Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2006/QĐ-UBND và 25/2007/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2006/QĐ-UBND Khu Công nghiệp Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2018/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2006/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2006 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2007/QĐ-UBND NGÀY 04/6/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 44/TTr-SCT ngày 31/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Lao động, thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Công Thương;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các ban HĐND;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH; VP HĐND tỉnh
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2018
Ngày hiệu lực15/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2006/QĐ-UBND Khu Công nghiệp Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2006/QĐ-UBND Khu Công nghiệp Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành06/09/2018
       Ngày hiệu lực15/09/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2006/QĐ-UBND Khu Công nghiệp Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2006/QĐ-UBND Khu Công nghiệp Khánh Hòa

           • 06/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực