Quyết định 32/2012/QĐ-UBND

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị thuộc tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2012/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013 doanh nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 16 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 22 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013; Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 6;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các doanh nghiệp, các cơ quan và đơn vị thuộc tỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 (theo phụ lục số 01; 02; 04; 05a, 05b, 05c, 05d đính kèm):

- Dự toán chi ngân sách giao cho các cơ quan, đơn vị đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ (với mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng).

- Một số nguồn kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ, chương trình mục tiêu, dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2013 kèm theo Quyết định này sẽ thực hiện theo các phương án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Riêng kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương, Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính xem xét phân bổ cho đơn vị, địa phương khi được Trung ương phê duyệt và hàng quý tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3. Căn cứ chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 được giao, Giám đốc các doanh nghiệp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành khẩn trương công khai, phân bổ và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các chế độ qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc các doanh nghiệp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo, Đài PTTH Quảng Bình;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- LưuVT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013 doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013 doanh nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành 22/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 32/2012/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013 doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2012/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013 doanh nghiệp

  • 22/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực