Quyết định 30/2010/QĐ-UBND

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 34/2012/QĐ-UBND quy định mức thu nộp chế độ quản lý sử dụng phí và được áp dụng kể từ ngày 27/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 30/2010/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 17 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2009/QĐ-UBND NGÀY 06/02/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;
Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Nghị định số 82/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008;
Căn cứ Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Thông tư số 238/2009/TT-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 và Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Sở Tài chính Lâm Đồng tại Tờ trình số: 1493/TTr-STC-GCS ngày 7 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Tại mục 1 - Phụ biểu mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh:

- Đã ban hành: “1. Đối tượng chịu phí: là đá, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, quặng khoáng sản kim loại.”

- Sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Đối tượng chịu phí: là đá, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, quặng khoáng sản kim loại và khoáng sản khác.”

2. Tại tiết f, điểm 7, mục 4 - Phụ biểu mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh:

- Đã ban hành:

STT

Loại khoáng sản

ĐVT

Mức thu (đồng)

7

Quặng khoáng sản kim loại

 

 

f

Quặng khoáng sản kim loại khác

tấn

10.000

- Sửa đổi lại như sau:

STT

Loại khoáng sản

ĐVT

Mức thu (đồng)

7

Quặng khoáng sản kim loại

 

 

f

Quặng khoáng sản khác

tấn

10.000

3. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao sở Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2010
Ngày hiệu lực27/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu30/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
     Người kýHuỳnh Đức Hòa
     Ngày ban hành17/09/2010
     Ngày hiệu lực27/09/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND