Quyết định 304/QĐ-UBND

Quyết định 304/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2014 tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 304/QĐ-UBND Chương trình công tác ngành Tư pháp 2014 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 304/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2014 tại Báo cáo số 15/BC-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 11 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TV Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NVTP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh, Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu công tác Tư pháp năm 2014 tại Báo cáo số 15/BC-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng dự thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các Luật, Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nhất là những văn bản liên quan đến những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm với đời sống xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và bền vững trong công tác tư pháp của ngành tại địa phương.

3. Tăng cường sự phối kết hợp với các sở, ngành và địa phương trong triển khai, thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác tư pháp; thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu giúp UBND các cấp chỉ đạo, điều hành theo pháp luật các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2014. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống của dự thảo văn bản và đảm bảo tiến độ, thời gian phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đôn đốc theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật (nếu có) và kịp thời phản hồi những văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp thực tế, thiếu khả thi từ cơ sở, đồng thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2014, bảo đảm sự gắn kết với công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính với hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định của Chính phủ và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương", góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp UBND các cấp quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách của 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong đó có việc phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác pháp chế tại địa phương.

2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo các Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đăng ký, phát triển sản xuất kinh doanh; gắn kết việc kiểm soát thủ tục hành chính với công tác xây dựng, thẩm định, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đẩy mạnh việc rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính tại địa bàn tỉnh.

- Ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Quy chế phối hợp trong việc thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính; Quyết định về cơ chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Ban hành các Quyết định công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính của các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy định hiện hành; thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách hành chính trong việc thực hiện các dự án có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và tạo chuyển biến căn bản trong quản lý dân cư.

3. Công tác hành chính tư pháp

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực đối với UBND cấp huyện và UBND cấp xã; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030” và Đề án “Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp giai đoạn 2012 - 2015” tại địa bàn tỉnh. Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về trình tự thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp tại địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình về yêu cầu bồi thường của các tổ chức, cá nhân. Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường và xử lý các việc khiếu nại, tố cáo trong hoạt động bồi thường nhà nước (nếu có).

4. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản và giao dịch bảo đảm. Triển khai có hiệu quả các luật mới, các Đề án và Kế hoạch trong công tác bổ trợ tư pháp.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án “Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 - 2020”; Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; tổ chức thực hiện, phát triển thêm tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Huế và các thị xã theo Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được phê duyệt và các Kế hoạch “Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên”, Kế hoạch triển khai “Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020”. Tăng cường kiểm tra về tổ chức, hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản và giao dịch bảo đảm, cùng với các tổ chức này tiếp tục củng cố và phát triển thêm số lượng, nâng cao chất lượng, đảm bảo hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp.

- Ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án cơ sở dữ liệu công chứng về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng và ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin dữ liệu này giữa các tổ chức hành nghề công chứng với các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa bàn tỉnh.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2014, trong đó có việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các Luật mới ban hành có hiệu lực năm 2014, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, nâng cao trình độ pháp lý, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện các Đề án phổ biến giáo dục pháp luật như Đề án 270, Đề án 2160, Đề án 4061 và Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương với từng nhóm đối tượng. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở góp phần giải quyết kịp thời nhũng mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, giảm bớt các khiếu nại, tố cáo, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật.

- Tiếp tục hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tôn vinh pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

6. Trợ giúp pháp lý

- Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý sau khi Nghị định, Đề án được ban hành.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược Trợ giúp pháp lý Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030; Kế hoạch số 87/KH-UBND về Quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2012 - 2015, trong đó, có việc thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 tại huyện A Lưới; giao đất, cấp kinh phí xây dựng trụ sở các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1, số 2 tại huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 50/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 và Kế hoạch số 95/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2015”.

- Trực tiếp khảo sát, thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động ở cơ sở và trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, trong đó ưu tiên các xã vùng cao, xã có đồng bào dân tộc thiểu số, xã bãi ngang bằng các hình thức và phương thức thích hợp cho các nhóm đối tượng trợ giúp. Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của Trợ giúp viên, chuyên viên và cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tăng khả năng tiếp cận và đảm bảo hoạt động trợ giúp pháp lý cho các nhóm đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm chính sách an sinh xã hội.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

- Thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế việc khiếu nại vượt cấp trong lĩnh vực tư pháp. Ban hành thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra các lĩnh vực công tác tư pháp theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng thanh tra, kết luận thanh tra của các Đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Hướng dẫn các Phòng Tư pháp cấp huyện tăng cường kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực đối với Tư pháp cấp xã nhằm từng bước nâng cao nghiệp vụ, hạn chế sai sót trong thực thi công vụ của cán bộ tư pháp - hộ tịch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

8. Công tác tổ chức xây dựng Ngành

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1687/QĐ-UBND Quyết định số 209/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp sau khi liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch mới (thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV) Triển khai thực hiện Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành tư pháp tại địa phương khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau khi được phê duyệt; thực hiện Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, chuyển đổi vị trí công chức.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung các Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND Chỉ thị số 26/2013/CT-UBND của UBND tỉnh và Chỉ thị số 02 của Bộ Tư pháp. Tiếp tục thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ. Công chức, viên chức ngành tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp địa phương trong sạch, vững mạnh.

- Quán triệt và triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoại động thống kê của Ngành Tư pháp.

9. Hợp tác quốc tế

Tiếp tục tổ chức thực hiện các Biên bản ghi nhớ hợp tác về tư pháp và pháp luật trong công tác hộ tịch, quốc tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với công dân hai nước tại các huyện có đường biên giới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh SêKong, Salavan nước CHDCND Lào.

10. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Tiếp tục thực hiện quy trình thủ tục thụ lý, giải quyết hồ sơ hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mô hình "‘Một cửa” tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của UBND tỉnh trong công tác tư pháp. Triển khai xây dựng, thực hiện phần mềm “cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng” khi được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, kiểm tra, chỉnh lý phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ công tác tư pháp, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy, sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong việc tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả kết quả các thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp.

11. Công tác thi đua khen thưởng

Tiếp tục xác định là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Tư pháp, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức triển khai, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2014 có trọng tâm, trọng điểm; gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện đăng ký giao ước thi đua giữa các phòng, đơn vị trực thuộc và Phòng Tư pháp cấp huyện; gắn việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nội dung của Chương trình được phê duyệt kèm theo Quyết định này Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Chương trình: định kỳ báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai, thực hiện: định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình công tác này, tổng hợp, báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh. Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các giải pháp công tác tư pháp để đảm bảo chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 304/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu304/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 304/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 304/QĐ-UBND Chương trình công tác ngành Tư pháp 2014 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 304/QĐ-UBND Chương trình công tác ngành Tư pháp 2014 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu304/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành13/02/2014
        Ngày hiệu lực13/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 304/QĐ-UBND Chương trình công tác ngành Tư pháp 2014 Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 304/QĐ-UBND Chương trình công tác ngành Tư pháp 2014 Thừa Thiên Huế

           • 13/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực