Quyết định 3774/QĐ-UBND

Quyết định 3774/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ

Quyết định 3774/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 32/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3774/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3774/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Thông tư số 03/TT- BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2606/TTr-STP ngày 19 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính được ban hành mới; 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Công bố kèm theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

STT

Tên Thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

23

Cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

24

Cấp phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

25

Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

26

Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

27

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

28

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

29

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh

30

Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên Thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

16

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

17

Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

19

Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho

các tổ chức thuộc địa phương

20

Cấp Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc

sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

21

Cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

22

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên Thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

8

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa có diện tích 40m2 trở lên

9

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa thông thường

10

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp

11

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực y tế

12

Cấp gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa

18

Cấp Giấy tiếp nhận tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi trong nước và quốc tế tại địa phương

 

 

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

23. Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ; thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện).

- Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp phép ra nước ngoài biểu diễn, trình diễn thời trang (theo mẫu quy định);

+ 01 bản nội dung chương trình trong đó ghi rõ tiết mục, tác giả, người biểu diễn đối với biểu diễn nghệ thuật; danh mục bộ sưu tập, mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

+ 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm công diễn lần đầu;

+ 01 bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

+ 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Thể thao;

- Nhà hát, Đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;

- Doanh nghiệp có chức năng biểu diễn;

- Hội VHNT; Cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật;

- Cơ quan phát thanh, truyền hình;

- Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 03).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Không phát hành vé quá số ghế, quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm đảm bảo chất lượng chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Đảm bảo âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;

- Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm biểu diễn;

- Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang quá 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cho phép;

- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định pháp luật có liên quan;

- Thực hiện đúng quy định pháp luật nước sở tại và văn bản báo cáo kết quả với cơ quan cấp phép trong thời hạn 07 ngày sau khi về nước;

- Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép;

- Không thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu diễn;

- Không được quảng cáo mạo danh nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không đúng nội dung được cấp phép;

- Không được sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục dân tộc;

- Không được sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn;

- Không được tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cấm biểu diễn;

- Không được thực hiện những hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 03/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

............., ngày...... tháng....... năm........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):.………………………………….

2. Nội dung chương trình:…………….……...…………...………………

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................

4. Thời gian: Từ ngày..... tháng...... năm….. đến ngày…... tháng.…... năm.....

5. Địa điểm:.................................................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

24. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ; thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện)

- Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp phép vào địa phương biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu quy định);

+ 01 bản nội dung chương trình trong đó ghi rõ tiết mục, tác giả, người biểu diễn đối với biểu diễn nghệ thuật; danh mục bộ sưu tập, mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

+ 01 bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

+ 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Thể thao;

+ Nhà hát, Đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;

+ Doanh nghiệp có chức năng biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

+ Hội VHNT; Cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật;

+ Cơ quan phát thanh, truyền hình.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị cấp phép vào địa phương biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 02)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không phát hành vé quá số ghế, quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm đảm bảo chất lượng chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Đảm bảo âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;

- Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm biểu diễn;

- Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang quá 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cho phép;

- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định pháp luật có liên quan;

- Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép;

- Không thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu diễn;

- Không được quảng cáo mạo danh nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không đúng nội dung được cấp phép;

- Không được sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục dân tộc;

- Không được sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn;

- Không được tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cấm biểu diễn;

- Không được thực hiện những hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 03/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày…… tháng……. năm.…….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc thông tin cá nhân: Số hộ chiếu, địa chỉ liên hệ tại Việt Nam hay ở nước ngoài)………………..…………………………………

2. Nội dung chương trình:……………………..…………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):.........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................

5. Thời gian: Từ ngày..... tháng…. năm..... đến ngày…... tháng….. năm…….

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

25. Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày thẩm định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ 01 đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát (theo mẫu quy định);

+ 01 tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và giấy phép phê duyệt nội dung chương trình (đối với bản ghi âm, ghi hình nhập khẩu);

+ 01 văn bản ủy quyền đề nghị cấp nhãn kiểm soát (đối với trường hợp có sự ủy quyền đề nghị cấp nhãn kiểm soát);

+ 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có chức năng sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các sản phẩm ghi âm, ghi hình.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát (Mẫu số 07)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không được thêm bớt hình ảnh hoặc âm thanh làm thay đổi nội dung bản ghi âm, ghi hình đang được phép lưu hành;

- Không được nhân bản bản ghi âm, ghi hình cấm lưu hành hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, thiêu hủy;

- Không được nhân bản bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền;

- Chỉ được nhân bản bản ghi âm, ghi hình đã được cấp giấy phép phê duyệt nội dung;

- Chỉ được bán, cho thuê bản ghi âm, ghi hình có dán nhãn kiểm soát theo quy định.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 03/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu số 07

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày…… tháng……. năm.…….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP NHÃN KIỂM SOÁT BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Đơn vị ...... được thành lập ngày…..tháng ….năm … theo giấy phép số …của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố …) cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các chương trình dưới đây:

STT

Tên chương trình

Thể loại

Số GP phát hành và ngày cấp

Mã số nhã (Chương trình tái bản)

Số lượng nhãn

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

Tổng cộng số tem xin cấp: ………………………………….. (bằng chữ)

Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

26. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (theo mẫu quy định);

+ Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);

+ Ảnh mẫu đúng với ảnh triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước 10x15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10x15cm, độ phân giải 300dpi);

+ Thư mời, thông báo, văn bản thỏa thuận hoặc ký kết của đối tác nước ngoài được dịch ra tiếng Việt;

+ Bản sao các giấy tờ sau: Giấy CMND còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam, Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

+ Đối với ảnh khỏa thân, lộ rõ danh tính, phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh, về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h. Lệ phí: Nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm cấp phép.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị cấp Giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (Mẫu số 03)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:

+ Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

+ Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái;

+ Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và các quy định khác của pháp luật;

+ Vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm nhiếp ảnh được sử dụng;

+ Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

………., ngày……. tháng..…… năm……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI TRIỂN LÃM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy phép)………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa):

……………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

- Điện thoại: …………………………………………………………………….

- Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam)(*):

Số………………….. ngày cấp………………….. nơi cấp…………

- Hộ chiếu: (Đối với cá nhân là người nước ngoài)(*):

Số…………………… ngày cấp……………….... nơi cấp…………

Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh vào Việt Nam:……………………………….

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm Nhiếp ảnh tại Việt Nam:

- Tên triển lãm:…………………………………………………….

- Quy mô triển lãm:………………………………………………..

- Thời gian triển lãm: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

- Địa điểm triển lãm:………………………………………………

- Số lượng tác phẩm: (có danh sách kèm theo)…………………...

- Số lượng tác giả: (có danh sách kèm theo)……………………...

- Kích thước tác phẩm: (có danh sách kèm theo)…………………

3. Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

- Thực hiện đúng các quy định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009, của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm./.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

Ghi chú:

(*): Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

 

27. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (theo mẫu quy định);

+ Thể lệ cuộc thi hoặc nội dung chi tiết chương trình liên hoan, trong đó nêu rõ đơn vị tổ chức, đơn vị phối hợp, ban tổ chức, mục đích tổ chức, thời gian tổ chức, địa điểm, nội dung, đối tượng tham gia, điều kiện tham gia, giải thưởng (nếu có);

+ Danh sách dự kiến Ban Giám khảo, bao gồm ít nhất 2/3 là nhà nhiếp ảnh có uy tín và trình độ chuyên môn cao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn phúc đáp

h. Lệ phí: không

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 05)

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:

+ Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

+ Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái;

+ Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và các quy định khác của pháp luật;

+ Vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm nhiếp ảnh được sử dụng;

+ Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

 

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày……. tháng..…… năm……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC THI/LIÊN HOAN
TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ)………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân tổ chức thi/ liên hoan triển lãm nhiếp ảnh tại Việt Nam (viết chữ in hoa):.……………………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………………………………………………….

2. Nội dung đề nghị tổ chức thi/ liên hoan tác phẩm Nhiếp ảnh tại Việt Nam:

- Tên cuộc thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh:………………………………

- Quy mô cuộc thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh…………………………..

- Thời gian tổ chức: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

- Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………

3. Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

- Thực hiện đúng các quy định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009, của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm./.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu)

 

28. Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Thông báo đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (theo mẫu quy định).

- Số lượng hồ sơ: 01 văn bản

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn phúc đáp

h. Lệ phí: không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Thông báo đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Mẫu số 07)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:

+ Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

+ Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái;

+ Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và các quy định khác của pháp luật;

+ Vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm nhiếp ảnh được sử dụng;

+ Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

………., ngày……. tháng..…… năm……

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THI/LIÊN HOAN

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ)………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân thông báo (viết chữ in hoa):………….………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

- Điện thoại: …………………………………………………………………….

2. Nội dung đề nghị:

- Tên cuộc thi/liên hoan:………………………………………………………..

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức nước ngoài tổ chức cuộc thi/liên hoan:…..

- Thời gian diễn ra cuộc thi/liên hoan: từ ngày…… tháng….. năm…… đến ngày…… tháng…… năm……….

- Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo): …………………………………

- Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo): …………………………………

- Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ dự thi/liên hoan về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10x15cm hoặc ghi vào đĩa CD, gửi qua email (file ảnh kích thước 10x15cm, độ phân giải 300dpi)

3. Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

- Thực hiện đúng các quy định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009, của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm./.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

 

29. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (hoặc ngày thẩm định).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ; thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện)

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí (trường hợp có thẩm định) và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (theo mẫu quy định);

+ Văn hóa phẩm đề nghị giám định (bản gốc);

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng quyết định cho phép hợp tác làm phim với người nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản gốc hoặc bản sao công chứng quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL;

+ Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đặc biệt, cơ quan giám định sẽ quyết định thời gian giám định. Biên bản giám định văn hóa phẩm là cơ sở để cơ quan hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu văn hóa phẩm.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm.

h. Lệ phí:

- Các loại ấn phẩm

+ Sách, báo, tạp chí các loại 10.000 đồng/cuốn(tờ)

+ Tranh in, ảnh, lịch các loại 20.000 đồng/cuốn(tờ)

+ Các loại ấn phẩm khác 5.000 đồng/tác phẩm

- Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu

+ Phim truyện có độ dài đến 100 phút 50.000 đồng/tập

+ Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên 80.000 đồng/tập

+ Phim (tài liệu, khoa học,hoạt hình..) có độ dài đến 60 phút 20.000 đồng/tập

+ Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài từ 61 phút trở lên 40.000đồng/tập

+ Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử) 20.000 đồng/tập

- Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu

+ Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất 10.000 đồng/tác phẩm

+ Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ 50.000 đồng/tác phẩm

- Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm: 20.000 đồng/Giấy phép.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (Mẫu đơn kí hiệu BM.GĐ)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP.

- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

 

BM.GĐ

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(nếu là cơ quan, tổ chức)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

....., ngày...... tháng........ năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
GIÁM ĐỊNH VĂN HÓA PHẨM XUẤT KHẨU

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (đề nghị giám định)....................................

.....................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................

Đề nghị ................................................ (tên cơ quan giám định) giám định văn hóa phẩm xuất khẩu dưới đây:

Loại văn hóa phẩm: .....................................................................................

Số lượng:......................................................................................................

Nội dung văn hóa phẩm:..............................................................................

......................................................................................................................

Gửi từ: .........................................................................................................

Đến:..............................................................................................................

Mục đích sử dụng:........................................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xuất khẩu văn hóa phẩm./.

 

 

Người đề nghị giám định
(nếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu)

 

30. Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh.

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều) hoặc qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                      Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích.

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh gồm:

. Báo cáo khảo sát;

. Ảnh chụp hiện trạng;

. Bản vẽ hiện trạng và bản vẽ phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

. Thuyết minh;

. Dự toán kinh phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010;

- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2012;

- Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

16. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ; thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện)

- Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức, cá nhân (theo mẫu quy định);

+ 01 bản nội dung chương trình trong đó ghi rõ tiết mục, tác giả, người biểu diễn đối với biểu diễn nghệ thuật; danh mục bộ sưu tập, mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

+ 01 bản sao chứng thực giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc Quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

+ 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Văn bản thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không phát hành vé quá số ghế, quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm đảm bảo chất lượng chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Đảm bảo âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;

- Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm biểu diễn;

- Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang quá 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cho phép;

- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định pháp luật có liên quan;

- Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép;

- Không được thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu diễn;

- Không được quảng cáo mạo danh nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không đúng nội dung được cấp phép;

- Không được sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục dân tộc;

- Không được sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn;

- Không được tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cấm biểu diễn;

- Không được thực hiện những hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 03/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu số 01

TÊN TỔ CHỨC
THÔNG BÁO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày…… tháng……. năm ……

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .................

1. ………(Tên tổ chức, cá nhân thông báo biểu diễn)

- Địa chỉ: .........................................................................................................

- Điện thoại: ....................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân thông báo

- Họ và tên (viết chữ in hoa): ..........................................................................

- Chức danh: ...................................................................................................

- Địa chỉ: .........................................................................................................

- Điện thoại: ....................................................................................................

- Giấy CMND: Số ...................... ngày cấp ....../......./........... nơi cấp .............

3. Chúng tôi trân trọng thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ................

- Tên chương trình, vở diễn: ...........................................................................

- Nội dung chương trình, vở diễn: ..................................................................

- Thời gian tổ chức biểu diễn: ........................................................................

- Địa điểm biểu diễn: ......................................................................................

- Người biểu diễn (ghi rõ tên, quốc tịch của đoàn nghệ thuật và của từng người):

...................................................................................................................

- Người chịu trách nhiệm chương trình:…………………………………..

- Giấy phép số…./GP-…. do…. (tên cơ quan đã cấp giấy phép) cấp ngày… tháng… năm…

4. Cam kết

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và quy định pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

5. Hồ sơ kèm theo gồm:

- Bản sao có chứng thực Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Ghi chú:

(*) Trường hợp đoàn nghệ thuật có nhiều người thì lập danh sách kèm theo.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN THÔNG BÁO
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)

 

17. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ; thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện).

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước (theo mẫu quy định);

+ 01 đề án tổ chức cuộc thi, trong đó nêu rõ:

. Tên cuộc thi (Trường hợp tên cuộc thi viết bằng nhiều thứ tiếng thì viết tên bằng tiếng Việt Nam trước) ;

. Mục đích, ý nghĩa cuộc thi;

. Thể lệ cuộc thi quy định rõ điều kiện, tiêu chí của thí sinh dự thi;

. Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức

. Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng, và thời gian trao giải;

. Trách nhiệm và quyền lợi của người tổ chức, thí sinh dự thi và thí sinh đạt giải;

. Dự kiến thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Quy chế hoạt động;

. Dự kiến kinh phí tổ chức cuộc thi;

. Đơn đăng ký dự thi của thí sinh

+ 01 văn bản đồng ý của UBND tỉnh/thành nơi dự định tổ chức.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật;

+ Tổ chức nước ngoài phối hợp với tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước (Mẫu số 04).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là nữ công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên (là nam/nữ công dân VN đối với cuộc thi người mẫu);

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính;

- Không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do Ban Tổ chức quy định.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 03/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu số 04

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU TRONG NƯỚC

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với cuộc thi Người đẹp có quy mô toàn quốc, Người đẹp quốc tế, Người mẫu quốc tế tại Việt Nam)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn
(đối với cuộc thi Người đẹp có quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương, Người mẫu có quy mô toàn quốc)
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
(đối với cuộc thi Người đẹp và người mẫu trong phạm vi địa phương)

Đơn vị ....... đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp, Người mẫu tổ chức trong nước.

1. Tên đơn vị:..............................................................................................

2. Tên cuộc thi:……..……….…………………...………………………..

3. Nội dung cuộc thi:...................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi:.......................................................

5. Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm..........

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

19. Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương.

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ; thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện)

- Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu quy định);

+ 01 bản nội dung chương trình trong đó ghi rõ tiết mục, tác giả, người biểu diễn đối với biểu diễn nghệ thuật; danh mục bộ sưu tập, mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

+ 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm công diễn lần đầu;

+ 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật;

+ 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

+ 01 văn bản đồng ý của UBND tỉnh/thành phố nơi tổ chức biểu diễn (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Thể thao;

+ Doanh nghiệp có chức năng biểu diễn;

+ Hội Văn học nghệ thuật; Cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

+ Cơ quan phát thanh, truyền hình tổ chức ngoài phạm vi nội bộ.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không phát hành vé quá số ghế, quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm đảm bảo chất lượng chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Đảm bảo âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;

- Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm biểu diễn;

- Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang quá 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cho phép;

- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định pháp luật có liên quan;

- Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép;

- Không được thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu diễn;

- Không được quảng cáo mạo danh nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không đúng nội dung được cấp phép;

- Không được sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục dân tộc;

- Không được sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn;

- Không được tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cấm biểu diễn;

- Không được thực hiện những hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 03/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:

1. Tên chương trình:....................................................................................

2. Nội dung chương trình:……………...…………………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):.........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm….. đến ngày... tháng ... năm............

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

20. Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày thẩm định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu (theo mẫu quy định);

+ 01 danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn;

+ Sản phẩm đề nghị cấp phép; bản nhạc và lời (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

+ 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tác giả, tác phẩm và người biểu diễn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn);

+ 01 mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình;

+ 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có chức năng sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các sản phẩm ghi âm, ghi hình, tại địa phương.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

h. Lệ phí: không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu (Mẫu số 06)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không được thêm, bớt hình ảnh hoặc âm thanh làm thay đổi nội dung bản ghi âm, ghi hình đang được phép lưu hành;

- Không được nhân bản bản ghi âm, ghi hình cấm lưu hành hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, thiêu hủy;

- Không được nhân bản bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền;

- Chỉ được nhân bản bản ghi âm, ghi hình đã được cấp giấy phép phê duyệt nội dung;

- Chỉ được bán, cho thuê bản ghi âm, ghi hình có dán nhãn kiểm soát theo quy định.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 03/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu số 06

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP PHÊ DUYỆT NỘI DUNG BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Đơn vị ..... .được thành lập ngày….. tháng…. năm.… theo giấy phép số… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố …) cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình dưới đây:

1. Tên chương trình:....................................................................................

2. Thời lượng chương trình (số phút):………...…….……...…………….

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:……… .......................................

4. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

21. Cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (theo mẫu quy định);

+ Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);

+ Ảnh mẫu đúng với ảnh triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước 10x15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10x15cm, độ phân giải 300dpi);

+ Bản sao các giấy tờ sau: Giấy CMND còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam), Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

+ Đối với ảnh khỏa thân, lộ rõ danh tính, phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 01)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:

+ Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

+ Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái;

+ Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và các quy định khác của pháp luật;

+ Vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm nhiếp ảnh được sử dụng;

+ Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Điều kiện để tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh:

+ Tác phẩm nhiếp ảnh tham gia triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian triển lãm;

+ Địa điểm tổ chức triển lãm phải phù hợp với tính chất, quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ, đảm bảo về không gian, ánh sáng trưng bày;

+ Chủ địa điểm triển lãm chỉ được phép tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;

- Quyết định số 1695/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày……. tháng..…… năm……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy phép)………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa):

……………………………………………………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………….......

- Điện thoại: ………………………………………………………......

- Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam)(*):

Số………………….. ngày cấp………………….. nơi cấp..…………

- Hộ chiếu: (Đối với cá nhân là người nước ngoài)(*):

Số…………………… ngày cấp………………....nơi cấp……………

Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh vào Việt Nam:………………………

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm Nhiếp ảnh tại Việt Nam:

- Tên triển lãm:……………………………………………………...

- Quy mô triển lãm:………………………………………………..

- Thời gian triển lãm: từ ngày… tháng….. năm… đến ngày… tháng… năm…

- Địa điểm triển lãm:………………………………………………

- Số lượng tác phẩm: (có danh sách kèm theo)…………………...

- Số lượng tác giả: (có danh sách kèm theo)……………………...

- Kích thước tác phẩm: (có danh sách kèm theo)…………………

3. Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

- Thực hiện đúng các quy định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009, của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm./.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

Ghi chú:

(*): Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

 

22. Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (hoặc ngày thẩm định).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ; thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện)

- Bước 3: Thẩm định khi có Công văn đề nghị giám định của Hải quan:

+ Trường hợp thẩm định “Đạt” thì hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ (số 01, đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí (trường hợp có thẩm định) và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm (theo mẫu quy định);

+ Giấy chứng nhận bản quyền tác giả, bản dịch tóm tắt nội dung phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật, cụ thể:

. Cá nhân, tổ chức nhập khẩu phim để phổ biến theo quy định của pháp luật phải cung cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng, bản dịch tóm tắt nội dung phim;

. Cá nhân, tổ chức nhập khẩu di vật, cổ vật phải cung cấp giấy chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật;

. Cá nhân, tổ chức làm dịch vụ giao nhận vận chuyển văn hóa phẩm nhập khẩu cho khách hàng phải cung cấp giấy ủy quyền.

+ Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:

- 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp cần xin ý kiến các Bộ, ngành khác thì thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h. Lệ phí: 20.000 đồng

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm (Mẫu đơn kí hiệu MB.NK)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP.

- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

 

MB.NK

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(nếu là cơ quan, tổ chức)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

....., ngày...... tháng...... năm ..…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (đề nghị cấp phép)......................................

.....................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax:.................................................

Đề nghị ................................ (tên cơ quan cấp phép) cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm dưới đây:

Loại văn hóa phẩm: .....................................................................................

Số lượng: ......................................................................................................

Nội dung văn hóa phẩm: ..............................................................................

.......................................................................................................................

Gửi từ: .........................................................................................................

Đến: ..............................................................................................................

Mục đích sử dụng:........................................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khẩu và quản lý, sử dụng văn hóa phẩm nhập khẩu theo quy định của pháp luật./.

 

 

Người đề nghị cấp phép
(nếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3774/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2013
Ngày hiệu lực28/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3774/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3774/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3774/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3774/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Hùng Dũng
       Ngày ban hành28/11/2013
       Ngày hiệu lực28/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3774/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3774/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ