Quyết định 32/QĐ-UBND

Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 32/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 2982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012; số 1526/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013; số 3774/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013; số 2441/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên Thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Văn hóa

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

2

Xếp hạng di tích cấp thành phố

3

Thẩm định trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia

4

Thẩm định trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Di lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt

5

Cấp Giấy phép tổ chức Lễ hội

6

Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

7

Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường

8

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn

9

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

10

Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam cho đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài

11

Thành lập Bảo tàng tư nhân

12

Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh

13

Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

14

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

15

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

16

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

17

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

18

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

19

Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

20

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

21

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh

22

Cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

23

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

24

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

25

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

26

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

27

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

28

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

29

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

II. Lĩnh vực Thể dục thể thao

1

Đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội) thể dục thể thao có phạm vi hoạt động trong thành phố

2

Thành lập Hội - Liên đoàn thể thao có phạm vi trong thành phố

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

5

Cấp Giấy phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao - tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billiards và snooker

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ Cổ truyền và Vovinam

12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức tập luyện quyền anh

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

23

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

III. Lĩnh vực Du lịch

1

Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

2

Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

3

Đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch

4

Cấp lại Thẻ hướng dẫn viên du lịch (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

5

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

6

Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

7

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 3 - 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

8

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch Thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 3 - 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

9

Thẩm định hồ sơ chuyển Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

10

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

11

Thẩm định, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

12

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

13

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

14

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: Thay đổi tên hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác; thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

15

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

16

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

17

Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

18

Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

19

Cấp lại Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

20

Cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

IV. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân

2

Xử lý Đơn

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

Giải quyết khiếu nại lần hai

5

Giải quyết tố cáo

 

 

---------------------------------

Ghi chú: Các mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm thủ tục hành chính download file tại Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2015
Ngày hiệu lực08/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Hùng Dũng
       Ngày ban hành08/01/2015
       Ngày hiệu lực08/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ

           • 08/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực