Quyết định 296/QĐ-BHXH

Quyết định 296/QĐ-BHXH năm 2013 về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 296/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TRONG LĨNH VỰC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2010/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 26/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BHXH ngày 24/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (từ quy trình số QT-THU-01 đến QT-THU-30 theo danh mục kèm theo) áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Thu (08b)
- Lưu: VT, BCĐ ISO (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN THUỘC PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 296/QĐ-BHXH ngày 25/3/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Tên quy trình

Cơ quan thực hiện

Mã quy trình

1

Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

BHXH tỉnh

QT-THU-01

2

Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

BHXH tỉnh

QT-THU-02

3

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

BHXH tỉnh

QT-THU-03

4

Điều chỉnh lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập

BHXH tỉnh

QT-THU-04

5

Giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

BHXH tỉnh

QT-THU-05

6

Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

BHXH tỉnh

QT-THU-06

7

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH tỉnh

QT-THU-07

8

Truy thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

QT-THU-08

9

Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người sử dụng lao động

BHXH tỉnh

QT-THU-09

10

Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

BHXH tỉnh

QT-THU-10

11

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

BHXH tỉnh

QT-THU-11

12

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

BHXH tỉnh

QT-THU-12

13

Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc

BHXH tỉnh

QT-THU-13

14

Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

BHXH huyện

QT-THU-14

15

Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và BHTN

BHXH huyện

QT-THU-15

16

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

BHXH huyện

QT-THU-16

17

Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập

BHXH huyện

QT-THU-17

18

Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

BHXH huyện

QT-THU-18

19

Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

BHXH huyện

QT-THU-19

20

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH huyện

QT-THU-20

21

Truy thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH huyện

QT-THU-21

22

Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

BHXH huyện

QT-THU-22

23

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

BHXH huyện

QT-THU-23

24

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

BHXH huyện

QT-THU-24

25

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng, phương thức đóng

BHXH huyện

QT-THU-25

26

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

BHXH huyện

QT-THU-26

27

Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc

BHXH huyện

QT-THU-27

28

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng tự nguyện tham gia BHYT

BHXH huyện

QT-THU-28

29

Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ cận nghèo

BHXH huyện

QT-THU-29

30

Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

BHXH huyện

QT-THU-30

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 296/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu296/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2013
Ngày hiệu lực25/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 296/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 296/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 296/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu296/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành25/03/2013
        Ngày hiệu lực25/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 296/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 296/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính

           • 25/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực