Quyết định 299/QĐ-BHXH

Quyết định 299/QĐ-BHXH năm 2013 về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 299/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 835/QĐ-BHXH 2013 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 29/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 299/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 299/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2008 TRONG LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2010/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 26/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BHXH ngày 24/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (từ quy trình số QT-CSXH-01 đến QT-CSXH-41 (theo danh mục kèm theo) áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, BCĐ ISO(5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH THUỘC PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BHXH ngày 26/3/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Tên quy trình

Cơ quan thực hiện

Mã quy trình

1

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động

BHXH tỉnh

QT-CSXH-01

2

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm

BHXH tỉnh

QT-CSXH-02

3

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động KCB ở nước ngoài

BHXH tỉnh

QT-CSXH-03

4

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai

BHXH tỉnh

QT-CSXH-04

5

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con

BHXH tỉnh

QT-CSXH-05

6

Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

BHXH tỉnh

QT-CSXH-06

7

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết

BHXH tỉnh

QT-CSXH-07

8

Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết

BHXH tỉnh

QT-CSXH-08

9

Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

BHXH tỉnh

QT-CSXH-09

10

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

BHXH tỉnh

QT-CSXH-10

11

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

BHXH tỉnh

QT-CSXH-11

12

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát

BHXH tỉnh

QT-CSXH-12

13

Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu

BHXH tỉnh

QT-CSXH-13

14

Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu

BHXH tỉnh

QT-CSXH-14

15

Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

BHXH tỉnh

QT-CSXH-15

16

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

BHXH tỉnh

QT-CSXH-16

17

Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

BHXH tỉnh

QT-CSXH-17

18

Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHXH tỉnh

QT-CSXH-18

19

Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp

BHXH tỉnh

QT-CSXH-19

20

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

BHXH tỉnh

QT-CSXH-20

21

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chết

BHXH tỉnh

QT-CSXH-21

22

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chết

BHXH tỉnh

QT-CSXH-22

23

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

BHXH tỉnh

QT-CSXH-23

24

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chết

BHXH tỉnh

QT-CSXH-24

25

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chết

BHXH tỉnh

QT-CSXH-25

26

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

BHXH tỉnh

QT-CSXH-26

27

Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác

BHXH tỉnh

QT-CSXH-27

28

Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác

BHXH tỉnh

QT-CSXH-28

29

Quyết toán chế độ ôm đau đối với người lao động

BHXH huyện

QT-CSXH-29

30

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm

BHXH huyện

QT-CSXH-30

31

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động KCB ở nước ngoài

BHXH huyện

QT-CSXH-31

32

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai

BHXH huyện

QT-CSXH-32

33

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con

BHXH huyện

QT-CSXH-33

34

Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

BHXH huyện

QT-CSXH-34

35

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết

BHXH huyện

QT-CSXH-35

36

Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết

BHXH huyện

QT-CSXH-36

37

Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

BHXH huyện

QT-CSXH-37

38

Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

BHXH huyện

QT-CSXH-38

39

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

BHXH huyện

QT-CSXH-39

40

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHXH huyện

QT-CSXH-40

41

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đi nước ngoài định cư

BHXH huyện

QT-CSXH-41

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu299/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2013
Ngày hiệu lực26/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 299/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 299/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu299/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành26/03/2013
        Ngày hiệu lực26/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 299/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 299/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính