Quyết định 319/QĐ-UBND

Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31/12/2008

Nội dung toàn văn Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2009 Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC ĐẾN NGÀY 31/12/2008

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 02 tháng 02 năm 2009 về việc công bố danh mục các văn bản do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này

Danh mục 282 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2008. (có danh mục chi tiết kèm theo gồm 37 trang).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các phòng khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, 120b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 


DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

 

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

02

03

04

05

06

I

NGHỊ QUYẾT

01

Năm 1990

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sơn La khoá IX (Không có số)

07/01/1990

Về việc xây dựng Quỹ Quốc phòng địa phương

Thay thế bằng Nghị quyết số 159/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 Về việc thành lập Quỹ Quốc phòng của tỉnh Sơn La

02

Năm 2001

12/2001/NQ-HĐND

12/01/2001

Về việc ban hành chính sách phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2001 - 2005

Hết thời hạn có hiệu lực của văn bản

03

Năm 2003

58/2003/NQ-HĐND

11/01/2003

Về quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 (Bãi bỏ)

04

 

64/2003/NQ-HĐ

11/01/2003

Về việc xây dựng thị trấn Mộc Châu lên thị xã

Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La (Bãi bỏ)

05

 

71/2003/NQ-HĐND

18/7/2003

Về quy định mức thu một số khoản phí và một số khoản thu trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 Về việc Quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh (Thay thế )

06

 

74/2003/NQ-HĐND

18/7/2003

Về chính sách đối với công chức dự bị

Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh Sơn La (Bãi bỏ)

07

 

73/2003/NQ-HĐND

18/7/2003

Về chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 08/12/2008 của HĐND tỉnh Sơn La (Bãi bỏ)

08

Năm 2004

03/2004/NQ-HĐND

02/6/2004

Về xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Thay thế bằng Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 (Bà Cầm Thị Phụi)

09

 

04/2004/NQ-HĐND

02/6/2004

Về xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Thay thế bằng Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 12/6/2007 Về việc miễn nhiệm Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 (Bà Lương Thu Minh)

10

 

10/2004/NQ-HĐND

02/6/2004

Về việc ấn định số lượng thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Thay thế bằng Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 Về việc quyết định số lượng thành viên Tổ thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

11

 

18/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

12

 

19/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

13

 

21/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về chủ trương vay vốn đầu tư và sử dụng lồng ghép các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ một số chương trình, dự án trọng điểm xử lý nợ xây dựng cơ bản trong năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

14

 

22/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về phân bổ vốn đầu tư XDCB đợt II năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

15

 

35/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về việc Giao biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2004 - 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

16

 

37/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về quy định mức thu phí xây dựng và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

Thay thế bằng Nghị quyết số 151/ 2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

17

 

38/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

18

 

39/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Sơn La năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

19

 

40/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

20

 

41/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách địa phương quản lý và chương trình mục tiêu năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

21

 

42/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

22

 

43/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cho ngân sách các huyện, thị của tỉnh Sơn La năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

23

 

44/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực

24

 

47/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về phân cấp quản lý Nhà nước về đất đai tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 13/3/2006 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII

25

 

49/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Sơn La

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII

26

 

51/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 27/9/2008 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII

27

 

52/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII

28

 

53/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào khu Trung tâm Du lịch Mộc Châu

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII

29

 

57/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Kế hoạch điều chuyển dân cư Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La dưới cốt 140m

Không còn đối tượng điều chỉnh

30

 

58/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Thông qua tổng biên chế hành chính Nhà nước năm 2005 của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực

31

 

59/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về tổng biên chế sự nghiệp năm 2005 của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực

32

 

62/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La

33

 

63/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thị xã của tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Nghị quyết số 226/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã của tỉnh Sơn La

34

 

65/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Sơn La, khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13/3/2006 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII

35

Năm 2005

67/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Về việc quy định về định mức chi đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao và các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Nghị quyết số 155/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

36

 

69/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Bổ sung biên chế sự nghiệp nhà nước năm 2005; tổng biên chế sự nghiệp nhà nước năm 2006 của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực

37

 

70/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Thông qua tổng biên chế hành chính năm 2006 của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực

38

 

72/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

39

 

74/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước đợt II năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

40

 

76/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Về quy hoạch chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Nghị quyết số 152/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La

41

 

82/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực

42

 

83/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thị xã năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực

43

 

84/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

44

 

85/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách địa phương quản lý và chương trình mục tiêu năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực

45

 

86/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Phê chuẩn giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La để công bố công khai vào ngày 01/01/2006

Hết thời hạn có hiệu lực

46

 

89/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Về phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

47

 

90/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 89/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003 của HĐND tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

48

Năm 2006

95/2006/NQ-HĐND

13/3/2006

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 58/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XI

 

Thay thế bằng Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

49

 

97/2006/NQ-HĐND

13/3/2006

Về các biện pháp cấp bách đấu tranh phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2006 - 2010

Thay thế bằng Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010

50

 

109/2006/NQ-HĐND

15/7/2006

Về chính sách hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010

51

 

112/2006/NQ-HĐND

15/7/2006

Bổ sung biên chế sự nghiệp Nhà nước năm 2006; Quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước năm 2007 của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực

52

 

113/2006/NQ-HĐND

15/7/2006

Bố trí cán bộ phòng, chống ma tuý tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010

53

 

116/2006/NQ-HĐND

15/7/2006

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 89/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh về phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

54

 

121/2006/NQ-HĐND

10/12/2006

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực

55

 

122/NQ-HĐND

10/12/2006

Về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực

56

 

123/2006/NQ-HĐND

10/12/2006

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh về mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thị xã năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực

57

 

124/NQ-HĐND

10/12/2006

Phê chuẩn Quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

58

 

126/NQ-HĐND

10/12/2006

Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh Sơn La quản lý năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực

59

Năm 2007

158/2007/NQ-HĐND

10/8/2007

Về việc sửa đổi khoản 3, Điều 1 - Nghị quyết số 109/2006/NQ-HĐND ngày 15/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XII về chính sách hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010

60

 

163/2007/NQ-HĐND

10/8/2007

Về việc quy định tạm thời chế độ, định mức chi hoạt dộng của HĐND các cấp tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Nghị quyết số 203/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La

II

QUYẾT ĐỊNH

01

Năm 1998

811/1998/QĐ-UB

25/4/1998

Về việc ban hành đơn giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp

Quyết định số 2542/1998/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

02

 

1217/1998/QĐ-UB

26/6/1998

Ban hành Quy chế xây dựng quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Sơn La

Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành quy định về các loại quỹ

03

 

1607/1998/QĐ-UB

03/9/1998

Về việc ban hành quy định chính sách cấp không thu tiền chữa bệnh và giấy vở học sinh cho các xã vùng III trong năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

04

 

1768/1998/QĐ-UB

22/9/1998

Về việc quy định thu học phí, thu xây dựng trường sở, thu lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập ở tỉnh Sơn La

Quyết định số 1726/2000/QĐ-UB ngày 24/8/2000 (thay thế)

05

 

1823/1998/QĐ-UBND

01/10/1998

Về việc thành lập Trung tâm TGPL của nhà nước tỉnh Sơn La

Quyết định số 1750/QĐ-UBND 19/7/2007 về việc Đổi tên Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 1823/1998/QĐ-UBND ngày 01/10/1998 của UBND tỉnh Sơn La thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Sơn La (thay thế )

06

 

1986/1998/QĐ-UB

21/10/1998

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em

Không còn đối tượng điều chỉnh

07

 

2135/1998/QĐ-UB

17/11/1998

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 5, Điều 6 của Quy định thu học phí, thu xây dựng trường sở, thu lệ phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập ở tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1768/1998/QĐ-UB ngày 22/9/1998 của UBND tỉnh Sơn La

Quyết định số 1726/2000/QĐ-UB ngày 24/8/2000 (thay thế)

08

 

2226/1998/QĐ-UB

24/11/1998

Về việc phê duyệt phát triển quy hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 1997 - 2010

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục - đạo tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020

09

Năm 1999

1000/1999/QĐ-UB

11/6/1999

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Sơn La

Quyết định số 34/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

10

 

1069/1999/QĐ-UB

24/6/1999

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tài chính

11

 

1217/1999/QĐ-UB

19/7/1999

Ban hành Quy chế thực hiện Điều lệ xây dựng Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa"

Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành quy định về các loại Quỹ

12

 

1644/1999/QĐ-UB

04/9/1999

Về việc quy định hạn mức đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để giao cho hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 875/2002/QĐ-UB (bãi bỏ)

13

 

1680/1999/QĐ-UBND

10/9/1999

Về việc ban hành quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 Về việc bãi bỏ Quyết định số 1680/1999/QĐ-UBND ngày 10/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

14

 

1803/1999/QĐ-UB

21/9/1999

Về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 1688/2000/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thay thế)

15

 

3094/1999/QĐ-UB

20/12/1999

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển chè tỉnh Sơn La

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích đầu tư

16

 

3350/1999/QĐ-UB

27/12/1999

Về việc ban hành Quy định khám, chữa bệnh cho người nghèo và thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước trong tỉnh Sơn La

Quyết định số 1495/2001/QĐ-UB ngày 09/7/2001 (thay thế)

17

Năm 2000

159/2000/QĐ-UB

02/02/2000

Về việc ban hành chính sách cấp không thu tiền thuốc chữa bệnh và giấy vở học sinh cho các xã vùng III trong năm 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

18

 

432/2000/QĐ-UB

20/3/2000

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định số 456/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

19

 

514/2000/QĐ-UB

29/3/2000

Về việc quy định mức đóng tiền thay cho mỗi ngày công lao động công ích

Bãi bỏ bằng Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản QPPL thực hiện nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La

20

 

600/2000/QĐ-UB

06/4/2000

Về việc ban hành đơn giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp

Quyết định số 1971/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

21

 

666/2000/QĐ-UB

19/4/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã Sơn La

Quyết định số 456/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

22

 

667/2000/QĐ-UB

19/4/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Mã

nt

23

 

668/2000/QĐ-UB

19/4/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Mộc Châu

nt

24

 

737/2000/QĐ-UB

04/5/2000

Về việc ban hành quy định về quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tài chính

25

 

753/2000/QĐ-UB

05/5/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 456/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

26

 

754/2000/QĐ-UB

05/5/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quỳnh Nhai

nt

27

 

756/2000/QĐ-UB

05/5/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phù Yên

nt

28

 

757/2000/QĐ-UB

05/5/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Mai Sơn

Quyết định số 456/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

29

 

758/2000/QĐ-UB

05/5/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Yên Châu

nt

30

 

782/2000/QĐ-UB

10/5/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bắc Yên

nt

31

 

1021/2000/QĐ-UB

12/6/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phù Yên

nt

32

 

1524/2000/QĐ-UB

07/8/2000

Về việc quy định trình tự thủ tục lập hồ sơ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuế đất, cấp giấy CNQSD đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 về việc bãi bỏ các văn bản QPPL và văn bản hành chính của UBND tỉnh Sơn La về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

33

 

1688/2000/QĐ-UB

22/8/2000

Về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 103/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

34

 

1726/2000/QĐ-UB

24/8/2000

Về việc ban hành quy định thu, quản lý, sử dụng học phí và tiền xây dựng trường của các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong tỉnh

Quyết định số 57/2003/QĐ-UB Quy định tạm thời về thu học phí, đóng góp xây dựng trường tại các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập tỉnh Sơn La (thay thế)

35

 

1971/2000/QĐ-UB

05/9/2000

Về việc ban hành đơn giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp

Quyết định số 3806/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thay thế)

36

 

2011/2000/QĐ-UB

11/9/2000

Về việc ban hành quy định phân loại đường bộ và phân công trách nhiệm quản lý hệ thống đường bộ tỉnh Sơn La

Quyết định số 268/QĐ-UBND 01/02/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Sơn La (thay thế)

37

 

2468/2000/QĐ-UB

23/10/2000

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu

Quyết định số 456/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

38

Năm 2001

15/2001/QĐ-UB

17/8/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2001/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Thực hiện theo Luật Công chứng năm 2007

39

 

62/2001/QĐ-UB

09/01/2001

Về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng

Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thay thế)

40

 

103/2001/QĐ-UB

11/01/2001

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại du lịch Sơn La thời kỳ 2000 - 2010

Đã được Quyết định số 4140/QĐ-UB ngày 5/4/2004 của UBND tỉnh thay thế

41

 

116/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về việc sử dụng nguồn thu từ học phí và tiền đóng góp xây dựng trường để đầu tư xây dựng nhà lớp học kiên cố hai tầng

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực giáo dục

42

 

450/2001/QĐ-UB

15/3/2001

Về việc ban hành chính sách phát triển giao thông nông thôn tỉnh Sơn La (giai đoạn 2001 - 2005)

Hết thời hạn có hiệu lực

43

 

929/2001/QĐ-UB

09/5/2001

Về việc ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong Xây dựng cơ bản

Quyết định số 2756/QĐ-UBND của UBND tỉnh (bãi bỏ)

44

 

941/2001/QĐ-UB

11/5/2001

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Mường La

Quyết định số 456/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

45

 

1495/2001/QĐ-UB

09/7/2001

Về việc ban hành Quy định khám, chữa bệnh cho người quá nghèo và người nghèo trong tỉnh thay cho việc mua thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định số 29/2003/QĐ-UBND (thay thế)

46

 

1527/2001/QĐ-UBND

12/7/2001

Về việc sửa đổi Điều 12 Quyết định số 1680/1999/QĐ-UB ngày 10/9/1999

Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 1527/2001/QĐ-UBND

47

 

1628/2001/QĐ-UB

27/7/2001

Về việc ban hành quy định chính sách cấp không thu tiền thuốc chữa bệnh và giấy vở học sinh cho đồng bào khu vực đặc biệt khó khăn trong năm 2001

Hết thời hạn có hiệu lực

48

 

2146/2001/QĐ-UB

07/9/2001

Về việc thẩm quyền địa hạt của các Phòng Công chứng

Thực hiện theo Luật Công chứng năm 2007

49

 

2807/2001/QĐ-UB

01/11/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ chi cho công tác củng cố phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ và phổ cập trung học cơ sở

Quyết định số 70/2003/QĐ-UB ngày 15/4/2003 Ban hành quy định tạm thời chế độ chi cho công tác củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học xoá mù chữ và thực hiện phổ cập trung học cơ sở (thay thế)

50

 

3100/2001/QĐ-UB

20/11/2001

Về việc cấp chứng chỉ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006

51

 

3506/2001/QĐ-UB

13/12/2001

Về việc ban hành chính sách khuyến khích khai thác sử dụng đất ở, đất chuyên dùng

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 (Thay thế)

52

 

3939/2001/QĐ-UB

27/12/2001

Về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư tại Sơn La

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 về việc bãi bỏ các văn bản QPPL và văn bản hành chính của UBND tỉnh Sơn La về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

53

Năm 2002

119/2002/QĐ-UB

14/01/2002

Về việc ban hành quy định chính sách cấp không thu tiền thuốc chữa bệnh và giấy vở học sinh cho các xã thuộc chương trình 135 trong năm 2002

Hết thời hạn có hiệu lực

54

 

268/2002/QĐ-UB

28/01/2002

Về việc Quy định chế độ chi đào tạo đối với lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La theo chương trình hợp tác giáo dục đào tạo giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tài chính

55

 

634/2002/QĐ-UB

19/3/2002

Về việc điều chỉnh mức chi học bổng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh thuộc diện hưởng học bổng học tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

56

 

666/2002/QĐ-UB

22/3/2002

Về việc quy định chính sách trợ cấp cho học sinh bán trú dân nuôi ở tỉnh Sơn La

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực giáo dục

57

 

703/2002/QĐ-UB

27/3/2002

Về việc ban hành Quy chế thẩm định giá

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

58

 

875/2002/QĐ-UB

09/4/2002

Về việc quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng đất ở, đất vườn

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản QPPL và văn bản hành chính của UBND tỉnh Sơn La về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

59

 

894/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Ban hành chính sách khuyến khích trồng rừng nguyên liệu

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích đầu tư

60

 

895/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển một số cây công nghiệp

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007

61

 

898/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Ban hành chính sách khuyến khích nuôi bò sữa và bò lai hướng sữa

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007

62

 

973/2002/QĐ-UB

16/4/2002

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ nhân viên y tế bản tại tỉnh Sơn La

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh (bãi bỏ)

63

 

1104/2002/QĐ-UB

29/4/2002

Về việc ban hành quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức và cán bộ chính quyền cơ sở tỉnh Sơn La

QĐ số 139/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003 về việc ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La (thay thế)

64

 

1250/2002/QĐ-UB

20/5/2002

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên cấp tỉnh thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2002 - 2007 và chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2002 - 2005 cho giáo viên phổ thông, mầm non

Hết thời hạn có hiệu lực

65

 

1262/2002/QĐ-UB

20/5/2002

Về việc thành lập Ban chỉ đạo THA tỉnh Sơn La

Quyết định số 139/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Sơn La (thay thế)

66

 

1463/2002/QĐ-UB

31/5/2002

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa nhập khẩu

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007

67

 

4287/QĐ-UB

20/12/2002

Về việc Quy định quản lý, cấp phát thanh quyết toán vốn đầu tư đối với những dự án công trình (HMCT) do nhân dân tự làm, nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

68

 

4292/2002/QĐ-UB

20/12/2002

Về việc Ban hành chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Sơn La

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007

69

Năm 2003

09/2003/QĐ-UB

13/01/2003

Quy định về phân cấp hoạt động quản lý tài chính sự nghiệp GDĐT, sự nghiệp y tế tỉnh Sơn La

Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh (bãi bỏ)

70

 

29/2003/QĐ-UB

14/02/2003

Về quy định chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 05/01/2004 của UBND tỉnh (thay thế)

71

 

30/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Về việc ban hành quy định thu phí dự thi, dự tuyển

Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 của UBND tỉnh quy định mức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc địa phương quản lý (thay thế)

72

 

33/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Ban hành quy định thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 Về việc ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh (thay thế)

73

 

35/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Ban hành mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

74

 

36/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Ban hành mức thu phí tham quan di tích lịch sử bảo tàng Sơn La

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

75

 

37/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Ban hành mức thu phí thư viện

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

76

 

38/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Ban hành quy định thu phí trông giữ xe đạp, xe máy

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

77

 

40/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Ban hành quy định thu phí vệ sinh

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

78

 

43/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Ban hành quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

79

 

50/2003/QĐ-UB

04/3/2003

Ban hành quy định mức thu phí chợ

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

80

 

51/2003/QĐ-UB

04/3/2003

Ban hành quy định thu phí qua đò

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

81

 

57/2003/QĐ-UB

18/3/2003

Quy định tạm thời về thu học phí, đóng góp xây dựng trường tại các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập tỉnh Sơn La

Quyết định số 141/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003 quy định mức thu học phí (thay thế)

82

 

58/2003/QĐ-UB

19/3/2003

Về việc Quy định tạm thời về thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tài chính

83

 

62/2003/QĐ-UB

04/4/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

84

 

65/2003/QĐ-UB

10/4/2003

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Sơn La

Không còn đối tượng điều chỉnh (giải thể theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc giải thể Ban Chỉ đạo cải cách hành chính)

85

 

69/2003/QĐ-UB

11/4/2003

Ban hành Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh

Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành quy định về các loại quỹ

86

 

70/2003/QĐ-UB

15/4/2003

Ban hành quy định tạm thời chế độ chi cho công tác củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học-xoá mù chữ và thực hiện phổ cập trung học cơ sở

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

87

 

75/2003/QĐ-UB

06/5/2003

Chính sách hỗ trợ sách giáo khoa, giấy vở học tập cho học sinh chính sách, quản lý kinh phí đầu t­ư sách, thiết bị giáo dục cho các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Sơn La

Quyết định số 62/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004 Về quản lý ngân sách chi thực hiện đổi mời chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 40/2000/QH10; Chi hỗ trợ sách giáo khoa, giấy vở học tập cho học sinh thuộc diện chính sách theo quyết định số 186/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

88

 

84/2003/QĐ-UBND

16/6/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Thể dục - Thể thao

Không còn đối tượng điều chỉnh

89

 

85/2003/QĐ-UB

16/6/2003

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Sơn La "sửa đổi"

Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành quy định về các loại quỹ

90

 

89/2001/QĐ-UB

11/01/2001

Về việc sửa đổi chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học trong hoạt động giáo dục, đào tạo của tỉnh

Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

91

 

102/2003/QĐ-UB

09/7/2003

Về việc điều chỉnh quy định về phân cấp, quản lý hoạt động tài chính sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế tỉnh Sơn La

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực giáo dục

92

 

106/2003/QĐ-UB

14/7/2003

Về việc Quy định về cơ chế, điều hành chương trình kiên cố hoá trường lớp học theo Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

93

 

122/2003/QĐ-UB

14/8/2003

Quy định mức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc địa phương quản lý

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

94

 

123/2003/QĐ-UB

14/8/2003

Ban hành mức thu phí đấu thầu

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007

95

 

139/2003/QĐ-UB

29/8/2003

Về việc ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

96

 

140/2003/QĐ-UBND

29/8/2003

Về việc ban hành chính sách đối với công chức dự bị

Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Sơn La

97

 

141/2003/QĐ-UB

29/8/2003

Về việc quy định mức thu học phí

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

98

 

143/2003/QĐ-UB

01/9/2003

Về việc ban hành Quy chế lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và quản lý sau quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản QPPL và văn bản hành chính của UBND tỉnh Sơn La về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

99

 

144/2003/QĐ-UB

11/9/2003

Về việc Quy định cơ chế quản lý tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tỉnh Sơn La

Hết hiệu lực theo quy định Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND

100

 

150/2003/QĐ-UB

26/09/2003

Quy định quản lý kinh phí mua thuốc, vật tư y tế thông dụng cấp cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn để thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh (bãi bỏ)

101

 

160/2003/QĐ-UB

09/10/2003

Về việc Quy định về thu đóng góp xây dựng trường tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

102

 

163/2003/QĐ-UB

27/10/2003

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của UBND huyện Yên Châu

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại UBND các huyện, thị xã (thay thế)

103

 

164/2003/QĐ-UB

27/10/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 29/6/2005 của UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La

104

 

167/2003/QĐ-UB

24/11/2003

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của huyện Mộc Châu

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

105

 

171/2003/QĐ-UB

02/12/2003

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của huyện Phù Yên

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

106

 

172/2003/QĐ-UB

12/12/2003

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của huyện Sông Mã

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

107

 

183/2003/QĐ-UB

17/12/2003

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ CCHC của tỉnh phụ trách ngành, các huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện CCHC nhà nước của tỉnh

Không còn đối tượng điều chỉnh (giải thể theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc giải thể ban chỉ đạo cải cách hành chính)

108

 

184/2003/QĐ-UB

17/12/2003

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của huyện Mường La

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại UBND các huyện, thị xã (thay thế)

109

 

185/2003/QĐ-UB

12/12/2003

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thay thế)

110

 

186/2003/QĐ-UB

17/12/2003

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của huyện Thuận Châu

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại UBND các huyện, thị xã (thay thế)

111

 

188/2003/QĐ-UB

17/12/2003

Về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính nhà nước tỉnh Sơn La 2002 – 2005

Hêt thời hạn có hiệu lực của văn bản

112

 

189/2003/QĐ-UB

17/12/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của BCĐ cải cách hành chính

Không còn đối tượng điều chỉnh (giải thể theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc giải thể Ban Chỉ đạo cải cách hành chính)

113

 

525/QĐ-UBND

05/3/2003

Về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường đô thị

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 (bãi bỏ)

114

 

3543/QĐ-UBND

13/10/2003

Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, bản văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá, xã, phường, thị trấn văn hoá

Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh (bãi bỏ)

115

Năm 2004

05/2004/QĐ-UB

05/01/2004

Về việc Quy định chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tài chính

116

 

06/2004/QĐ-UB

06/01/2004

Về việc Quy định một số điểm về quản lý Tài chính - Ngân sách địa phương năm 2004 theo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Hết thời hạn có hiệu lực

117

 

12/2004/QĐ-UB

06/02/2004

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý Dự án di dân tái định cư huyện Sốp Cộp

Quyết định số 456/QĐ-UB của UBND tỉnh (thay thế)

118

 

34/2004/QĐ-UB

03/01/2004

Về việc ban hành “Bộ đơn giá xây dựng cơ bản” tỉnh Sơn La

Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thay thế)

119

 

37/2004/QĐ-UB

15/3/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Tài chính

Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại Sở Tài chính (thay thế)

120

 

38/2004/QĐ-UB

15/3/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Giao thông - Vận tải

Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại Sở Giao thông - Vận tải (thay thế)

121

 

42/2004/QĐ-UB

29/3/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường (thay thế)

122

 

47/2004/QĐ-UB

13/4/2004

Về việc thành lập Hạt Giao thông huyện Sông Mã

Không còn đối tượng điều chỉnh (giải thể theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 27/11/2007)

123

 

48/2004/QĐ-UB

15/4/2004

Về việc cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng hưởng chế độ khám chữa bệnh theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

124

 

57/2004/QĐ-UB

24/5/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Y tế

Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại Sở Y tế (thay thế)

125

 

58/2004/QĐ-UB

24/5/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Xây dựng

Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại Sở Xây dựng (thay thế)

126

 

59/2004/QĐ-UB

26/5/2004

Về việc ban hành đơn giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp

Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND của UBND (thay thế)

127

 

61/2004/QĐ-UB

24/5/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em

Không còn đối tượng điều chỉnh (sáp nhập, giải thể theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của UBND tỉnh)

128

 

78/2004/QĐ-UB

22/7/2004

Về quản lý kinh phí mua TTBYT cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh (bãi bỏ)

129

 

89/2004/QĐ-UBND

31/7/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

130

 

92/2004/QĐ-UB

03/8/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn dự án tái định cư xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

131

 

99/2004/QĐ-UB

16/8/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý kinh phí mua TTBYT cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 của UBND tỉnh Sơn La

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh (bãi bỏ)

132

 

100/2005/QĐ-UB

24/8/2005

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 181/2004/QĐ-UBND ngày 17/12/2004

Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Sơn La (thay thế)

133

 

102/2004/QĐ-UB

23/8/2004

Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện bồi thường, di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

134

 

107/2004/QĐ-UBND

31/8/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hoá - Thông tin

Không còn đối tượng điều chỉnh

135

 

123/2004/QĐ-UB

01/10/2004

Về việc Điều chỉnh Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 05/01/2004 của UBND tỉnh Sơn La về Quy định chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh (bãi bỏ)

136

 

125/2004/QĐ-UB

12/10/2004

Ban hành Quy chế thực hiện Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Sơn La

Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành quy định về các loại quỹ

137

 

126/2004/QĐ-UB

13/10/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Sơn La

Không còn đối tượng điều chỉnh (giải thể theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc giải thể Ban Chỉ đạo cải cách hành chính)

138

 

129/2004/QĐ-UB

22/10/2004

Về việc Quy định về sử dụng học phí và đóng góp xây dựng trường của các cơ sở giáo dục đào tạo công lập tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

139

 

130/2004/QĐ-UB

22/10/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập Giáo dục Tiểu học - Xoá mù chữ, Phổ cập Trung học cơ sở tỉnh Sơn La

Quyết định số 313/QĐ-UB ngày 31/01/2007 của UBND tinh Sơn La về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục Tiểu học - Xoá mù chữ, Phổ cập Trung học cơ sở tỉnh Sơn La (thay thế)

140

 

135/2004/QĐ-UB

28/10/2004

Về việc giao kế hoạch vốn bồi thường, hỗ trợ và xây dựng khu tái định cư xã Mường Chùm, huyện Mường La năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

141

 

141/2004/QĐ-UB

15/11/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Được thay thế bằng Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

142

 

153/2004/QĐ-UB

25/11/2004

Về việc áp dụng cơ chế “một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La

143

 

155/2004/QĐ-UB

25/11/2004

Về việc ban hành quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La

144

 

181/2004/QĐ-UB

17/12/2004

Về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố

Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Sơn La (thay thế)

145

 

184/2004/QĐ-UB

20/12/2004

Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 về việc bãi bỏ các văn bản QPPL và văn bản hành chính của UBND tỉnh Sơn La về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

 

146

 

193/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 Về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy chế làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

147

 

194/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện đền bù, GPMB khu công trường TĐSL năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

148

 

198/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007

149

 

199/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Ban hành chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Sơn La

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích đầu tư

150

 

200/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào khu Trung tâm Du lịch Mộc Châu

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007

151

Năm 2005

01/2005/QĐ-UB

09/01/2005

Về việc ban hành quy định cụ thể hoá chính sách của Chính phủ về bồi thường, di dân, TĐC dự án Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

152

 

03/2005/QĐ-UB

12/01/2005

Về việc ban hành đơn giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp

Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thay thế)

153

 

06/2005/QĐ-UB

20/01/2005

Về việc Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực của văn bản

154

 

10/2005/QĐ-UB

26/01/2005

Ban hành Quy chế tạm thời về đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại tỉnh Sơn La

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (thay thế)

155

 

16/2005/QĐ-UB

02/02/2005

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND 11/11/2008 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La (thay thế)

156

 

23/2005/QĐ-UB

04/3/2005

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 Về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy chế làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

157

 

25/2005/QĐ-UB

07/3/2005

Về việc ban hành giá vật liệu xây dựng áp dụng riêng cho các hạng mục công trình phục vụ xây dựng Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tái định cư

158

 

30/2005/QĐ-UB

30/3/2005

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Quyết định số 1503 /QĐ-UBND ngày 21/6/2007 Về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy chế làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

159

 

36/2005/QĐ-UB

04/4/2005

Về việc đổi tên, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Sơn La

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 04/10/2008

160

 

38/2005/QĐ-UB

04/4/2005

Về việc cụ thể hoá và bổ sung một số điểm ban hành kèm theo Quyết định số 01/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Sơn La

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

161

 

39/2005/QĐ-UB

08/4/2005

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chi phí quản lý cho công tác thực hiện bồi thường, di dân, TĐC dự án Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 về việc ban hành quy định về sử dụng chí phí quản lý cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La

162

 

42/2005/QĐ-UB

11/4/2005

Về việc ban hành đơn giá tổng hợp phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng chi tiết và lập dự án đầu tư các khu tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

163

 

43/2005/QĐ-UBND

19/4/2005

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của UBND huyện Sốp Cộp

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân tại UBND các huyện, thị xã (thay thế)

164

 

41/2005/QĐ-UBND

09/4/2005

Về việc thành lập Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Sơn La

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La (thay thế)

165

 

48/2005/QĐ-UB

22/4/2005

Về việc ban hành quy định tạm thời về đơn giá lập, y thẩm định quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC thực hiện di dân trong năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực của văn bản

166

 

54/2005/QĐ-UB

09/5/2005

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 Về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy chế làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

167

 

55/2005/QĐ-UB

09/5/2005

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Công nghiệp tỉnh Sơn La

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 Về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy chế làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

168

 

57/2005/QĐ-UB

09/5/2005

Về việc ban hành cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án TĐC Thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La

169

 

58/2005/QĐ-UB

09/5/2005

Về việc ban hành Quy trình tổ chức thực hiện bồi thường di dân tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành Quy trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La (thay thế)

170

 

59/2005/QĐ-UB

09/5/2005

Về việc ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư thực hiện bồi thường, di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

171

 

64/2005/QĐ-UB

19/5/2005

Về việc Ban hành quy định tạm thời về chế độ chi kiểm kê đất năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

172

 

77/2005/QĐ-UB

29/6/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La

173

 

92/2005/QĐ-UBND

21/7/2005

Về việc Giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ năm 2005 cho các huyện, thị xã

Hết thời hạn có hiệu lực

174

 

94/2005/QĐ-UBND

22/7/2005

Ban hành quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 Về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy chế làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

175

 

 

95/2005/QĐ-UBND

 

02/8/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng bồi thường, đền bù, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La các huyện, thị xã

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

176

 

97/2005/QĐ-UBND

08/8/2005

Về việc Giao chỉ tiêu tăng thu ngân sách năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

177

 

98/2005/QĐ-UBND

17/8/2005

Về việc Hỗ trợ ngoài học bổng cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh thuộc diện học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đang học tại các cơ sở giáo dục công lập khác của tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tài chính

178

 

99/2005/QĐ-UBND

22/8/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý các đoàn của tỉnh Sơn La ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh Sơn La

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 (bãi bỏ)

179

 

101/2005/QĐ-UBND

05/9/2005

Về việc kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy thuộc Sở Thương mại - Du lịch

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 04/10/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Công thương tỉnh Sơn La

180

 

104/2005/QĐ-UB

11/9/2005

Về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch di dân, tái định cư Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực của văn bản

181

 

107/2005/QĐ-UBND

29/9/2005

Về việc Ban hành đơn giá các công trình kiến trúc phục vụ công tác cổ phần hoá doanh nghiệp

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 (bãi bỏ)

182

 

112/2005/QĐ-UBND

11/11/2005

Về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Sơn La

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Sơn La (thay thế)

183

 

118/2005/QĐ-UBND

31/12/2005

Về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

184

 

119/2005/QĐ-UBND

31/12/2005

Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 (bãi bỏ)

185

 

4106/QĐ-UBND

19/12/2005

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế huyện, thị xã

Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 4106/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế huyện, thị xã

186

Năm 2006

05/2006/QĐ-UBND

10/02/2006

Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng quản lý kinh doanh, khai thác bến xe, bãi đỗ xe tĩnh - tỉnh Sơn La

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích đầu tư

187

 

28/2006/QĐ-UB

04/5/2006

Ban hành quy định phí an ninh trật tự

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 Về việc ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND tỉnh (thay thế)

188

 

29/2006/QĐ-UB

04/5/2006

Ban hành quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Nt

189

 

30/2006/QĐ-UB

04/5/2006

Ban hành quy định về phí sử dụng bến bãi tại Bến xe khách Trung tâm thị xã Sơn La

Nt

190

 

32/2006/QĐ-UBND

08/5/2006

Về việc ban hành quy định mức giao đất ở mới để tự xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc cho hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ (bãi bỏ)

191

 

33/2006/QĐ-UBND

11/5/2006

Về việc Ban hành bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 2756/QĐ-UBND của UBND tỉnh (bãi bỏ)

192

 

34/2006/QĐ-UBND

12/5/2006

Về việc ban hành quy định về sử dụng chi phí quản lý cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tái định cư

193

 

40/2006/QĐ-UBND

31/5/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Sơn La

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sơn La (thay thế)

194

 

43/2006/QĐ-UBND

12/6/2006

Về việc Quy định mật độ cây trồng để làm cơ sở tính bồi thường, GPMB khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc huỷ bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 12/6/2006 và Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

195

 

45/2006/QĐ-UBND

16/6/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá - Thông tin - Thể thao tỉnh Sơn La

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

196

 

48/2006/QĐ-UBND

29/6/2006

Về việc Ban hành đơn giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thay thế)

197

 

58/2006/QĐ-UBND

07/8/2006

Về việc Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 2756/QĐ-UBND của UBND tỉnh (bãi bỏ)

198

 

60/2006/QĐ-UBND

07/8/2006

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 2756/QĐ-UBND của UBND tỉnh (bãi bỏ)

199

 

61/2006/QĐ-UBND

07/8/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 2756/QĐ-UBND của UBND tỉnh (bãi bỏ)

200

 

66/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 118/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh Sơn La về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 (nt)

201

 

71/2006/QĐ-UBND

02/11/2006

Về việc Sửa đổi một số nội dung ban hành tại Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 12/02/2006 của UBND tỉnh Sơn La về Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La

202

 

72/2006/QĐ-UBND

02/11/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều ban hành kèm theo Quyết định số 01/2005/QĐ-UBND ngày 09/01/2005 của UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành quy định cụ thể hoá chính sách của Chính phủ về bồi thường, di dân, TĐC dự án Thuỷ điện Sơn La

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 (thay thế)

203

 

74/2006/QĐ-UBND

17/11/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục thể thao tỉnh Sơn La

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND 04/9/2008

204

 

76/2006/QĐ-UBND

27/11/2006

Về việc bổ sung Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 12/6/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định mật độ cây trồng để làm cơ sở tính bồi thường giải phóng mặt bằng.

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 (nt)

205

 

714/QĐ-UBND

14/3/2006

Về việc Ban hành bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thay thế)

206

Năm 2007

02/2007/QĐ-UBND

13/01/2007

Về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp biển số nhà

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

207

 

03/2007/QĐ-UBND

13/01/2007

Về việc Ban hành Quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm hành chính

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

208

 

04/2007/QĐ-UBND

13/01/2007

Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng phí đấu giá đất

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

209

 

14/2007/QĐ-UBND

24/5/2007

Về việc ban hành bộ đơn giá tổng hợp cho các hạng mục công trình thuộc diện phải đền bù trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai

Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 (nt)

210

 

16/2007/QĐ-UBND

24/5/2007

Về việc Ban hành đơn giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp

Quyết định số 2757/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thay thế)

211

 

17/2007/QĐ-UBND

14/9/2007

Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

212

 

19/2007/QĐ-UBND

21/09/2007

Về việc huỷ bỏ Bộ đơn giá tổng hợp cho các hạng mục công trình thuộc diện phải đền bù trên địa bàn huyện lỵ Quỳnh Nhai ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La

Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 và Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Sơn La

213

 

21/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực tài chính

III

CHỈ THỊ

01

1999

03/1999/CT-UB

21/01/1999

Về chỉ đạo công tác Quốc phòng năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực của văn bản

02

 

04/1999/CT-UB

26/01/1999

Về việc Thực hiện chống lãng phí và triệt để thực hành tiết kiệm chi ngân sách năm 1999

Nt

03

2002

11/2002/CT-UB

15/3/2002

Về việc lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 05 năm và hàng năm

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 về việc bãi bỏ các văn bản QPPL và văn bản hành chính của UBND tỉnh Sơn La về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

04

2003

10/2003/CT-UB

13/05/2003

Về việc Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học năm 2002-2003 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp bậc học phổ thông, công tác tuyển sinh vào các trường Cao Đẳng, trung học chuyên nghiệp - đào tạo nghề tỉnh Sơn La năm học 2002 - 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

05

2005

12/2005/CT-UB

22/4/2005

Về việc Tổ chức vận động mua Công trái giáo dục năm 2005 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực của văn bản

06

 

17/2005/CT-UBND

27/6/2005

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực

07

 

18/2005/CT-UBND

28/6/2005

Về xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực

08

 

26/2005/CT-UBND

07/12/2005

Về việc tổng kết công tác năm 2005 và xây dựng chương trình công tác năm 2006

nt

09

2006

27/2006/CT-UBND

26/12/2006

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2006 -2007

nt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 319/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu319/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2009
Ngày hiệu lực06/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 319/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2009 Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2009 Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu319/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Chí Thức
       Ngày ban hành06/02/2009
       Ngày hiệu lực06/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2009 Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2009 Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Sơn La

           • 06/02/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực