Quyết định 3176/QĐ-UBND

Quyết định 3176/QĐ-UBND năm 2010 công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 3176/QĐ-UBND công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung đã được thay thế bởi Quyết định 3205/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 3176/QĐ-UBND công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3176/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tại Tờ trình số 2764/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ (được quy định tại Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010), gồm 05 thủ tục hành chính (có danh mục bổ sung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 04 thủ tục từ số 01 đến 04 của Mục XI thuộc lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành cấp thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI CỦA LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Công bố kèm theo Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại quận

Áp dụng tại huyện

XI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

x

x

10

Thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

x

x

11

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

x

x

12

Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

x

x

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
(trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

x

x

Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG

XI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

9. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận, trường hợp mất Giấy biên nhận thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu, và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh (theo mẫu quy định);

- Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo mẫu quy định).

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

- Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình;

- Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 30.000 đồng/1 lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục I-6)

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục II-5)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

10. Thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận, trường hợp mất Giấy biên nhận thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu, và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu quy định)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-14)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về  đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

11. Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu quy định)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu Thông báo

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-15)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

12. Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo mẫu quy định);

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu Thông báo

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-16)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/ 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về  đăng ký doanh nghiệp.

13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận, trường hợp mất Giấy biên nhận thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu, và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 30.000 đồng/1 lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về  đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3176/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3176/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2010
Ngày hiệu lực22/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3176/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3176/QĐ-UBND công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3176/QĐ-UBND công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3176/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
     Người kýTrần Thanh Mẫn
     Ngày ban hành22/11/2010
     Ngày hiệu lực22/11/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2012
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 3176/QĐ-UBND công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 3176/QĐ-UBND công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung