Quyết định 321/QĐ-UBND

Quyết định 321/QĐ-UBND về Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 về Khung giá công tác quản lý bảo dưỡng đường bộ tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BGVT ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 35/TTr-SGTVT ngày 18/4/2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 943/STC-QLGCS ngày 12/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian khai thác

Giá trị tối đa ng)

Khu vực đng bằng

Khu vực miền núi

I

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 1Km đường

 

1

Mặt đường bê tông nhựa

Từ 1 - 3 năm

76.770.301

86.520.351

Từ 4 - 6 năm

78.298.208

87.666.281

Từ 7 - 9 năm

79.953.441

88.907.705

Trên 9 năm

81.481.347

90.053.635

2

Mặt đường láng nhựa

Từ 1 - 3 năm

96.093.098

111.977.791

Từ 4 - 6 năm

104.068.520

121.157.583

Từ 7 - 9 năm

112.043.943

130.337.375

Trên 9 năm

118.120.456

137.331.502

3

Mặt đường bê tông xi măng

Từ 1 - 3 năm

69.924.833

81.680.260

Từ 4 - 6 năm

70.066.769

81.822.196

Từ 7 - 9 năm

70.228.982

81.984.409

Trên 9 năm

70.370.918

82.126.345

II

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 1md cầu

1.002.407

1.896.802

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

2. Trên cơ sở Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 được quy định tại Điều 1 của Quyết định này; hàng năm, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.325.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu321/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 321/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 về Khung giá công tác quản lý bảo dưỡng đường bộ tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 về Khung giá công tác quản lý bảo dưỡng đường bộ tỉnh Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu321/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýNguyễn Tăng Bính
       Ngày ban hành08/05/2019
       Ngày hiệu lực08/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 về Khung giá công tác quản lý bảo dưỡng đường bộ tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 321/QĐ-UBND 2019 về Khung giá công tác quản lý bảo dưỡng đường bộ tỉnh Quảng Ngãi

           • 08/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực