Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính thuế một số loại tài nguyên khoáng sản: đất, đá, cát, sỏi; nước thiên nhiên; vàng sa khoáng tỉnh Kon Tum

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 51/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: ĐẤT, ĐÁ, CÁT, SỎI; NƯỚC THIÊN NHIÊN; VÀNG SA KHOÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục thuế tỉnh tại Tờ trình số 1270/TTr-LN ngày 05/6/2013 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo Văn bản số 121/BC-STP ngày 11/6/2013 của Sở Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu làm cơ sở để tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản: đất, đá, cát, sỏi; nước thiên nhiên; vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Mức giá quy định tại Điều 1 là mức giá tối thiểu để tính thu thuế tài nguyên theo quy định hiện hành, không có giá trị thanh toán.

Trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp cao hơn giá quy định tại Quyết định này thì giá tính thuế là giá ghi trên hóa đơn bán hàng; trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn bán hàng thấp hơn giá quy định tại Quyết định này thì tính theo giá quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Khi giá cả có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh kịp thời.

Điều 4. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

PHỤ LỤC

GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: ĐẤT, ĐÁ, CÁT, SỎI; NƯỚC THIÊN NHIÊN; VÀNG SA KHOÁNG
(Kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Nhóm, Loại tài nguyên

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

I

Đá

 

 

 

1

Đá 1x2

đồng/m3

246.000

 

2

Đá 2x4

đồng/m3

235.000

 

3

Đá 4x6

đồng/m3

220.000

 

4

Đá 0,5x1

đồng/m3

245.000

 

5

Đá hộc

đồng/m3

170.000

 

6

Đá Loca

đồng/m3

185.000

 

7

Đá Loca Dmax ≤ 400mm

đồng/m3

205.000

 

8

Đá cấp phối Dmax 25

đồng/m3

230.000

 

9

Đá cấp phối Dmax 37

đồng/m3

210.000

 

10

Đá cấp phối Dmax 37,5

đồng/m3

230.000

 

11

Bột đá

đồng/m3

220.000

 

12

Đá nguyên liệu (KT > 400mm)

đồng/m3

135.000

 

13

Đá chẻ (1m3 tuơng đương 100 viên)

đồng/viên

3.400

 

II

Đất

 

 

 

1

Đất dùng để khai thác, san lấp công trình

đồng/m3

15.000

 

2

Đất sét dùng để sản xuất gạch, ngói

đồng/m3

35.000

 

III

Cát, sỏi

 

 

 

1

Cát xây, đúc

đồng/m3

55.000

 

2

Cát tô, trát

đồng/m3

60.000

 

3

Sỏi

đồng/m3

80.000

 

IV

Nước thiên nhiên

 

 

 

1

Nước khoáng đóng chai, đóng hộp

đồng/m3

500.000

 

2

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

đồng/m3

300.000

 

3

Nước thiên nhiên phục vụ sản xuất, dịch vụ

đồng/m3

5.000

 

V

Vàng sa khoáng: Tạm tính bằng 60% giá vàng 99,99% thực tế trên thị trường tại thời điểm tính thuế.

 

 

 

Ghi chú: Hệ số quy đổi từ đất sét làm gạch, ngói được áp dụng theo các văn bản hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định các nội dung liên quan đến thuế, phí bảo vệ môi trường đối với tài nguyên khoáng sản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/08/2013
Ngày hiệu lực 25/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/02/2015
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Kon Tum
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành 15/08/2013
Ngày hiệu lực 25/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/02/2015
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Kon Tum