Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy định về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2018/QĐ-UBND đóng góp của tổ chức khai thác tiêu thụ khoáng sản Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC, TIÊU THỤ, LƯU THÔNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s Điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một s Điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng bãi bỏ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đng nhân dân tỉnh Cao Bằng về huy động đóng góp của t chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản hướng dẫn các tchức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Luật Khoáng sản và Điều 16 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2018
Ngày hiệu lực25/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2018/QĐ-UBND đóng góp của tổ chức khai thác tiêu thụ khoáng sản Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2018/QĐ-UBND đóng góp của tổ chức khai thác tiêu thụ khoáng sản Cao Bằng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành15/10/2018
       Ngày hiệu lực25/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2018/QĐ-UBND đóng góp của tổ chức khai thác tiêu thụ khoáng sản Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2018/QĐ-UBND đóng góp của tổ chức khai thác tiêu thụ khoáng sản Cao Bằng

           • 15/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực