hướng cước thanh toán quốc tế cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2005/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC SÀN ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI CƯỚC THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ CƯỚC KẾT CUỐI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ CHIỀU VỀ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Mức sàn định hướng đối với cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN ( IDD ) và cước kết cuối điện thoại IP quốc tế ( VoIP ) chiều về Việt nam là 0,17 USD/phút, không phân biệt cuộc gọi đến mạng cố định hay mạng di động tại Việt Nam.

2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế được chủ động đàm phán, thoả thuận với các đối tác nước ngoài mức cước cụ thể cho: cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN và cước kết cuối điện thoại IP quốc tế chiều về Việt nam nhưng không được thấp hơn mức sàn định hướng do Bộ Bưu chính, Viễn thông qui định.

Điều 2. Hạn mức lưu lượng và cước kết nối bổ sung

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế được phân bổ hạn mức lưu lượng đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN và dịch vụ điện thoại IP quốc tế chiều về Việt nam theo qui định của Bộ Bưu chính, Viễn thông theo từng thời kỳ.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt nam ngoài cước kết nối cơ bản theo các qui định hiện hành, phải trả cước kết nối bổ sung đối với phần lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam vượt hạn mức. Cụ thể như sau:

+./ 17 cents đối với phần lưu lượng vượt hạn mức với mức vượt đến 10%.

+./ 20 cents đối với phần lưu lượng vượt hạn mức với mức vượt từ trên 10% đến 20%.

+./ 25 cents đối với phần lưu lượng vượt hạn mức với mức vượt từ trên 20% đến 30%.

+./ 28 cents đối với phần lưu lượng vượt hạn mức với mức vượt trên 30%.

3. Cơ chế quản lý, thu nộp các khoản cước kết nối bổ sung được thực hiện theo qui định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 9/2005/QĐ-BBCVT Quyết định số 10/2005/QĐ-BBCVT ngày 25/4/2005 và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2005/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2005/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2005
Ngày hiệu lực09/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2006
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 29/2005/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 29/2005/QĐ-BBCVT điều chỉnh mức sàn định hướng cước thanh toán quốc tế cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 29/2005/QĐ-BBCVT điều chỉnh mức sàn định hướng cước thanh toán quốc tế cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2005/QĐ-BBCVT điều chỉnh mức sàn định hướng cước thanh toán quốc tế cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam