Quyết định 294/QĐ-UBND

Quyết định 294/QĐ-UBND về Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

Quyết định 294/QĐ-UBND 2018 Khung giá quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 về Khung giá công tác quản lý bảo dưỡng đường bộ tỉnh Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 08/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 294/QĐ-UBND 2018 Khung giá quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG N
GÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BGVT ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 20/TTr-SGTVT ngày 30/3/2018 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 666/STC-QLGCS ngày 30/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, cụ thể như sau:

Hạng mục

Năm sử dụng

Giá trị tối đa

(đồng)

1 Km đường bê tông nhựa

Từ 1 năm đến 3 năm

50.113.000

Từ 4 năm đến 6 năm

60.306.000

Từ 7 năm đến 9 năm

71.348.000

Trên 9 năm

85.383.000

1 Km đường đá dăm láng nhựa

Từ 1 năm đến 3 năm

63.973.000

Từ 4 năm đến 6 năm

84.641.000

Từ 7 năm đến 9 năm

105.309.000

Trên 9 năm

127.946.000

1 Km đường bê tông xi măng

Từ 1 năm đến 3 năm

38.308.000

Từ 4 năm đến 6 năm

43.140.000

Từ 7 năm đến 9 năm

48.662.000

Trên 9 năm

55.219.000

1md cầu

 

1.374.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

2. Trên cơ sở Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 được quy định tại Điều 1 của Quyết định này; hàng năm, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.196.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 294/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu294/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực03/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 294/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 294/QĐ-UBND 2018 Khung giá quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 294/QĐ-UBND 2018 Khung giá quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu294/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýNguyễn Tăng Bính
       Ngày ban hành03/04/2018
       Ngày hiệu lực03/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 294/QĐ-UBND 2018 Khung giá quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 294/QĐ-UBND 2018 Khung giá quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quảng Ngãi