Quyết định 3206/QĐ-UBND

Quyết định 3206/QĐ-UBND năm 2017 quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3206/QĐ-UBND 2017 công tác quản lý vận hành bảo trì công trình Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3206/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC PHÂN CẤP CHO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24 tháng 6 năm 2004 và Luật số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải">04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về hệ thống thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế-kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ theo chất lượng thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tiêu chuẩn kỹ thuật Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN ban hành kèm theo Quyết định số 1682/QĐ-TCĐBVN ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 8046/SGTVT-KT ngày 23 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- Ủy ban MTTQVN.TP;
- VPUB: PVP/ĐT;
- Phòng KT, ĐT, TTCB;
- Lưu VT, (ĐT-HS) T.52

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC PHÂN CẤP CHO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành (sau đây gọi tắt là công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình) được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Khuyến khích các nhà đầu tư được giao quản lý công trình theo Hợp đồng BOT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các chủ sở hữu công trình thuộc lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo các nội dung tại Quy định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo trì công trình là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kim định chất lượng, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa công trình nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đi công năng, quy mô công trình.

2. Các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố H Chí Minh bao gồm:

2.1. Công trình đường bộ.

2.2. Công trình chiếu sáng công cộng.

2.3. Công trình công viên, cây xanh.

2.4. Công trình thoát nước.

2.5. Công trình đường thủy nội địa.

3. Đường bộ gồm: đường, cầu đường bộ, bến phà đường bộ.

4. Công trình đường bộ gồm: đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác.

5. Công trình chiếu sáng công cộng gồm: chiếu sáng các công trình giao thông (đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ); chiếu sáng không gian công cộng trong đô thị (quảng trường, công viên, mảng xanh công cộng).

6. Công trình công viên, cây xanh gồm: các công viên, mảng xanh, cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị.

7. Công trình thoát nước gồm: mạng lưới thoát nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa...), các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và xử lý nước thải.

8. Công trình đường thủy nội địa gồm: luồng chạy tàu thuyền; cảng, bến thủy nội địa; âu tàu, kè, đập; báo hiệu, tín hiệu và các công trình phụ trợ khác.

9. Công tác bảo dưng thường xuyên công trình là các thao tác kỹ thuật và các hoạt động quản lý cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ, thay thế các thiết bị bị hư hỏng lắp đặt vào công trình, được tiến hành thường xuyên, định kỳ để duy trì công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng công trình hoặc bổ sung, sửa chữa một số hạng mục có khối lượng nhỏ để duy trì công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

10. Cơ quan có thẩm quyền là Sở Giao thông vận tải.

11. Đơn vị quản lý là các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

12. Đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình là các đơn vị nhận đặt hàng, nhà thầu trúng thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và có ký kết hợp đồng trực tiếp với đơn vị quản lý (sau đây gọi tắt là nhà thầu).

13. Kiểm tra công trình là việc xem xét bằng trực quan do những người có trách nhiệm, kinh nghiệm và/hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng đđánh giá hiện trạng công trình nhằm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng của công trình.

14. Sửa chữa công trình bao gồm:

15.1. Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì;

15.2. Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình.

Chương II

QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG

Điều 3. Quản lý công trình đường

1. Tuần tra đường bộ

Công tác tuần tra đường bao gồm các nội dung công việc như sau:

1.1. Tuần tra, kiểm tra phát hiện và báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý về những trường hợp sau đây:

- Những sự cố, hư hỏng mặt đường như: ổ gà, hố sụp nguy hiểm, các vị trí nhồi lún, sụp lở ta luy, lằn phui công trình ngầm bị lún, lồi, hầm ga cao hoặc thấp hơn so với mặt đường, nắp hầm kỹ thuật cong, vênh, gây tiếng ồn;

- Những sự cố, hư hỏng của các hệ thống công trình liên quan trong phạm vi đất dành cho đường bộ có ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và điều kiện khai thác của công trình bao gồm các công trình đường bộ và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Những đoạn đường thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn xe, có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông; những vị trí phát sinh chướng ngại vật; những vị trí bị chiếm dụng lòng, lề đường để họp chợ, chứa vật tư; những vị trí mất an toàn trên vỉa hè, lề đường gây cản trở cho người đi bộ; các hư hỏng của trạm dừng, nhà chờ xe buýt; phát hiện những bất cập của hệ thống biển báo;

- Những vị trí bị ngập trên đường do trời mưa hoặc các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước do triều cường;

- Các hành vi lấn chiếm, xâm phạm hành lang bảo vệ an toàn đường bộ; các vị trí đấu nối vào đường bộ đang khai thác gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

1.2. Theo dõi việc thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác (đơn vị thi công, đơn vị quản lý, thời gian thi công...); nếu phát hiện các hành vi gây mất an toàn giao thông phải thông báo ngay đến đơn vị quản lý.

1.3. Theo dõi và báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý tình trạng xe quá tải lưu thông trên cầu, đường đối với các công trình cầu, đường có giới hạn tải trọng khai thác.

1.4. Xử lý ngay các trường hợp bị hư hỏng nhỏ không cần vật tư như chỉnh sửa cọc tiêu, biển báo bị xiêu vẹo, cong vênh, dán giấy che khuất; bu lông bị lỏng, tuột, mé nhánh cây che khuất biển báo hiệu giao thông...).

1.5. Cập nhật dữ liệu trên máy vi tính: đơn vị thực hiện phải cập nhật các số liệu về duy tu sửa chữa, các diễn biến phát sinh thường xuyên trên đường vào máy vi tính hoặc phn mm quản lý chuyên ngành và cung cấp cho đơn vị quản lý.

2. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bao gồm các nội dung công việc như sau:

2.1. Trực gác, hướng dẫn giao thông tại những vị trí phát sinh sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông trên đường.

2.2. Thiết lập ngay biển báo hiệu nguy hiểm, hàng rào tại chỗ khi phát hiện bất kỳ sự cố, phát sinh hư hỏng nào có nguy cơ đe dọa đến an toàn giao thông hoặc xảy ra tai nạn giao thông; đồng thời thông báo ngay cho đơn vị quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời.

2.3. Dặm vá ngay những ổ gà, hố sụp trong vòng 24 giờ (khối lượng sẽ được tính trong công tác bảo dưỡng thường xuyên). Trường hợp cấp bách phải tiến hành thực hiện ngay bằng mọi giải pháp đđảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2.4. Phối hợp thường xuyên với các đơn vị liên quan để khắc phục mọi sự cố, tình huống ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc làm hư hỏng công trình giao thông.

2.5. Khi xảy ra ùn, tắc hoặc tai nạn giao thông, nhân viên tuần đường phải có mặt đthu thập thông tin, sơ bộ xác định nguyên nhân và báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý cho đơn vị quản lý; thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng đhướng dẫn, điều tiết giao thông.

Việc thống kê theo dõi và phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường bộ giúp cho đơn vị quản lý, cơ quan quản lý biết được vị trí hay đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông, biết được nguyên nhân gây ra tai nạn nếu là do kết cấu hạ tầng giao thông (không có biển báo, khuất tầm nhìn, mặt đường trơn trượt hay mất siêu cao, bán kính đường cong trên bình đồ không phù hợp...) để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

3. Đăng ký đường

3.1. Các công trình đường khi bắt đầu đưa vào khai thác phải tiến hành đăng ký đường và sau quá trình sử dụng từ 10-15 năm cần đăng ký lại đxác định tình trạng kỹ thuật vốn có lúc ban đầu và sự thay đổi các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai thác.

3.2. Hồ sơ đăng ký đường theo hướng dẫn tại Mục 4.2.4.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (TCCS 07: 2013/TCĐBVN). Các số liệu đăng ký đường được số hóa và lưu trữ trong máy tính của đơn vị quản lý và cập nhật thường xuyên vào phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở Giao thông vận tải.

Điều 4. Bảo dưỡng thường xuyên công trình đường

Công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình đường (áp dụng chung cho cả đường dẫn vào cầu, đường dân sinh hai bên cầu, dưới gầm cầu) bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Đắp phụ nền, lề đường.

2. Bạt lề đường.

3. Cắt cỏ bằng máy.

4. Phát quang cây cỏ bằng thủ công.

5. Vét rãnh hở, mương hở, hào kỹ thuật.

6. Vệ sinh mặt đường.

7. Đếm xe, nghiên cứu tổ chức phân luồng giao thông.

8. Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc.

9. Xử lý cao su, sình lún.

10. Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường.

11. Sửa chữa khe nứt mặt đường.

12. Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường bê tông xi măng.

13. Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng.

14. Sơn biển báo, cột biển báo, dải phân cách, tôn lượn sóng, cọc tiêu, cọc H, cọc Km, mốc lộ giới.

15. Nắn chỉnh, thay thế, bổ sung, biển báo, cột biển báo, dải phân cách, cọc tiêu, cọc mốc lộ giới, cọc H, cọc Km.

16. Dán lại lớp phản quang biển báo, cột Km, dải phân cách có dán phản quang.

17. Sơn dặm, sơn bổ sung vạch kẻ đường;

18. Vệ sinh sơn đường.

19. Xóa vạch sơn đường.

20. Thay thế tôn lượn sóng.

21. Vệ sinh dải phân cách, mặt biển báo phản quang, tường phòng hộ, tôn lượn sóng.

22. Nắn sửa, vệ sinh, thay thế trụ dẻo.

23. Vệ sinh, thay thế, bảo dưỡng mắt phản quang.

24. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Chương III

QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

Điều 5. Quản lý công trình cầu

1. Tuần tra cầu

Công tác tuần tra cầu bao gồm các nội dung công việc như sau:

1.1. Tuần tra, kiểm tra phát hiện và báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý về những trường hợp sau đây:

- Những sự cố, hư hỏng trên mặt, sàn, lan can cầu và lề bộ hành như: mặt cầu bị ổ gà, đọng nước sau mưa; lề bộ hành bị bong tróc bê tông, không bằng phng; lan can cầu bị bong tróc bê tông, hoặc lan can thép liên kết hàn bị hở mối nối, cong vênh; cáp treo bị chùng, rỉ sét, có dấu hiệu bị đứt...;

- Khe co giãn mặt cầu không bị bong bật, mấp mô, đọng rác, đất;

- Mái taluy mố cầu và đường đầu cầu bị lún sụp;

- Các hiện tượng hư hỏng, mất cắp hoặc thiết lập không đúng quy định của hệ thống cọc tiêu, biển báo trên cầu và đường vào cầu (bin tải trọng cu, biển tên cầu, bin báo cấm tụ tập, biển báo thông thuyền ...);

- Những sự cố, hư hỏng hoặc mất mát đèn chiếu sáng công cộng trên cầu;

- Cây xanh mọc ở đầu cầu làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông;

- Các sự cố, hư hỏng hoặc mất mát về các công trình lắp đặt trên cầu như hệ thống cấp điện, cáp bưu điện, cấp nước, thoát nước ...;

- Các hành vi chiếm dụng mặt cầu, hành lang cầu để vật tư hoặc trú ngụ, buôn bán hàng rong, neo đậu tàu, thuyền trong phạm vi hành lang an toàn cu.

1.2. Theo dõi và báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý về các trường hợp phương tiện lưu thông vượt quá tải trọng khai thác của công trình cầu; tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu.

1.3. Tình trạng khai thác của các trụ chống va (nếu có).

1.4. Xử lý ngay các trường hợp bị hư hỏng nhỏ không cần vật tư như chỉnh sửa cọc tiêu, bin báo, dải phân cách bị nghiêng, cong vênh; siết chặt các bu lông bị lỏng, tuột, mé nhánh cây che khuất biển báo hiệu giao thông.

2. Kiểm tra cầu

Công tác kiểm tra cầu bao gồm các nội dung công việc như sau:

2.1. Đánh giá tình trạng làm việc của công trình cầu, phát hiện các hư hỏng gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của công trình cu, đng thời theo dõi các hư hỏng đã được đánh dấu từ những lần kiểm tra trước.

2.2. Kiểm tra chi tiết các bộ phận cấu tạo của công trình. Trong trường hợp cần thiết phải có các loại máy chuyên dụng để thăm dò, đo đạc. Kết quả kiểm tra và các số liệu thăm dò, đo đạc, theo dõi những hư hỏng, biện pháp giải quyết, khi lượng cần sửa chữa phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kiểm tra công trình cầu.

2.3. Nếu phát hiện những hư hỏng mà xét thấy có ảnh hưởng đến an toàn của công trình cầu thì phải báo cáo ngay cho đơn vị quản lý để có kế hoạch kiểm tra, sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông. Đng thời đơn vị thực hiện phải chủ động áp dụng ngay các biện pháp tạm thời để giữ được an toàn công trình, an toàn giao thông.

2.4. Nội dung kiểm tra cầu:

- Kiểm tra mặt cầu bao gồm: Tình trạng lớp phủ mặt cầu; thoát nước của mặt cầu; các khe co dãn (có bị nứt vỡ, dập nát); các gờ chắn bánh xe, lan can cầu; các bin báo, cột đèn chiếu sáng, tường phòng vệ ở hai đầu cầu;

- Kiểm tra tình trạng của dầm cầu, vòm cầu, cáp chịu lực (đối với cầu dự ứng lực ngoài);

- Kiểm tra tình trạng gối cầu;

- Kiểm tra mố, trụ cầu, kiểm tra sự xói lở chân móng mố trụ, chân khay và 1/4 nón mố; nền mặt đường sau mố;

- Kiểm tra các công trình phòng hộ và điều tiết dòng chảy như: trụ chống va, kè hướng dòng, kè p mái nền đường dẫn, kè mép sông v.v... cần chú ý đến sự ổn định của các công trình này (không bị nứt vỡ, sạt lở, nghiêng lún) và đánh giá hiệu quả của công trình đó;

- Kiểm tra việc chiếm dụng trái phép mố, dạ cầu để vật tư hoặc trú ngụ, buôn bán, các hành vi lắp đặt các công trình trái phép trên cầu (như cấp điện, cáp bưu điện, ống cấp nước...);

- Cập nhật dữ liệu trên máy vi tính: đơn vị thực hiện phải cập nhật các số liệu về duy tu sửa chữa, các diễn biến phát sinh thường xuyên của công trình cầu vào máy vi tính và cung cấp cho đơn vị quản lý.

3. Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ trên máy vi tính

3.1. Nội dung hồ sơ quản lý cầu bao gồm: hồ sơ hoàn công; hồ sơ đánh giá, kiểm tra công trình; hồ sơ đăng ký và kiểm định cầu; các mốc cao độ, tọa độ, quan trắc; biên bản kiểm tra, nghiệm thu, ảnh chụp... Tất cả các dữ liệu phải được số hóa và được lưu trữ hoặc cập nhật thường xuyên trên phần mềm quản lý.

3.2. Trong quá trình quản lý khai thác, phải bổ sung kịp thời những số liệu thay đổi vào hồ sơ quản lý cầu trên máy vi tính.

4. Đăng ký cầu

4.1. Các công trình cầu khi bắt đầu đưa vào khai thác phải tiến hành đăng ký cầu và sau quá trình sử dụng từ 10-15 năm cần đăng ký lại để xác định tình trạng kỹ thuật vn có lúc ban đu và sự thay đi các yếu tkỹ thuật trong quá trình khai thác.

Giao Sở Giao thông vận tải quy định chi tiết về Mu hồ sơ đăng ký cầu để các đơn vị quản lý áp dụng, thực hiện.

4.2. Các số liệu đăng ký cầu phải được số hóa dữ liệu, lưu trữ trong máy tính của nhà thầu và phải thường xuyên cập nhật trong phần mềm của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong công tác quản lý cầu. Hiện đại hóa công tác quản lý cầu bằng các phần mềm chuyên ngành, thiết bị quan trắc, cảm biến.

6. Đối với phần đường dẫn vào cầu, đường dân sinh: Công tác tuần tra đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 của Quy định này. Khi thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phần đường dẫn vào cầu, đường dân sinh phải thực hiện cả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho công trình cầu.

Điều 6. Bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu đường bộ

Công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu đường bộ bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước.

2. Vệ sinh lan can cầu.

3. Vệ sinh khe co giãn cầu, mố cầu, trụ cầu, lan can cầu.

4. Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hp thép - bê tông cốt thép, nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hp thép - bê tông cốt thép.

5. Vệ sinh sơn đường.

6. Vệ sinh dải phân cách.

7. Kiểm tra bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hp thép - bê tông cốt thép.

8. Sơn lan can cầu, dầm cầu, mố trụ cầu, các cấu kiện thép.

9. Sơn cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép.

10. Sửa chữa, thay thế lan can cầu.

11. Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu.

12. Sửa chữa, thay thế khe co giãn.

13. Bôi mỡ gối cầu thép.

14. Thay thế ống thoát nước.

15. Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún, trồi mặt cầu.

16. Phát quang cây cỏ.

17. Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng).

18. Thanh thải dòng chảy dưới cầu.

19. Trực gác cầu.

20. Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão.

21. Kiểm tra định kỳ.

22. Kiểm định, thử tải cầu.

23. Đo dao động - biến dạng công trình cầu.

24. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Chương IV

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG, CAMERA QUAN SÁT, BẢNG THÔNG TIN GIAO THÔNG ĐIỆN TỬ

Điều 7. Quân lý, vận hành đèn tín hiệu giao thông

1. Tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động của mỗi nút (chốt) hàng ngày về tình hình hoạt động của hệ thống; báo cáo cho đơn vị quản lý để điều chỉnh thời lượng hoạt động của các pha đèn phù hợp với tình hình giao thông. Phát hiện và xử lý kịp thời những vị trí mất an toàn điện, các trường hợp xâm phạm đến hệ thống.

2. Đo đạc, kiểm tra thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

3. Sửa chữa khắc phục sự cố tủ điều khiển.

4. Đảm bảo an toàn điện đối với hệ thống tín hiệu giao thông.

5. Vệ sinh thiết bị của hệ thống.

Điều 8. Quản lý, vận hành camera quan sát

1. Giám sát, điều khiển từ Trung tâm điều khiển:

1.1. Giám sát giao thông và điều khiển camera từ trung tâm thông qua phần mềm quản lý.

1.2. Lưu trữ dữ liệu hình ảnh của camera về các sự cố giao thông (tai nạn, vi phạm lấn tuyến, đi ngược chiều, đua xe...)

1.3. Giám sát tình trạng hoạt động, kết nối của camera.

1.4. Chia sẻ dữ liệu hình ảnh của camera với các đơn vị phối hợp khi cần thiết.

1.5. Tiếp nhận thông tin thực tế để điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông đã kết nối về trung tâm, đảm bảo thông suốt tại giao lộ.

1.6. Tiếp nhận và cung cấp thông tin thực tế về đơn vị quản lý để kịp thời điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông chưa kết nối về trung tâm.

2. Vận hành tại chỗ (thiết bị ngoại vi):

2.1. Tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động của mỗi tủ điều khiển camera hàng ngày về tình hình hoạt động của hệ thống; Phát hiện và xử lý kịp thời những vị trí mất an toàn điện, các trường hợp xâm phạm đến hệ thống.

2.2. Thường xuyên tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều khiển để xử lý các sự cố kịp thời: mất tín hiệu, không điều khin được, mất kết nối.

2.3. Đo đạc, kiểm tra thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống camera.

2.4. Sửa chữa khắc phục sự cố tủ điều khiển.

Điều 9. Quản lý, vận hành bảng thông tin giao thông điện tử

1. Giám sát, điều hành từ Trung tâm điều khiển:

1.1. Khởi động từ xa bằng phần mềm điều khiển.

1.2. Kiểm tra tình trạng kết nối.

1.3. Giám sát trạng thái kết nối của bảng thông tin giao thông điện tử với trung tâm điều khiển, giám sát trạng thái kết nối vào mạng.

1.4. Chuyn qua hin thị các chương trình mặc định hoặc dừng hoạt động bảng thông tin giao thông điện tử khi gặp sự cố mất kết nối từ Trung tâm.

1.5. Chụp lại thông tin hiển thị của bảng.

1.6. Thực hiện chức năng quét bảng: kiểm tra tình trạng hoạt động của Led màn hình.

2. Vận hành tại chỗ (thiết bị ngoại vi):

2.1. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động bảng thông tin giao thông điện tử hàng ngày về tình hình hoạt động của hệ thống; Phát hiện và xử lý kịp thời những vị trí mất an toàn điện, các trường hợp xâm phạm đến hệ thống.

2.2. Thường xuyên tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều khiển để xử lý các sự cố kịp thời: mất tín hiệu, mất nét, mất kết nối....

2.3. Thường xuyên kiểm tra, ghi nhận và xử lý các sự cố: mất nét, chồng tin, mất kết nối....

2.4. Kiểm tra kín nước phía trước, phía sau bảng thông tin giao thông điện tử (hàng ngày).

2.5. Kiểm tra an toàn cơ học, các mối nối, bu long lắp đặt khung cabin và tay vươn (tuần/lần)..

2.6. Kiểm tra kết cấu trụ, khe hở giữa các cabin (tuần/lần).

2.7. Đảm bảo an toàn điện đối với hệ thống bảng thông tin giao thông điện tử.

2.8. Đảm bảo thông tin giao thông thực được cung cấp từ đơn vị có liên kết đđưa lên bảng thông tin giao thông điện tử, nhằm cung cấp thông tin giao thông thực cho người tham gia giao thông biết và điều chỉnh lộ trình lưu thông.

Điều 10. Bảo dưỡng thường xuyên đèn tín hiệu giao thông

Công tác bảo dưỡng thường xuyên đèn tín hiệu giao thông bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Sửa chữa, thay thế, bổ sung đèn tín hiệu giao thông các loại (xanh, vàng, đỏ, số đếm lùi, đi bộ, lặp lại và các thiết bị khác thuộc hệ thống).

2. Sửa chữa, thay thế các thiết bị thuộc hệ thống tủ điều khiển.

3. Xử lý chm chập sự cố cáp nổi, cáp ngầm các loại.

4. Thuê bao đường truyền kết nối mạng.

5. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Điều 11. Bảo dưỡng thường xuyên camera quan sát

Công tác bảo dưỡng thường xuyên camera quan sát bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Vệ sinh camera theo đnh kỳ.

2. Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị thuộc hệ thống điều khiển.

3. Xử lý sự cố mất kết nối: thay cáp tín hiệu, hàn nối cáp quang, dây nhảy quang.

4. Kiểm tra thiết bị lọc sét, kiểm tra điểm nối đất với thiết bị lọc sét.

5. Đo cách điện, nối đất.

6. Sửa chữa, thay thế, bổ sung camera.

7. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Điều 12. Bảo dưỡng thường xuyên bảng thông tin giao thông điện tử

Công tác bảo dưỡng thường xuyên bảng thông tin giao thông điện tử bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Vệ sinh bảng thông tin điện tử theo định kỳ.

2. Đo cách điện, nối đất.

3. Kiểm tra độ sáng, độ đồng màu, quạt làm mát từng cabin, độ lệch về vị trí hiển thị và dữ liệu hiển thị.

4. Kiểm tra điện áp AC và DC, công suất tiêu thụ.

5. Kiểm tra thiết bị lọc sét, kiểm tra điểm nối đất với thiết bị lọc sét.

6. Sửa chữa, thay thế bộ nguồn, Board mạch các loại, thiết bị truyền dẫn, modul LED.

7. Xử lý sự cố mất kết nối: thay thế cáp tín hiệu, hàn nối cáp quang, dây nhảy quang.

8. Kiểm tra dữ liệu phát ra từ CPU: đúng dữ liệu, đúng địa chỉ, đúng màu từ dliệu mã hóa từ Trung tâm.

9. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Chương V

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Điều 13. Quản lý, vận hành công trình chiếu sáng công cộng

1. Đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng hoạt động ổn định, thời gian hoạt động đúng quy định, đảm bảo an toàn điện của hệ thống.

2. Công tác duy trì trạm đèn, tùy theo tính chất của tuyến đèn để xác định tần suất thực hiện và được thực hiện theo các nội dung công việc như sau:

2.1. Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, tắt và tình hình hoạt động của hệ thống. Phải đảm bảo sáng tối thiểu 98% trên tổng số bộ đèn của tủ điều khiển (ngoại trừ số lượng đèn tắt do tiết giảm, đèn tắt do bị mất cắp dây nguồn); Cập nhật đầy đủ, thường xuyên số liệu quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Kịp thời điều chỉnh thời gian hoạt động của hệ thống chiếu sáng theo đúng thời gian quy định (không quá 48 giờ kể từ khi có Thông báo của đơn vị quản lý).

2.2. Theo dõi và đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.

2.3. Kiến nghị đến đơn vị quản lý để sửa chữa thay thế các hư hỏng của thiết bị có liên quan, mất an toàn điện của hệ thống chiếu sáng công cộng. Kịp thời khắc phục ngay những sự cố dẫn đến hệ thống chiếu sáng không hoạt động, gây mất an toàn giao thông, mất an toàn điện.

2.4. Kiểm tra, đo đạc các thông số liên quan về điện năng và ánh sáng. Ghi chép đầy đủ vào phiếu kiểm tra các nội dung nêu trên. Phiếu kiểm tra đặt trong tủ điều khiển để kiểm tra.

3. Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tại Trung tâm điều khiển.

Điều 14. Bảo dưỡng thường xuyên công trình chiếu sáng công cộng

Công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình chiếu sáng công cộng bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Vệ sinh, bảo dưỡng vật tư, thiết bị của hệ thống.

2. Sửa chữa, thay thế, bổ sung vật tư thiết bị của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị: các thiết bị của bộ đèn (chip LED, Driver, bóng đèn, kích, ballast, vỏ đèn, tụ điện); trụ đèn; các thiết bị của tủ điều khiển; dây cáp các loại và các thiết bị liên quan.

3. Xử lý chạm chập, sự cố cáp nổi, cáp ngầm các loại; các sự cố khác.

4. Thuê bao đường truyền kết nối mạng.

5. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Chương VI

QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG VIÊN, MẢNG XANH VÀ CÂY XANH

Điều 15. Quản lý công viên, mảng xanh và cây xanh

1. Công tác quản lý công viên, mảng xanh:

1.1. Bảo vệ, đảm bảo trật tự trong công viên, mảng xanh: tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ tại công viên, mảng xanh theo đặc thù từng vị trí và yêu cầu của đơn vị quản lý; nhắc nhở và xlý kịp thời các hành vi vi phạm nội quy công viên, mảng xanh và các quy định về bảo vệ công viên, mảng xanh; giữ gìn tài sản và trật tự của công viên, mảng xanh; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh trong khu vực công viên, mảng xanh.

1.2. Quản lý hồ sơ công viên, mảng xanh:

Theo dõi, cập nhật thông tin, số liệu, bản vẽ về công viên, mảng xanh trên máy tính và lập báo cáo thống kê các thay đổi về hiện trạng, diện tích và khối lượng chi tiết trong công viên, mảng xanh trên địa bàn quản lý.

2. Công tác quản lý cây xanh bóng mát (gồm cả bồn gốc cây)

2.1. Tuần tra, bảo vệ cây xanh bóng mát: Tổ chức lực lượng tuần tra hệ thống cây xanh bóng mát, bồn gốc cây quản lý nhằm:

- Phát hiện cây nguy hiểm và xác định mức độ nguy him có thể tác động tới người, phương tiện và công trình đcó biện pháp xử lý kịp thời; Phát hiện và đề xuất hoặc có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh bóng mát bị sâu bệnh, bị hư hại.

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại đến cây xanh bóng mát, bồn gốc cây.

- Phát hiện và đề xuất xử lý đối với cây xanh bóng mát chưa có trong khối lượng chăm sóc trên các tuyến đường đang quản lý chăm sóc.

2.2. Quản lý hồ sơ cây xanh bóng mát:

Theo dõi, cập nhật thông tin, số liệu về cây xanh bóng mát trên máy tính và lập báo cáo thống kê các thay đổi về khối lượng, chủng loại, phân loại cây xanh bóng mát trên địa bàn quản lý.

Điều 16. Chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên công viên, mảng xanh và cây xanh:

1. Công tác chăm sóc, bảo dưỡng công viên, mảng xanh bao gồm các hạng mục chủ yếu như sau:

1.1. Chăm sóc thảm cỏ và cây che phủ nền.

1.2. Chăm sóc cây trang trí: hoa ngắn ngày, kiểng có hoa, kiểng lá, cây trhoa, cây dáng đẹp, cây tạo hình, cây king trồng chậu, cây leo, cây thủy sinh.

1.3. Bứng, di dời cây trang trí.

1.4. Trồng thay thế cây trang trí.

1.5. Vệ sinh trong công viên, mảng xanh: gồm các công việc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong công viên, mảng xanh, chủ yếu như sau:

- Quét rác, nhặt rác; chà rửa vỉa hè, nền đá, nền cao su, ghế ngồi, thùng rác, nhà vệ sinh; làm cỏ đường đi...

- Vệ sinh hồ nước, hố ga, cống thoát nước, bao gồm công tác chính là: thay nước hồ; vớt rác, lá khô trên mặt hồ và thu gom phế thải, vớt rau bèo trên mương rạch; nạo vét cống rãnh, múc bùn hố ga.

- Thu gom và vận chuyển rác: là công tác thu gom rác về điểm tập kết trong công viên, mảng xanh và vận chuyn đến địa điểm xử lý.

- Vệ sinh tượng, vật kiến trúc; bảo dưỡng tiểu cảnh.

1.6. Bảo dưỡng, vận hành hệ thống tưới tự động, hồ phun nước, sân chơi nước trong công viên, mảng xanh, gồm các công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra van điện từ, máy bơm.

- Kiểm tra, vận hành, duy trì tủ điều khiển.

- Kiểm tra, điều chỉnh và vệ sinh vòi, thân phun.

- Xúc rửa đường ống, vệ sinh bể chứa.

- Đo, kiểm tra áp lực kênh tưới.

1.7. Bảo dưỡng thiết bị thể dục thể thao và thiết bị trò chơi thiếu nhi trong công viên, mảng xanh (thiết bị không chuyển động, thiết bị chuyển động):

- Kiểm tra chi tiết chịu lực, chi tiết liên kết, bộ phận chuyển động của thiết bị.

- Vệ sinh thiết bị.

2. Công tác chăm sóc bồn cỏ gốc cây, cây xanh bóng mát bao gồm các hạng mục chủ yếu sau:

2.1. Chăm sóc bồn cỏ gốc cây.

2.2. Chăm sóc cây xanh bóng mát theo phân loại mới trồng, 1, 2 và 3.

2.3. Giải tỏa, cắt thấp, đốn hạ, bứng di dời cây xanh bóng mát.

2.4. Chăm sóc, bứng di dời cây kích thước nhỏ.

2.5. Vẽ mã số quản lý cây xanh bóng mát mới trồng và cây loại 1, 2, 3.

3. Công tác cải tạo, sửa chữa công viên, mảng xanh và trồng bổ sung, trồng thay thế cây bóng mát:

3.1. Cải tạo thảm cỏ, cây che phủ nền, cây trang trí và trồng bổ sung, trồng thay thế cây xanh bóng mát, bao gồm các công tác: cải tạo đất, trồng cỏ, cây che phủ nền, cây trang trí bị hư hại hoặc già ci với khối lượng cao hơn định mức cho phép; trồng thay thế cây xanh bóng mát sau khi đốn hạ, di dời, trồng bổ sung cây xanh bóng mát; bảo dưỡng sau khi trồng.

3.2. Sửa chữa hạ tầng; sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị hệ thống tưới tự động và các thiết bị tiện ích khác (dụng cụ tập thể dục, trò chơi thiếu nhi...) trong công viên, mảng xanh.

4. Công tác khác: bao gồm tăng cường hoa king tại các công viên, mảng xanh phục vụ Lễ, Tết; tái lập công viên, mảng xanh bị hư hại do tổ chức L, Hội; cải tạo, chỉnh trang công viên, mảng xanh; cải tạo, chỉnh trang cây xanh bóng mát đường phố và trong công viên, mảng xanh; các công tác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, công tác phát sinh trong quá trình quản lý.

Chương VII

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

Điều 17. Quản lý, vận hành công trình thoát nước

1. Công tác quản lý, vận hành công trình thoát nước bao gồm các công việc sau:

1.1. Quản lý hệ thống thoát nước mưa.

1.2. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải.

1.3. Quản lý bùn thải.

Nội dung thực hiện các công việc quản lý công trình thoát nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 20, Điều 21, Điều 22 và Điều 25 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 8 năm 2014 về thoát nước và xử lý nước thải.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quy định về quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015.

Điều 18. Bảo dưỡng thường xuyên công trình thoát nước

Công tác vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước bao gồm các hạng mục công tác chủ yếu như sau:

1. Vận hành, bảo dưỡng mạng lưới đường cống thoát nước mưa, thoát nước thải, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

1.1. Nạo vét máng của hầm ga thu nước.

1.2. Nạo vét hầm ga và máng.

1.3. Nạo vét lòng cống và hầm ga, máng.

1.4. Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn.

1.5. Nạo vét kênh mương.

1.6. Vớt rác trên mặt kênh mương.

1.7. Gia cố bờ rạch bằng cừ tràm.

1.8. Sửa chữa tường hầm ga.

1.9. Sửa chữa miệng thu nước hầm ga.

1.10. Nâng khuôn hầm ga.

1.11. Thay khuôn.

1.12. Thay nắp hầm ga.

1.13. Thay máng, lưỡi.

1.14. Lắp đặt lưới chắn rác.

1.15. Sửa chữa cống bị sụp.

1.16. Lắp đặt miệng thu nước.

2. Vận hành, bảo dưỡng hệ thống van ngăn triều

2.1. Tra dầu, nhớt tai van ngăn triều.

2.2. Vớt rác, nạo vét bùn đất trước cửa van.

2.3. Sửa chữa, thay thế van hư hỏng.

3. Vận hành, bảo dưỡng cống kiểm soát triều

3.1. Kiểm tra mực nước thượng và hạ lưu, kiểm tra hệ thống điện, kiểm tra hệ thống thủy lực, vận hành động cơ điện và bơm thủy lực, vận hành.

3.2. Thau rửa, vớt rác kênh rạch (hồ điều tiết).

3.3. Bảo trì, bảo dưỡng tủ điện, động cơ, thiết bị cơ khí, hệ thống chiếu sáng và sensor.

3.4. Thay dầu định kỳ cho hệ thống thủy lực.

4. Vận hành, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

4.1. Kiểm tra mực nước thượng và hạ lưu, kiểm tra khu vực trạm bơm (b hút, bxả, hộp đấu nối), kiểm tra khu vực nhà điều khiển bơm, kiểm tra tủ đầu vào, tủ điều khiển và bàn điều khiển trung tâm, vận hành thiết bị máy bơm, vận hành tủ khởi động máy bơm, vận hành bàn điều khiển trung tâm, kiểm tra các thông số khi đang vận hành bơm.

4.2. Vớt rác tại hầm bơm.

4.3. Bảo trì, bảo dưỡng tủ điện, khung chắn rác, bơm, thiết bị cơ khí, hệ thống chiếu sáng và sensor.

4.4. Bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và thiết bị theo định kỳ (Sửa chữa nhỏ).

4.5. Sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước (Sửa chữa lớn).

5. Vận hành, bảo dưỡng trạm, nhà máy xử lý nước thải

5.1. Kiểm tra hệ thống điện trước khi vận hành hệ thống.

5.2. Kiểm tra các van trước khi vận hành hệ thống.

5.3. Pha chế hóa chất.

5.4. Vận hành khởi động hệ thống xử lý.

5.5. Vận hành hệ thống.

5.6. Kiểm tra chất lượng nước thải.

5.7. Triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo trì trạm xử lý nước thải.

5.8. Sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị công nghệ tại trạm nhà máy xử lý nước thải.

5.9. Bảo trì các bể xử lý.

5.10. Sửa chữa đường ống công nghệ trong công trình xử lý nước thải.

Đối với hạng mục công tác thuộc công tác vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước chưa quy định trong Điều này thì áp dụng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Chương VIII

QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Điều 19. Quản lý công trình đường thủy nội địa

1. Tuần tra, kiểm tra thường xuyên hệ thống đường thủy

Khu Quản lý đường thủy nội địa trực tiếp giao nhiệm vụ cho các Trạm Quản lý đường thủy nội địa thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của mình thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện và báo cáo kịp thời về những trường hợp sau đây:

1.1. Phát hiện sự thay đổi luồng lạch do thủy triều, sự cố luồng, bãi cạn, hố xói, công trình vượt sông, chướng ngại vật trên tuyến đường thủy nội địa ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy, an toàn các công trình đbáo cáo, kịp thời đề xuất xử lý.

1.2. Tổ chức điều tiết khống chế đảm bảo giao thông khi cần thiết, đảm bảo an toàn, thông suốt.

1.3. Phát hiện sự xâm hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

1.4. Phát hiện những sự cố, hư hỏng, xuống cấp đối với hệ thống báo hiệu, kè bờ được phân cấp quản lý; xác định mức độ hư hại (nếu có) đề xuất xử lý.

1.5. Đo mực nước và đếm lưu lượng vận tải lưu thông trên tuyến.

1.6. Quan hệ với địa phương để phối hợp bảo vệ công trình đường thủy nội địa và các công việc khác.

2. Cập nhật sau khi tuần tra; báo cáo, đánh giá, đề xuất hướng xử lý

Hàng tuần, hàng tháng (hoặc đột xuất), các Trạm Quản lý đường thủy nội địa thực hiện tuần tra phải thực hiện:

2.1. Cập nhật, thống kê số liệu về các diễn biến thay đổi luồng, sự cố, hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn được giao quản lý;

2.2. Báo cáo, đánh giá, đề xuất hướng xử lý cho lãnh đạo Khu Quản lý đường thủy nội địa đối với các diễn biến thay đổi luồng, sự cố, hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

Điều 20. Bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa

1. Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu

1.1. Thả phao.

1.2. Điều chỉnh phao.

1.3. Chống bồi rùa.

1.4. Trục phao.

1.5. Bảo dưỡng phao, xích.

1.6. Bảo dưỡng cột, biển báo hiệu, cột biển tuyên truyền luật.

1.7. Sơn màu: Phao, cột và biển báo hiệu, cột biển tuyên truyền luật.

1.8. Chỉnh cột báo hiệu.

1.9. Dịch chuyển cột báo hiệu.

2. Bảo dưỡng thường xuyên ánh sáng đèn hiệu

2.1. Thay đèn.

2.2. Thay thế ắc quy chuyên dùng đèn năng lượng theo niên hạn sử dụng (tuổi thọ ắc quy).

2.3. Thay thế đèn theo niên hạn sử dụng.

2.4. Kiểm tra vệ sinh đèn năng lượng mặt trời.

2.5. Sửa chữa nhỏ, thay thế các linh phụ kiện bị hỏng của đèn.

3. Phát quang cây cối

3.1. Phát hoang cây cối che chắn tầm nhìn của báo hiệu.

3.2. Phát hoang cây cối mọc trên mái kè, chân khay làm hư hỏng kết cấu.

4. Sửa chữa nhỏ báo hiệu

Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ của báo hiệu trong năm sử dụng nhằm khôi phục lại năng lực làm việc của báo hiệu theo tiêu chun ban đầu gồm: hàn, vá những chỗ bị han gỉ nặng và thay thế chi tiết đã hỏng. Việc sửa chữa báo hiệu kết hợp bảo dưỡng định kỳ.

5. Duy tu sửa chữa kết cấu kè.

6. Duy tu luồng sông, kênh, rạch được phân cấp quản lý

6.1. Thanh thải chướng ngại vật trên luồng không xác định được chủ sở hữu.

6.2. Nạo vét luồng cạn, bãi cạn.

6.3. Lấp hố xói.

Chương IX

QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG

Điều 21. Khối lượng thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình

1. Khối lượng thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình hàng năm được xác định theo các Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này là cơ sở để lập kế hoạch công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình hàng năm.

2. Đối với công tác khắc phục sự cố công trình, khắc phục hậu quả bão, lũ, các đơn vị quản lý phải triển khai thực hiện thi công ngay đbảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu công trình theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công, nhưng vẫn phải lập đầy đủ các hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 22. Nghiệm thu công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình

1. Công tác nội nghiệp

Căn cứ theo các yêu cầu về công tác lưu giữ và cập nhật số liệu trong hồ sơ, tài liệu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình.

2. Tại hiện trường

2.1. Kiểm tra và nghiệm thu toàn bộ các công trình có thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên.

2.2. Kiểm tra và nghiệm thu từng công trình để đánh giá tng quát các mục tiêu theo yêu cầu.

3. Đối với công tác quản lý, vận hành công trình: Nghiệm thu trên cơ sở chất lượng thực hiện, theo tiêu chí “Đạt” hoặc “Không đạt”.

4. Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình: Nghiệm thu theo một trong hai hình thức như sau:

- Nghiệm thu trên cơ sở chất lượng thực hiện, theo tiêu chí “Đạt” hoặc “Không đạt”; hoặc

- Nghiệm thu theo hình thức thực thanh, thực chi.

Khuyến khích các đơn vị quản lý nghiệm thu theo hình thức trên cơ sở chất lượng thực hiện.

5. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị quản lý thực hiện nghiệm thu công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình trên cơ sở chất lượng thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Hồ Chí Minh.

Chương X

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Điều 23. Đảm bảo an toàn giao thông

1. Trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người trực tiếp thi công, người tham gia giao thông và các phương tiện lưu thông bên ngoài khu vực thi công.

2. Yêu cầu về công tác đảm bảo an toàn giao thông

2.1. Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông phải tuân thủ theo đúng quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2.2. Phải lắp đặt đầy đủ các biển báo hiệu, sơn đường, đèn báo hiệu, lắp dựng rào chắn; tổ chức hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông... theo đúng quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Riêng đối với các tuyến đường có mật độ giao thông cao, các tuyến Quốc lộ, phải có đèn báo hiệu kcả khi thi công vào ban ngày.

2.3. Các dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng công trình chỉ được phép đặt và di chuyn trong phạm vi đã rào chắn.

2.4. Cán bộ, công nhân làm việc tại hiện trường phải mặc quần áo bảo hộ lao động có phản quang.

2.5. Khi cần bố trí người điều khiển giao thông thì người điều khiển giao thông phải được trang bị trang phục bảo hộ, đầy đủ cờ, còi, phù hiệu.

Điều 24. Đảm bảo an toàn lao động

Khi thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo các quy định về đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công công trình.

Điều 25. Bảo vệ môi trường

1. Trong quá trình bảo dưỡng thường xuyên công trình cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.

2. Khi tiến hành các hoạt động bảo dưỡng thường xuyên công trình phải thực hiện tt các quy tắc trật tự vệ sinh, an toàn, không gây ô nhiễm môi trường nước, không khí... Các phương tiện vận chuyển vật liệu phải được che chn, không đrơi vãi trên đường.

3. Tuyệt đối không đun nhựa trên đường và phải dùng thiết bị chuyên dụng đlàm nóng nhựa đường.

4. Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của tiếng ồn, khói xả do xe máy thi công gây ra trong quá trình bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại các khu dân cư bng cách btrí thời gian thi công hợp lý.

5. Khi kết thúc công việc bảo dưỡng thường xuyên phải thu dọn gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ mặt bằng trong phạm vi thi công.

Chương XI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các công trình cấp đặc biệt, công trình có kết cấu đặc thù riêng như: cầu dây văng, cầu treo dây võng, cầu vòm, cầu vượt đường bộ bằng thép, cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục; các cầu đã được tăng cường sửa chữa bằng công nghệ dự ứng lực ngoài (như cầu Bình Phước 1, cầu Sài Gòn 1, cầu Tân Thuận 1, cầu Chữ Y), trong khi chờ lập và phê duyệt quy trình bảo trì riêng theo quy định thì được phép áp dụng các nội dung công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo Quy định này.

2. Đối với các công trình có quy trình bảo trì riêng thì tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy trình bảo trì đã được phê duyệt.

3. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức lập, thm định và phê duyệt quy trình bảo trì các công trình cần phải lập quy trình bảo trì riêng theo đúng quy định. Riêng đối với các công trình cấp đặc biệt, giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định quy trình quản lý, vận hành, bảo trì công trình trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

4. Trường hợp sửa chữa công trình, bổ sung, thay thế thiết bị có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì đơn vị quản lý tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình (như đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản).

5. Đối với các công trình đường bộ đang khai thác nhưng đã được bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án sửa chữa định kỳ, nâng cấp, cải tạo: Trong khi chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý đ đưa công trình vào khai thác sử dụng (hoặc đang trong thời gian bảo hành), Sở Giao thông vận tải căn cứ vào tình hình thực tế và các nội dung quy định tại Quy định này đthực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

6. Đối với công tác kiểm tra định kỳ, quan trắc, kiểm định chất lượng công trình các đơn vị quản lý phải tổ chức lập đề cương - dự toán trình Sở Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

7. Trường hợp trong quá trình thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng thường xuyên công trình có phát sinh các hạng mục công việc không có trong quy định này thì áp dụng theo các Tiêu chuẩn kỹ thuật, các Bộ định mức hiện hành có liên quan. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị quản lý thống nhất áp dụng đối với trường hợp này theo đúng quy định.

8. Riêng đối với lĩnh vực quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng công viên, cây xanh, giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung về quản lý không gian xanh và cây xanh theo cấp độ; trong quá trình xây dựng nếu có thay đổi về định ngạch so với nội dung tại Quy định này, giao Sở Giao thông vận tải chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp với thực tế./.

 

PHỤ LỤC 1

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khối lượng công tác quản lý

TT

Hạng mục

Định ngạch

1

Tuần tra đường bộ

Hàng ngày

2

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Hàng ngày

3

Đăng ký đường

Từ 10-15 năm đăng ký 01 lần

Ghi chú: Đối với hạng mục đăng ký đường, các đơn vị quản lý phải lập đề cương, dự toán trình Sở Giao thông vận tải thông qua trước khi triển khai thực hiện.

2. Khi lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

Mặt đường BTN

Mặt đường đá dăm nhựa

Mặt đường BTXM

1

Đắp phụ nền, lề đường

m3/km/năm

30

30

30

2

Bạt lề đường.

m3/km/năm

2

2

2

3

Cắt cỏ bằng máy.

lần/năm

8

8

8

4

Phát quang cây cỏ bằng thủ công

lần/năm

8

8

8

5

Vét rãnh hở, mương hở, hào kỹ thuật

lần/năm

8

8

8

6

Vệ sinh mặt đường

lần/tháng

4 đến 8

4 đến 8

4 đến 8

7

Đếm xe

lần/trạm/tháng

1

1

1

8

Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc

m2/km/năm

250

250

 

9

Xử lý cao su, sình lún

m2/km/năm

45

45

 

10

gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường

m2/km/năm

100

100

 

11

Cào bóc, thảm mặt đường bê tông nhựa

m2/km/năm

1000

1000

 

12

Sửa chữa khe nứt mặt đường

m2/km/năm

1000

1000

100

13

Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường bê tông xi măng

m/km/năm

 

 

20

14

Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng

m/km/năm

 

 

10

15

Sơn biển báo, cột biển báo, dải phân cách, tôn lượn sóng, cọc tiêu, cọc H, cọc Km, mốc lộ giới

% tổng diện tích/năm

30

30

30

16

Nắn chỉnh, tu sửa biển báo, cột biển báo, dải phân cách, cọc tiêu, cọc mốc lộ giới, cọc H, cọc Km.

% tổng số lượng/năm

5

5

5

17

Thay thế, bổ sung biển báo, cột biển báo, dải phân cách, cọc tiêu, cọc mốc lộ giới, cọc H, cọc Km.

% tổng số lượng/năm

1

1

1

18

Dán lại lớp phản quang biển báo, cột Km, dải phân cách có dán phản quang

% tổng diện tích/năm

10

10

10

19

Sơn dặm, sơn bổ sung vạch kẻ đường; xóa vạch kẻ đường

% tổng diện tích/năm

50

50

50

20

Thay thế tôn lượn sóng

% tổng chiều dài hoặc số tấm/năm

1

1

1

21

Vệ sinh dải phân cách, mặt biển báo phản quang, tường phòng hộ, tôn lượn sóng

lần/năm

12 đến 24

12 đến 24

12 đến 24

22

Vệ sinh vạch sơn đường

lần/tháng

2

2

2

23

Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo

lần/năm

4

4

4

24

Thay thế trụ dẻo

% tổng số trụ/năm

2

2

2

25

Vệ sinh mắt phản quang

lần/năm

4

4

4

26

Thay thế mắt phản quang

% tổng số lượng/năm

1

1

1

Ghi chú: Khối lượng công tác bảo dưỡng có sthứ tự 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ở trên là khối lượng tính cho đường có bề rộng mặt đường 7,0m và đường mới đưa vào khai thác sử dụng. Đối với các loại đường khác, căn cứ vào bề rộng mặt đường, thời gian khai thác và lưu lượng phương tiện giao thông, lấy hệ sđiều chỉnh tại các bảng sau:

Bảng 1: Hệ số điều chỉnh theo brộng mặt đường

TT

Loại mặt đường

Mặt đường tính toán

Mặt đường cần điều chỉnh

Bề rộng(m)

Hệ số

Bề rộng(m)

Hệ số

1

Bê tông nhựa

7,0

1

6,0

0,97

2

Bê tông xi măng

7,0

1

6,0

0,98

3

Đá dăm nhựa

7,0

1

6,0

0,92

( Đối với mặt đường có bề rộng khác thì dùng phương pháp nội hoặc ngoại suy).

Bảng 2: Hệ số điều chỉnh theo thời gian khai thác công trình

TT

Loại mặt đường

1-3 năm

4-6 năm

7-9 năm

Trên 9 năm

Tốt

Vừa

Xấu

Rất xấu

1

Bê tông nhựa 2 lớp

0,55 - 0,63

0,67 - 0,75

1,0

1,2

2

Bê tông nhựa 1 lớp

0,57 - 0,69

0,75 - 0,88

1,2

1,4

3

Bê tông xi măng

0,53 - 0,58

0,60 - 0,65

0,8

1,0

4

Đá dăm nhựa

0,58 - 0,72

0,79 - 0,93

1,3

1,5

Ghi chú: Căn cứ vào loại kết cu mặt đường, các hệ số được xác định như sau:

- Đối với đường có hệ thống thoát nước hoặc có khả năng thoát nước tự nhiên, ly hệ số cận dưới.

- Đối với đường có tình trạng ngập nước do triều cường, lấy hệ số trung bình của hệ số cận dưới và cận trên.

- Đối với đường không có hệ thống thoát nước mà không có khả năng thoát nước tự nhiên, lấy hệ scận trên.

Bảng 3: Hệ số điều chỉnh theo lưu lượng giao thông

TT

Loại đường

Hệ số

1

Đường Quốc lộ

1,6

2

Đường trục chính có lưu lượng giao thông lớn

1,3

3

Đường thuộc khu vực trung tâm

1,1

Bảng 4: Thời hạn sửa chữa định kỳ công trình đường bộ

TT

Loại kết cấu mặt đường

Thời hạn sửa chữa vừa (năm)

Thời hạn sửa chữa lớn (năm)

1

Bê tông nhựa

5

12

2

Bê tông xi măng

8

24

3

Đá dăm trộn nhựa, đá dăm đen

3

9

4

Thấm nhập nhựa; láng nhựa 2, 3 lớp

3

6

Ghi chú:

- Sửa chữa vừa là sửa chữa những hư hỏng, khắc phục những biểu hiện xuống cấp của bộ phận, kết cấu công trình có thể ảnh hưởng đến chất lượng khai thác đường bộ và gây mất an toàn khai thác.

- Sửa chữa lớn là công việc sửa chữa tiến hành khi có hư hỏng hoặc xuống cấp ở nhiều bộ phận công trình nhằm khôi phục chất lượng ban đầu của công trình.

 

PHỤ LỤC 2

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khi lượng công tác quản lý

TT

Hạng mục

Định ngạch

1

Tuần tra cầu

Hàng ngày

2

Kiểm tra cầu

01 lần/tháng

3

Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ trên máy vi tính

01 lần/tháng

4

Đăng ký cầu

Từ 10-15 năm đăng ký 1 lần

2. Khi lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

1

Sửa chữa, thay thế lan can cầu bằng bê tông

% tổng chiều dài lan can/năm

1

2

Sơn lan can cầu, dầm cầu, mố trụ cầu, các cấu kiện thép

% tổng diện tích/năm

30

3

Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu

m3/cầu/năm

0,4

4

Bôi mỡ gối cầu thép

lần/năm

2

5

Vệ sinh mặt cầu, khe co giãn, ống thoát nước

lần/tháng

4 đến 8

6

Thay thế ống thoát nước

% tổng chiều dài ống/năm

1

7

Sửa chữa, thay thế khe co giãn thép

% tổng chiều dài khe co giãn/năm

2

8

Sửa chữa, thay thế khe co giãn cao su, khe co giãn cao su bản thép

% tổng chiều dài khe co giãn/năm

20

9

Vệ sinh mố cầu, lan can cầu

lần/năm

4 đến 8

10

Vệ sinh trụ cầu

lần/năm

1

11

Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún, trồi mặt cầu

% tổng diện tích mặt cầu/năm

3

12

Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hp thép - bê tông cốt thép, nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép

lần/năm

2

13

Sơn cầu thép, dàn thép, cầu liên hp thép - bê tông cốt thép

m2/mdài cầu/năm

0,3

14

Kiểm tra bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hp thép - bê tông cốt thép

lần/năm

2

15

Phát quang cây cỏ

lần/năm

6

16

Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng);

lần/năm

6

17

Thanh thải dòng chảy dưới cầu

lần/năm

12

18

Vệ sinh lan can cầu

lần/năm

2

19

Trực gác cầu, hầm đường bộ, trạm bơm

-

Hàng ngày

20

Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão

lần/năm

2

21

Kiểm tra định kỳ

lần/2năm

1

22

Đo dao động - biến dạng

lần/năm

1

23

Kiểm định, thử tải

-

Theo chu kỳ

3. Chu kỳ kiểm định, thử tải cầu

TT

Loại kết cấu

Cầu đưa vào khai thác sử dụng dưới 20 năm

Cầu đưa vào khai thác sử dụng từ 20 năm trở lên

1

Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực

10

7

2

Cầu bê tông cốt thép thường

8

5

3

Cầu dầm thép

6

4

4

Cầu dầm thép-bê tông liên hp

6

4

5

Cầu dầm bản bê tông cốt thép

6

4

6

Cầu vòm

4

4

7

Cầu dàn thép

4

3

8

Các loại cầu khác

4

3

Ghi chú: Trường hợp trong quá trình khai thác, sử dụng xuất hiện các yếu tố làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến điều kiện khai thác bình thường của công trình, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm đánh giá tình hình để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định, thử tải đột xuất nhằm kiểm tra khả năng đáp ứng về điều kiện khai thác của công trình cầu.

 

PHỤ LỤC 3

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khối lượng công tác quản lý, vận hành

TT

Hạng mục

Định ngạch

I

Quản lý vận hành đèn tín hiệu giao thông (xanh - vàng - đỏ) (tính cho 1 tủ)

 

1

Tiếp nhận thông tin sửa chữa

Hàng ngày

2

Kiểm tra đo thông số định kỳ hệ thống đèn

1 lần/năm

3

Ghi chép hoạt động của mỗi nút (chốt)

Hàng ngày

II

Quản lý vận hành hệ đèn tín hiệu giao thông (đèn chớp vàng) (tính cho 1 tủ)

 

1

Tiếp nhận thông tin sửa chữa

Hàng ngày

2

Kiểm tra đo thông số định kỳ hệ thống đèn

1 lần/năm

3

Ghi chép hoạt động của mỗi nút (chốt)

Hàng ngày

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch (tuổi thọ)

 

Hệ thống tín hiệu giao thông

 

 

1

Bo nguồn, bo điều khiển, bo đèn các loại

Năm

10

2

Bộ nguồn, biến áp, bộ chuyển đổi điện áp, bđiều khiển sạc

Năm

5

3

Kính đèn THGT (nhựa, mica)

Năm

3

4

Bóng đèn LED các loại

Năm

3

5

Vỏ đèn THGT các loại bằng nhựa

Năm

2

6

Vỏ đèn THGT các loại bằng kim loại

Năm

5

7

Bình ắc quy

Năm

5

8

Bộ chuyển đổi quang điện, thiết bị đầu cuối ADSL, bộ chống sét

Năm

10

9

Card điều khiển trung tâm, card nguồn, card công suất, card điều khiển hiển thị, card giải mã, bo chuyển đổi tín hiệu các loại

Năm

3

10

Bộ điều khiển lập trình PLC 2P, 3P

Năm

3

11

Bộ ruột điều khiển THGT (sử dụng PLC)

Năm

3

12

Bộ ruột điều khiển THGT (sử dụng vi xử lý)

Năm

3

13

Cáp quang, cáp mạng, cáp video

Năm

5

14

Đèn báo các loại

Năm

5

15

Bộ đèn, mặt đèn LED THGT các loại

Năm

3

16

Măng sông quang

Năm

3

17

Nút nhấn cho người đi bộ, công tắc xoay

Năm

3

18

Bảng năng lượng mặt trời

Năm

5

19

Hộp ODF

Năm

2

20

Rơ le các loại

Năm

5

21

Vỏ tủ điều khiển các loại

Năm

3

22

Trụ đèn các loại

Năm

3

 

PHỤ LỤC 4

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CAMERA QUAN SÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khi lượng công tác quản lý, vận hành

TT

Hạng mục

Định ngạch

1

Đóng, ngắt, kiểm tra lưới điện, thiết bị camera, tủ, cáp

Hàng ngày

2

Giám sát giao thông và điều khiển camera.

Hàng ngày

3

Lưu trữ dữ liệu hình ảnh các sự cố giao thông.

Hàng ngày

4

Giám sát tình trạng kết nối của camera.

Hàng ngày

5

Tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động của mỗi tủ điều khiển camera.

Hàng ngày

6

Kiểm tra thông số kỹ thuật định kỳ hệ thống camera.

1 lần/năm

3. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Định ngạch

1

Vệ sinh định kỳ camera.

Lần/quý

1

2

Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị tủ điều khiển (bộ chuyển đổi quang/điện, bộ nguồn cp camera, switch,...).

Lần/quý

1

3

Kiểm tra thiết bị lọc sét, kiểm tra điểm nối đất với thiết bị lọc sét.

Lần/năm

0,5

4

Kính bảo vệ

năm

3

5

Thấu kính

năm

4

6

Mô tơ quay quét

năm

4

7

Bộ chuyển đổi quang /điện, điện/ quang

năm

3

8

Bộ nguồn POE

năm

3

9

Giá đỡ camera

năm

3

10

Trụ gắn camera các loại

năm

10

11

Vỏ tủ điều khiển

năm

3

 

PHỤ LỤC 5

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẢNG THÔNG TIN GIAO THÔNG ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khối lượng công tác quản lý, vận hành:

TT

Hạng mục

Định ngạch

1

Đóng, ngắt, kiểm tra lưới điện, thiết bị bảng thông tin giao thông điện tử, tủ, cáp

Hàng ngày

2

Khởi động từ xa bằng phần mềm điều khiển.

Hàng ngày

3

Kiểm tra tình trạng kết nối.

Hàng ngày

4

Giám sát trạng thái kết nối của bảng: trạng thái kết nối vào mạng.

Hàng ngày

5

Thực hiện chức năng quét bảng: kiểm tra tình trạng hoạt động của Led.

Hàng ngày

6

Tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động bảng thông tin giao thông điện tử về tình hình hoạt động của hệ thống.

Hàng ngày

7

Kiểm tra, ghi nhận và xử lý các sự cố: mất nét, chồng tin, mất kết nối....

Hàng ngày

8

Kiểm tra kín nước phía trước, phía sau bảng thông tin giao thông điện tử.

01 lần/tuần

9

Kiểm tra an toàn cơ học, các mối nối, bu long lắp đặt khung cabin và tay vươn...

01 lần/quý

10

Kiểm tra kết cấu trụ, khe hở giữa các cabin.

01 lần/quý

4. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên:

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

1

Vệ sinh bảng thông tin điện tử định kỳ.

Lần/năm

1

2

Đo cách điện, nối đất.

Lần/năm

1

3

Kiểm tra độ sáng, độ đồng màu, quạt làm mát từng cabin, độ lệch về vị trí hiển thị và dữ liệu hiển thị.

Lần/năm

1

4

Kiểm tra điện áp AC và DC, công suất tiêu thụ.

Lần/năm

1

5

Kiểm tra thiết bị lọc sét, kiểm tra điểm nối đất với thiết bị lọc sét.

Lần/năm

1

6

Thay thế các thiết bị tủ điều khiển (RCBO, RCCB, CB...).

Cái

2

7

Kiểm tra dữ liệu phát ra từ CPU: đúng dữ liệu, đúng địa chỉ, đúng màu từ dliệu mã hóa từ Trung tâm.

Lần/tháng

1

8

Modul Led

năm (tuổi thọ)

5

9

Quạt giải nhiệt

năm (tuổi thọ)

3

10

Bộ chuyển đổi quang /điện, điện/ quang

năm (tuổi thọ)

3

11

Bộ nguồn

năm (tuổi thọ)

3

12

Trụ tay vươn lắp đặt bảng thông tin điện tử

năm (tuổi thọ)

10

13

Vỏ tủ điều khiển

năm (tuổi thọ)

3

 

PHỤ LỤC 6

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khối lượng công tác quản lý, vận hành

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

1

Duy trì trạm đèn (tính cho 1 trạm đèn)

Ngày/tuần

6

2

Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra tín hiệu trực máy

Lần/Tháng

1

3

Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối

Ngày/tuần

6

4

Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện

Lần/Tháng

1

5

Kiến nghị sửa chữa thay thế

Ngày/tuần

6

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch (tuổi thọ)

1

Bộ đèn Led

Giờ

50.000

2

Bóng đèn Sodium cao áp (HPS)

Giờ

12.000

3

Ballast đèn HPS

Giờ

12.000

4

Ballast đèn TNCA

Giờ

6.000

5

Chóa đèn HPS

Năm

10

6

Tụ điện

Giờ

12.000

7

Trụ beton

Năm

50

8

Trụ sắt, trụ thép nhúng kẽm nóng

Năm

10

9

Dây điện bọc các loại

Năm

10

10

Cầu dao điện các loại

Năm

2

11

Khởi động từ và cầu dao tự động

Năm

5

12

Tế bào quang điện

Giờ

6.000

13

Đồng hồ hẹn giờ

Giờ

10.000

14

Bộ bảo vệ điện áp

Giờ

10.000

15

Tủ điện các loại

Năm

5

16

Cần đèn

Năm

10

17

Bảo dưỡng chóa đèn

Lần/năm

1

18

Bảo dưỡng mô tơ, tời cáp, puli của kết cấu nâng hạ giàn đèn

Lần/năm

2

19

Sơn cột đèn sắt

Lần/năm

1

20

Sơn đánh số trụ

Lần/năm

1

21

Vỏ đèn các loại bằng kim loại

Năm

10

22

Bộ điều khiển lập trình PLC 10I/O

Năm

10

23

Cáp thép

Năm

5

24

Hộp nhựa các loại

Năm

5

25

Hộp nối cáp kín nước

Năm

2

26

Ống bảo vệ cáp nổi (PVC, HDPE)

Năm

3

27

Ống bảo vệ cáp ngầm (PVC, HDPE)

Năm

10

28

MCCB, RCCB, RCBO

Năm

10

29

Vỏ tủ điều khiển chiếu sáng

Năm

3

30

UDC, UCL, MIC

Năm

5

31

ITD, DCM, UTR, DCP, DFM40T-E(DFLT)

Năm

5

 

PHỤ LỤC 7

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG VIÊN, MẢNG XANH, CÂY XANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Công tác quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên công viên, mảng xanh được thực hiện theo các cấp độ quản lý. Cấp độ quản lý công viên, mảng xanh được Sở Giao thông vận tải quyết định, gồm 4 cấp như sau:

- Cấp 1: không gian xanh cao cấp (KGXCC).

- Cấp 2: không gian xanh mỹ quan (KGXMQ).

- Cấp 3: không gian xanh thân thiện (KGXTT).

- Cấp 4: không gian xanh tự nhiên (KGXTN).

Công tác quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên cây xanh bóng mát được thực hiện theo các cấp độ quản lý. Cấp độ quản lý cây xanh bóng mát được Sở Giao thông vận tải quyết định, gồm 5 cấp như sau:

- Cây xanh bóng mát đường phố cấp 1 (Đường phố trọng điểm).

- Cây xanh bóng mát đường phố cấp 2 (Đường phố đông dân cư hoặc mật độ lưu thông cao).

- Cây xanh bóng mát đường phố cấp 3 (Đường phố thưa dân cư và mật độ lưu thông thấp).

- Cây xanh bóng mát trong công viên, mảng xanh công cộng có người dân sinh hoạt.

- Cây xanh bóng mát trong mảng xanh khu vực cách ly, đất dự trữ giao thông.

I. Khối lượng công tác quản lý:

1. Công tác qun lý công viên, mảng xanh:

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

cấp 1 KGXCC

Cấp 2 KGXMQ

Cấp 3 KGXTT

Cấp 4 KGXTN

1

Bảo vệ công viên, mảng xanh

ngày/năm

365

365

365

365

(Btrí lực lượng bảo vệ theo thực tế và yêu cầu của công tác quản lý)

2

Quản lý hồ sơ công viên, mảng xanh: theo dõi, cập nhật số liệu, bản vẽ về công viên, mảng xanh và lập báo cáo thay đổi

lần/ năm

12

12

12

12

2. Công tác quản lý cây xanh bóng mát (gm cả bn cỏ gốc cây)

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị

Định ngạch

1

Tuần tra, bảo vệ cây xanh bóng mát, bồn cỏ gốc cây.

 

 

 

- Cây xanh bóng mát đường phố cấp 1

lần/năm

365

 

- Cây xanh bóng mát đường phố cấp 2

lần/năm

365

 

- Cây xanh bóng mát đường phố cấp 3

lần/năm

365

 

- Cây xanh bóng mát trong công viên, mảng xanh công cộng có người dân sinh hoạt

lần/năm

52

 

- Cây xanh bóng mát trong mảng xanh khu vực cách ly, đất dự trữ giao thông.

lần/năm

4

2

Quản lý hồ sơ cây xanh bóng mát: theo dõi, cập nhật và lập báo cáo thống kê các thay đổi đối với khối lượng, chủng loại, phân loại cây xanh bóng mát trên địa bàn quản lý

lần/năm

12

II. Khi lượng công tác chăm sóc, bảo dưỡng

1. Chăm sóc thảm cỏ và cây che phủ nền, hoa ngắn ngày, kiểng có hoa, kiểng lá, cây trổ hoa, cây dáng đẹp, cây tạo hình, cây cắt xén, cây kiểng trồng chậu, cây leo, cây thủy sinh.

Công tác chăm sóc theo 4 mức độ được áp dụng tương ứng cho 4 cấp độ quản lý công viên, mảng xanh công cộng như sau:

TT

Cấp động quản lý

Mc độ chăm sóc (chủ yếu)

1

Cấp 1 - Không gian xanh cao cấp

Mức độ 1 - chăm sóc đặc biệt

2

Cấp 2 - Không gian xanh mỹ quan

Mức độ 2 - chăm sóc tỉ mỉ

3

Cấp 3 - Không gian xanh thân thiện

Mức độ 3 - chăm sóc duy trì

4

Cấp 4 - Không gian xanh tự nhiên

Mức độ 4 - chăm sóc tự nhiên

C thvề các mức độ chăm sóc như sau:

TT

Hạng mục công việc

ĐVT

Mc độ chăm sóc (Định ngạch)

Mức độ 1 CS đc biệt

Mức độ 2 CS tỉ mỉ

Mc độ 3 CS duy trì

Mc độ 4 CS tự nhiên

1

Chăm sóc thảm cỏ và cây che phủ nền

1.1

Thảm cỏ

 

 

 

 

Cỏ tự nhiên

 

Tưới nước

lần/năm

190

170

160

30

 

Phát thảm cỏ

lần/năm

12

10

8

4

 

Làm cỏ tạp, cây dại

lần/năm

12

10

4

Không

 

Xén lề cỏ

lần/năm

12

10

Không

Không

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

2

2

1

Không

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

2

2

1

Không

 

Phòng trừ sùng cỏ

lần/năm

2

2

2

Không

 

Trồng dặm (tỷ lệ theo diện tích thảm cỏ)

%/năm

12

10

5

Không

1.2

Cây che phủ nền

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

 

140

100

 

 

Phát thảm cây che phủ

ln/năm

6

4

 

Làm cỏ tạp, cây dại

lần/năm

6

4

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

1

1

 

Trồng dặm (tỷ lệ theo diện tích cây che phủ)

%/năm

10

Không

2

Chăm sóc cây trang trí

2.1

Hoa (ngắn ngày)

 

 

 

 

 

 

Thay hoa

lần/năm

12

10

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

200

190

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

12

10

 

Bấm tỉa hoa tàn, lá vàng

lần/năm

104

52

 

 

 

Nhổ cỏ dại, xới phá váng

lần/năm

12

8

2.2

Kiểng có hoa

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

190

170

160

 

 

Cắt tỉa theo yêu cầu kỹ thuật

lần/năm

8

6

4

 

Bấm tỉa hoa tàn, lá vàng

lần/năm

104

52

0

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

4

4

2

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

6

4

2

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

8

6

2

 

Nhổ cỏ dại, xới phá váng

lần/năm

12

10

8

 

Thay kiểng có hoa

lần/năm

4

2

Khi cần

 

Trng dặm (tỷ lệ theo diện tích kiểng có hoa không thực hiện công tác thay kiểng)

%/năm

20

15

10

2.3

Kiểng lá

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

190

170

160

 

 

Cắt tỉa theo yêu cầu kỹ thuật

lần/năm

8

6

3

 

Bấm tỉa lá vàng, lá gãy dập

lần/năm

104

52

0

 

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

3

2

2

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

4

3

2

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

6

4

2

 

Nhổ cỏ dại, xới phá váng

lần/năm

12

10

8

 

 

Trồng dặm (tỷ lệ theo diện tích king lá)

%/năm

20

15

10

2.4

Cây trổ hoa

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

190

170

160

 

 

Cắt tỉa theo yêu cầu kỹ thuật

lần/năm

12

8

6

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

4

2

1

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

4

2

1

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

8

6

4

 

Nhcỏ, xới đất quanh gốc

lần/năm

12

12

6

 

Trồng thay thế

 

Khi cn (tùy theo bcục cảnh quan)

2.5

Cây dáng đẹp

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

190

170

160

 

 

Cắt tỉa theo yêu cầu kỹ thuật

lần/năm

12

6

6

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

4

2

1

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

4

2

1

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

8

6

2

 

Nhổ cỏ, xới đất quanh gốc

lần/năm

12

12

6

 

Trồng thay thế

 

Khi cần (tùy theo bố cục cảnh quan)

 

2.6

Cây tạo hình

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

190

170

 

 

 

Cắt tỉa theo yêu cầu kỹ thuật

lần/năm

12

12

 

 

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

4

3

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

4

3

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

6

4

 

Nhổ cỏ, xới đất quanh gốc

lần/năm

12

12

 

Trồng thay thế

 

Khi cần (tùy theo bố cục cảnh quan)

2.7

Cây kiểng trồng chậu

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

200

190

 

 

 

Cắt tỉa theo yêu cầu kỹ thuật

 

 

 

 

- Đối với cây trổ hoa

lần/năm

12

8

 

- Đối với cây dáng đẹp

lần/năm

12

6

 

- Đối với cây tạo hình

ln/năm

12

12

 

Bón phân

lần/năm

4

3

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

8

6

 

Nhổ cỏ, xới phá váng

lần/năm

12

12

 

Thay đất, phân chậu cây

lần/năm

01

01

 

 

 

Trồng thay thế

 

Khi cần (tùy theo bố cục cảnh quan)

2.8

Cây cắt xén

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

190

170

160

 

 

Cắt xén các mặt

lần/năm

12

8

6

 

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

4

2

1

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

2

1

1

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

6

4

2

 

Nhổ cỏ, xới đất quanh gốc

lần/năm

12

12

6

 

 

Trồng dặm (tỷ lệ theo diện tích cây cắt xén)

%/năm

20

10

5

 

2.9

Cây leo

 

 

 

 

 

 

Tưới nước

lần/năm

190

170

160

 

 

Cắt tỉa, cột dây

lần/năm

12

10

6

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

2

1

1

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

2

1

1

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh

lần/năm

6

6

4

 

Nhổ cỏ, xới đất quanh gốc

lần/năm

12

10

6

 

Trồng dặm (tỷ lệ theo tng s cây)

%/năm

5

3

Khi cần

2.10

Cây thủy sinh

 

 

 

 

 

 

Cắt tỉa lá úa, hoa tàn

lần/năm

104

52

12

 

 

Bón phân vô cơ

lần/năm

6

6

2

 

Bón phân hữu cơ

lần/năm

6

6

2

 

Trồng dặm (tỷ lệ theo tổng số chậu cây thủy sinh)

%/năm

10

5

Không

 

 

Thay chậu hỏng, vỡ (tỷ lệ theo tổng số chậu cây thủy sinh)

%/năm

5

3

 

2. Bo dưỡng thường xuyên công viên, mảng xanh:

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

Cấp 1 KGXCC

Cấp 2 KGXMQ

Cấp 3 KGXTT

Cấp 4 KGXTN

1

Vệ sinh trong công viên, mảng xanh

1.1

Thảm cỏ

 

 

 

 

 

- Quét rác

 

 

 

 

 

+ Công viên

lần/năm

365

365

365 x 30%

 

lần/năm

Công viên khu vực cầu Sài Gòn: 365 x 50%

- Nhặt rác

 

 

 

 

 

+ Công viên

lần/năm

365

 

 

 

+ Mảng xanh

lần/năm

365

365 x 50%

365 x 30%

12

 

- Một số mảng xanh lớn, ít cây xanh rụng lá như: Xa lộ Hà Nội khu vực phường Thảo Điền, Xa lộ Hà Nội khu vực Hành lang tuyến ng nước, Xa lộ Hà Nội trước Khu công nghệ cao Q9, Xa lộ Hà Nội khu vực trạm thu phí cũ,nút giao thông Thủ Đức, nút giao Tân Kiên, nút giao thông Cát Lái, khu đất đầu nút giao thông Cát Lái, taluy nút giao thông Cát Lái và xa lộ Hà Nội, khu đất cuối nút giao Cát Lái gần cầu Rạch Chiếc, đường Rừng sác và Đất dự trữ giao thông dọc đường Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân: thực hiện nhặt rác 365 lần/năm (bình quân trên 20% diện tích);

- Đối với các mảng xanh có trồng cây xanh, vào thời điểm cây xanh rụng lá nhiều được áp dụng công tác “quét rác” với khối lượng thực hiện bình quân 50% diện tích.

1.2

Cây che phủ nền và cây trang trí (áp dụng cho các loại cây trang trí: hoa ngắn ngày, kiểng có hoa, kiểng lá, cây cắt xén)

- Nhặc rác

 

 

 

 

 

+ Công viên

lần/năm

104

52

12

 

+ Mảng xanh

lần/năm

365

365 x 50%

365 x 30%

 

1.3

Sân nền, vỉa hè, đường đi:

 

 

 

 

 

- Quét rác

 

 

 

 

 

+ Công viên

lần/năm

365

365

365

 

+ Mảng xanh

lần/năm

365

52

52

 

- Nhặt rác

 

 

 

 

 

+ Công viên

lần/năm

365

365

365

 

+ Mảng xanh

lần/năm

365

313 x 50%

313 x 50%

 

- Rửa vỉa hè, lối đi lát gạch

lần/năm

52

12 x 50%

12 x 50%

 

- Vệ sinh nền đá ốp lát

lần/năm

52

12

12

 

- Làm cỏ đường đan, đường gạch

lần/năm

3

2

2

 

- Làm cỏ đường đất

lần/năm

 

4

3

 

1.4

Ghế ngồi

 

 

 

 

 

- Rửa, lau.

lần/năm

52

12

12

 

1.5

Mái nhà (nhà phục vụ công cộng)

 

 

 

 

 

- Dọn lá cây trên mái nhà

lần/năm

24

12

12

 

1.6

Nhà mát hình nấm

 

 

 

 

 

- Chà rửa

lần/năm

 

12

 

 

1.7

Hồ nước

 

 

 

 

 

- Vớt lá khô trên mặt hồ và thông béc phun

lần/năm

365

365 x 70%

 

 

- Thay nước hồ (áp dụng cho hồ xây)

lần/năm

12

08 (hồ Con Rùa 04 lần/năm)

 

 

- Vận hành máy bơm

lần/năm

365

365

 

 

1.8

Tượng, tiểu cảnh

 

 

 

 

 

- Vệ sinh tượng, bảo dưỡng tiểu cảnh

lần/năm

12

10

8

 

1.9

Thùng rác

 

 

 

 

 

- Chà rửa thùng rác

lần/năm

52

12

10

 

1.10

Nhà vệ sinh công cộng

 

 

 

 

 

- Chà rửa nền nhà vệ sinh

lần/năm

1095

730

730

 

- Chà rửa, lau chùi các hạng mục trong nhà vệ sinh

lần/năm

365

156

156

 

1.11

Sân chơi cát

 

 

 

 

 

- Nhặt, dọn rác

lần/năm

 

365

365

 

1.12

Cống rãnh, hố ga

 

 

 

 

 

- Nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh, hố ga

lần/năm

2

2

2

 

1.13

Mương, kênh, rạch

 

 

 

 

 

- Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo

 

 

 

 

 

1.14

Thu gom, vận chuyển rác đến vị trí xử lý

lần/năm

365

365

365

12

- Thu gom rác về đim tập kết trong công viên, mảng xanh

lần/năm

365

365

365

12

- Vận chuyển rác đến điểm xử lý

lần/năm

365

365

365

12

2

Vận hành, bảo dưỡng hệ thống tưới tự động, trong công viên, mảng xanh

2.1

Kiểm tra van điện từ

lần/năm

26

26

26

 

2.2

Kiểm tra, vệ sinh máy bơm

lần/năm

4

4

4

 

2.3

Kiểm tra thông số, vận hành, bảo dưỡng tủ điều khiển bao gồm cả bộ phận cảm ứng mưa và cảm biến lưu lượng (nếu có)

lần/năm

26

26

26

 

2.4

Kiểm tra, điều chỉnh, vệ sinh vòi và thân phun

lần/năm

190

170

160

 

2.5

Kiểm tra, vệ sinh đường ống và phụ kiện

lần/năm

4

4

4

 

2.6

Vệ sinh bể chứa nước

lần/năm

2

2

2

 

2.7

Đo, kiểm tra áp lực của mỗi kênh tưới

lần/năm

12

12

12

 

3

Bảo dưỡng thiết bị thể dục thể thao và trò chơi thiếu nhi trong công viên, mảng xanh

3.1

Thiết bị không chuyển động

 

 

 

 

 

- Vệ sinh, chà rửa thiết bị

lần/năm

52

24

24

 

- Kiểm tra, bảo dưỡng (bao gồm xiết bulong)

lần/năm

52

52

52

 

3.2

Thiết bị chuyển động

 

 

 

 

 

- Vệ sinh, chà rửa thiết bị

lần/năm

52

24

24

 

- Kiểm tra, bảo dưỡng (bao gồm xiết bulong, tra dầu mỡ)

lần/năm

52

52

52

 

3.3

Bảo dưỡng sàn cao su

 

 

 

 

 

- Kiểm tra, vệ sinh, chà rửa sàn cao su

lần/năm

52

24

24

 

- Hút bụi sàn cao su trong nhà

lần/năm

52

52

52

 

3.4

Bảo dưỡng bể chứa nước và vận hành máy bơm

 

 

 

 

 

- Cọ rửa, xúc xả bchứa

lần/năm

52

 

- Vận hành máy bơm nước vào bể chứa

lần/năm

365

 

Ghi chú: Tại cột định ngạch “Số lần thực hiện x tỷ lệ %” là: mỗi lần tác động thực hiện bình quân một phần diện tích trên tổng diện tích thảm cỏ, cây che phủ nền, cây trang trí hoặc vỉa hè, đường đi. Ví dụ “365 x 50%là thực hiện 365 lần/năm (hàng ngày) và mỗi lần bình quân 50% diện tích so với diện tích quản lý.

2. Chăm sóc cây xanh bóng mát:

2.1. Phân nhóm và phân loại cây xanh bóng mát:

2.1.1. Phân nhóm:

Dựa vào đặc điểm sinh trưởng, các loài cây trồng đô thị sẽ được phân theo 02 nhóm chính sau:

a) Nhóm 1: Nhóm các loài cây có đặc điểm sinh trưởng nhanh:

- Các loài cây điển hình: Bò cạp nước, Giáng hương lá lớn, Lim sét, Phượng vỹ, Me tây, Sọ khỉ, Bằng lăng.

b) Nhóm 2: Nhóm các loài cây có đặc điểm sinh trưởng trung bình và chậm:

- Các loài cây điển hình: Giáng hương lá nhỏ, Lát hoa, Me chua, Long não, Sấu, Kèn hồng, Muồng hoa đào, Mát hai cánh, Cốp hoa trắng, Cm lai, Căm xe, Gõ mật, Gõ đỏ, Lộc vừng, Vàng anh, Nhạc ngựa, Viết, Giá tỵ, Lim xanh, Mặc nưa, Vấp.

- Ngoài ra, trên cơ sở phân nhóm chính loài cây nêu trên, theo đặc thù chủng loại và đphù hợp với hình thức tác động, chăm sóc cụ thể, một số loài sẽ được phân theo nhóm:

+ Nhóm các loài cây thuộc họ Sao Dầu: Các loài cây điển hình: Sao, Dầu, Cm liên, Sến cát, Vên vên...

+ Nhóm các loài cây tiểu mộc: Các loài cây điển hình: Móng bò, Muồng hoa vàng, Liễu xanh, Chuông vàng, Chiết sen, Tràm bông đỏ.

Giao Sở Giao thông vận tải ban hành cụ thể danh mục loài cây theo phân nhóm đphục vụ cho công tác chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên.

2.1.2. Phân loại:

- Cây mới trồng: cây trong giai đoạn sau khi trồng 90 ngày đến khi được 02 năm.

- Cây loại 1: cây có đường kính D1.3 đến 20cm và chiều cao vút ngọn Hvn> 3,0m.

- Cây loại 2: cây có đường kính D1.3 từ 20cm đến 50cm và chiều cao vút ngọn Hvn> 6,0m, trong đó:

+ Cây loại 2A: cây có đường kính D1.3 từ 20cm đến <35cm.

+ Cây loại 2B: cây có đường kính D1.3 từ 35cm đến 50cm.

- Cây loại 3: cây có đường kính D1.3 từ 50cm trở lên và chiều cao vút ngọn Hvn> 12m, trong đó:

+ Cây loại 3A: cây có đường kính D1.3 từ 50cm đến <80cm.

+ Cây loại 3B: cây có đường kính D1.3 từ 80cm đến <120cm.

+ Cây loại 3C: cây có đường kính D1.3 từ 120cm trở lên.

(D1.3 là đường kính được đo tại chiều cao tiêu chuẩn 1,3m)

2.2. Hình thức cắt tỉa

2.2.1. Cắt, tỉa định hình tán cây

Thực hiện cho cây có tán tạm thời, kích thước còn nhỏ (Cây chưa trưởng thành): Là cây có các cành, nhánh sẽ mất đi dần dần do tỉa thưa tự nhiên hoặc do cắt, tỉa cành.

- Bảo vệ, duy trì và phát triển ngọn cây:

+ Loại bỏ ngọn chẻ đôi (nếu có).

+ Tỉa quang ngọn cây: Loại bỏ một số nhánh nách và điều tiết sự phát triển của các nhánh được giữ lại.

+ Thay thế ngọn cây: Tạo điều kiện cho một nhánh khỏe mọc thấp hơn được phát triển để thay thế ngọn cây bị hư hại (cụt, cong, khiếm khuyết) bằng cách buộc nhánh khỏe vào phần chừa của ngọn cũ, để giúp trục mới này dựng đứng lên.

- Loại bỏ cành, nhánh tạm nhằm tạo khoảng thông thoáng: Khoảng thông thoáng thay đi tùy theo tình trạng và yêu cầu đối với mỗi cây, mỗi loài cây.

- Điều tiết sự phát triển (chiều cao cây, đường kính tán của cây) thông qua công tác nâng dần vòm tán: Nâng cao vòm tán chỉ thực hiện dần dần (không thực hiện đột ngột) và phải phù hợp với tỷ lệ chiều cao của cây.

- Đánh giá, lựa chọn cành, nhánh được định hình là cành, nhánh chính để hình thành tán cây n định về sau.

- Sửa dáng cho cây để thay đổi hoặc cải thiện hình dáng của cây (trong một số trường hợp cần thiết).

- Áp dụng thực hiện: Đối với cây mới trồng và cây loại 1 thuộc đường phố cấp 1, 2, 3 và trong công viên, mảng xanh công cộng có người dân sinh hoạt.

2.2.2. Cắt, tỉa bảo dưỡng

Thực hiện cho cả cây có tán tạm thời và cây có tán ổn định (là cây có các cành chính đa niên _ còn được gọi là khung sườn).

- Tỉa thưa vòm tán: Loại bỏ cánh, nhánh bên trong tán đlàm thưa tán nhằm tạo khoảng trống cho gió xuyên qua, tập trung nuôi dưỡng cành chính tạo khung của tán cây (thực hiện đối với cây thuộc phân loại 2 và loại 3).

- Xử lý cành, nhánh xụ: cắt, mé các nhánh thược, nhánh vươn dài để làm thông thoáng, gọn tán (Thực hiện đối với cây thuộc phân loại mới trồng, loại 1, loại 2 và loại 3).

- Xử lý cành, nhánh khiếm khuyết, hư hại và sâu bệnh: Loại bỏ những cành, nhánh có biểu hiện này đđảm bảo sinh trưởng, an toàn cho cây (Thực hiện đối với cây thuộc phân loại mới trồng, loại 1, loại 2 và loại 3).

- Xử lý nhánh khô: Loại bỏ cành, nhánh bị khô; cành, nhánh có dấu hiệu, diễn biến đang khô dần (Thực hiện đối với cây thuộc phân loại 1, loại 2 và loại 3).

- Gỡ ký sinh, phụ sinh: Gỡ bỏ loại cây sống ký sinh, phụ sinh gây hại trên cây chủ. (Thực hiện đối với cây thuộc phân loại 2 và loại 3).

- Tẩy chồi thân cây: Rong, loại bỏ chồi con phát triển trên thân cây (Thực hiện đối với cây thuộc phân loại mới trồng, loại 1, loại 2 và loại 3).

- Áp dụng thực hiện: Đối với cây mới trồng, cây loại 1, cây loại 2 và cây loại 3. Tùy theo phân loại mà áp dụng thành phần công việc phù hợp.

2.2.3. Cắt, tỉa tạo hình tán cây

Cắt, tỉa tạo hình dáng cho tán cây theo định hình mong muốn (tán hình cầu, tán hình trứng, tán hình tháp...) đối với những chủng loài cây phù hợp về hình thái tán lá.

Áp dụng thực hiện: Đối với một số chủng loại như: Lim sét, Me chua, Mặc nưa, Lộc vừng, Me tây.

2.2.4. Hạ thấp chiều cao cây

Cắt, tỉa làm thấp đỉnh ngọn cây do tình trạng tán phát triển lớn làm mất cân đối (nặng tán, nhiều cành vươn cao) hoặc cây có tán đang gây mất an toàn, ảnh hưởng đến các công trình trên không (điện lực). Việc hạ thấp tán cây sẽ làm hạ trọng tâm tạo độ vững chắc cho cây, nhất là trong mùa mưa bão.

- Loại bỏ hoặc cắt, tỉa cành phát triển vươn cao.

- Thu gọn vòm tàn.

- Tỉa thưa vòm tán.

- Áp dụng thực hiện: đối với cây phân loại 2 và loại 3 (trừ một số chủng loại như Dầu, Phượng vỹ, ...).

2.2.5. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế còn có hình thức cắt, tỉa xử lý:

Hình thức cắt, tỉa này nhằm giải quyết sự ảnh hưởng, tác động của tán cây đến sinh hoạt, đến các công trình lân cận và xung quanh hay đkhắc phục ngay tình trạng mất an toàn của cây:

- Tầm quan sát của người tham gia giao thông trên đường, tầm quan sát đến đèn tín hiệu, bin báo.

- nh hưởng của tán cây đến các công trình: điện lực, chiếu sáng, nhà dân, công sở, ....

- Nhánh gãy còn dính trên thân, cành.

- Áp dụng thực hiện theo tình hình thực tế cho các nhóm cây theo các cấp phân loại, nhưng cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung của công tác cắt, tỉa.

2.3. Mức độ chăm sóc:

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị

Mức độ chăm sóc (Định ngạch)

Khu vực đường phố cấp 1

Khu vực đường phố cấp 2

Khu vực đường phố cấp 3

Trong công viên, mảng xanh có người vào sinh hot

Trong các mảng xanh khu vực cách ly, đất dtrữ

1

Cây xanh bóng mát mới trồng

1.1

Cây thuộc nhóm sinh trưởng nhanh

Cắt, tỉa bảo dưỡng

lần/năm

3 x 100%

3 x 100%

2 x 100%

2 x 100%

2 x 100%

Cắt, tỉa định hình tán cây

lần/năm

2 x 100%

2 x 100%

2 x 100%

2 x 100%

 

Chống sửa cây nghiêng

lần/năm

4 x 20%

2 x 20%

2 x 10%

2 x 10%

2 x 10%

1.2

Cây thuộc nhóm sinh trưng trung bình và chậm

 

Cắt, tỉa bảo dưỡng

lần/năm

2 x 80%

2 x 80%

1 x 80%

2 x 80%

2 x 60%

Cắt, tỉa định hình tán cây

lần/năm

1 x 100%

1 x 100%

1 x 100%

1 x 100%

 

Chống sửa cây nghiêng

lần/năm

3 x 20%

2 x 20%

2 x 10%

2 x 10%

1 x 10%

1.3

Áp dụng cho cả hai nhóm: sinh trưởng nhanh, sinh trưởng trung bình và chậm

 

Tưới nước

lần/năm

140

120

120

120

60

Bón phân hữu cơ

lần/năm

2

1

1

1

 

Vệ sinh quanh gốc cây

lần/năm

12

12

6

 

 

2

Cây xanh bóng mát loại 1

2.1

Cây thuộc nhóm sinh trưởng nhanh

Cắt, tỉa bảo dưỡng

lần/năm

3 x 70%

3 x 60%

2 x 60%

2 x 50%

2 x 40%

Cắt, tỉa định hình tán cây

lần/năm

1 x 100%

1 x 100%

1 x 100%

1 x 100%

 

2.2

Cây thuộc nhóm sinh trưởng trung bình và chậm

Cắt, tỉa bảo dưỡng

lần/năm

2 x 70%

2 x 60%

2 x 50%

2 x 40%

2 x 30%

Cắt, tỉa định hình tán cây

lần/năm

1 x 100%

1 x 100%

1 x 100%

1 x 100%

 

2.3

Áp dụng cho cả hai nhóm sinh trưởng nhanh, sinh trưởng trung bình và chậm

 

Chng sửa cây nghiêng

lần/năm

2 x 5%

1 x 5%

1 x 5%

1 x 5%

1 x 5%

Vệ sinh quanh gốc cây

lần/năm

12

12

6

 

 

3

Cây xanh bóng mát loại 2

3.1

Cây thuộc nhóm sinh trưởng nhanh

 

Cắt, tỉa bảo dưỡng

lần/năm

3 x 60%

2 x 60%

2 x 50%

2 x 60%

2 x 30%

3.2

Cây thuộc nhóm sinh trưởng bình và chậm

 

Cắt, tỉa bảo dưỡng

lần/năm

2 x 60%

2 x 50%

2 x 40%

2 x 50%

1 x 40%

3.3

Áp dụng cho cả hai nhóm sinh trưởng nhanh, sinh trưng trung bình và chậm

 

Kiểm tra, lấy nhánh khô

lần/năm

2

2

2

2

 

Vệ sinh quanh gốc cây

lần/năm

12

12

6

 

 

3.4

Áp dụng cho nhóm cây họ Sao, Dầu

 

Kiểm tra, lấy nhánh khô

lần/năm

3

3

3

3

2

4

Cây xanh bóng mát loại 3

4.1

Áp dụng cho cả 2 nhóm: trưởng nhanh, sinh trưởng bình và chậm

 

Cắt, tỉa bảo dưỡng

lần/năm

2 x 55%

2 x 50%

2 x 40%

2 x 50%

2 x 30%

Kiểm tra, lấy nhánh khô

lần/năm

2

2

2

2

1

Vệ sinh quanh gốc cây

lần/năm

12

12

6

 

 

4.2

Áp dụng cho nhóm cây họ Sao, Dầu

 

Kiểm tra, lấy nhánh khô

lần/năm

3

3

3

3

2

5

Cây xanh bóng mát tạo hình: Thực hiện công tác cắt tỉa để duy trì hình dạng tán cây được tạo

 

Cây thuộc nhóm sinh trưởng nhanh

lần/năm

3 x 100%

3 x 100%

 

3 x 100%

 

 

Cây thuộc nhóm sinh trưởng bình và chậm

lần/năm

2 x 100%

2 x 100%

 

2 x 100%

 

Ghi chú:

- Tưới nước, bón phân hữu cơ và vệ sinh quanh gốc cây, áp dụng với cây không có mảng xanh bên dưới.

- Trường hợp thực hiện cắt, tỉa tạo hình thì sẽ không thực hiện cắt, tỉa bảo dưỡng.

- Tại cột định ngạch “slần thực hiện x tỷ lệ %” là: mỗi lần tác động thực hiện một số lượng cây trên tổng số cây quản lý, ví dụ “2 x 55%” là thực hiện 02 lần/năm và mỗi lần tác động đối với 55% số cây quản lý.

3. Chăm sóc cây có kích thước nhỏ (cao<3,0m, đường kính gốc<6,0cm)

TT

Hạng mục

ĐVT

Định ngạch

Ghi chú

1

Tưới nước

lần/năm

60

Áp dụng cho cây không có mảng xanh dưới gốc

2

Xới đất, bón phân

lần/năm

1

 

3

Cắt tỉa, tẩy chồi, chống sửa cây nghiêng

lần/năm

2 x 50%

 

4

Phòng trừ sâu, bệnh

lần/năm

4

 

5

Phát thực bì

lần/năm

4

 

4. Đánh số quản lý cây bóng mát

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

1

Đánh số quản lý cây xanh

lần/2năm

01

5. Hạ thp chiu cao; đn hạ, di dời; giải tỏa cây và cành, nhánh cây

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

Ghi chú

1

Hạ thấp chiều cao cây

%

2

Áp dụng cho cây loại 2 và loại 3

2

Đốn hạ, di dời cây

%

5

 

3

Giải tỏa nhánh cây

%

2

 

4

Giải tỏa cây ngã, đổ

%

2

 

6. Khảo sát đánh giá tình trạng cây

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

Ghi chú

1

Khảo sát đột xuất, đánh giá tình trạng cây loại 2, cây loại 3

%

2

Đề xuất từ công tác tuần tra hoặc theo yêu cầu của đơn vị quản lý

2

Khảo sát định kỳ, đánh giá tình trạng cây loại 3

lần/năm

1

Slần/năm căn cứ vào kết quả khảo sát, đánh giá của đợt trước đó.

lần/năm

2

 

PHỤ LỤC 8

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khi lượng công tác quán lý, vận hành

TT

Hạng mục

Định ngạch

1

Quản lý thường xuyên trên mặt cống

Hàng ngày

2

Kiểm tra phát hiện những hư hỏng trong lòng cống bằng thủ công, bằng thiết bị chuyên dụng

Xác định theo yêu cầu thực tế

3

Quản lý mương sông, kênh rạch.

Hàng ngày

5

Trực mưa

7 tháng (mùa mưa)/ năm/ trên các điểm ngập (từ tháng 5 đến tháng 11)

6

Kiểm soát tình trạng ngập

Xác định theo yêu cầu thực tế

7

Kiểm soát tình trạng ô nhiễm hệ thống cống thoát nước bằng mẫu bùn

2 lần/năm (1 lần mùa khô và 1 lần mùa mưa)

8

Kiểm soát tình trạng ô nhiễm hệ thống kênh rạch thoát nước bằng mẫu bùn

2 lần/năm (1 lần mùa khô và 1 lần mùa mưa)

9

Kiểm soát tình trạng ô nhiễm cống thoát nước bằng mẫu nước

2 lần/năm (1 lần mùa khô và 1 lần mùa mưa)

10

Kiểm soát tình trạng ô nhiễm kênh rạch thoát nước bằng mẫu nước

2 lần/năm (1 lần mùa khô và 1 lần mùa mưa)

11

Cập nhật hồ sơ, số liệu trên máy vi tính

Hàng ngày

2. Khi lượng công tác báo dưỡng thường xuyên

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

I

Vận hành, bảo dưỡng mạng lưới đường cống thoát nước mưa, thoát nước thải, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

 

 

1

Nạo vét máng của hầm ga thu nước

Lần/cái

12 lần/năm (1 tháng 1 lần)

2

Nạo vét hầm ga

Lần/cái

4 lần/năm (3 tháng 1 lần)

3

Nạo vét lòng cống và hầm ga, máng

md

1 lần/năm (hoặc theo yêu cầu thực tế)

4

Nạo vét kênh mương

md

Xác định theo yêu cầu thực tế

5

Sửa chữa tường hầm ga

cái

1%-10% tổng hầm/ phụ thuộc tuyến mới hay cũ

6

Sửa chữa miệng thu nước hầm ga

cái

1%-10% tổng máng phụ thuộc tuyến mới hay cũ

7

Nâng khuôn hầm ga

cái

≤ 5% tổng hầm phụ thuộc tuyến mới hay cũ

8

Thay khuôn

cái

1%-10% tng hầm phụ thuộc tuyến mới hay cũ

9

Thay nắp hầm ga

cái

1%-10% tổng nắp phụ thuộc tuyến mới hay cũ

10

Thay máng, lưỡi

cái

1%-10% tổng máng phụ thuộc tuyến mới hay cũ

11

Lắp đặt lưới chắn rác

cái

1%- 10% tổng miệng thu phụ thuộc tuyến mới hay cũ

12

Sửa chữa cống bị sụp

md

1m-3 md/1 km phụ thuộc tuyến mới hay cũ

13

Lắp đặt miệng thu nước

cái

1%-10% tổng miệng thu thuộc tuyến mới hay cũ

15

Vét rãnh hở

Lần/năm

2 lần/năm (hoặc theo yêu cầu thực tế)

16

Vét rãnh kín

Lần/năm

1 lần/năm (hoặc theo yêu cầu thực tế)

17

Sửa chữa rãnh xây gạch

% tổng diện tích rãnh

1% hoặc xác định theo yêu cầu thực tế

18

Sửa chữa rãnh xây đá

% tổng diện tích rãnh

1% hoặc xác định theo yêu cầu thực tế

19

Bổ sung khuôn, nắp, máng, lưỡi, lưới chắn rác

cái

1%-10% tổng số lượng/ phụ thuộc tuyến mới hay cũ

20

Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống, sạt lỡ tường cánh;

cái

Xác định theo yêu cầu thực tế

21

Vận hành trạm bơm chống ngập

Giờ bơm

Xác định theo yêu cầu thực tế

22

Vận hành, quản lý van ngăn triều

Lần/cái

Xác định theo yêu cầu thực tế

II

Vận hành, bảo dưỡng cống kiểm soát triều

 

 

1

Thau rửa, vớt rác kênh rạch (hồ điều tiết)

Lần/ngày

2 lần/ngày (Xác định theo thực tế bảng triều, triều cường)

2

Bảo trì, bảo dưỡng tủ điện, động cơ, thiết bị cơ khí, hệ thống chiếu sáng và sensor

Lần/tuần

48 lần/năm

3

Thay dầu định kỳ cho hệ thống thủy lực.

Lần/năm

1 lần/năm

III

Vận hành, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

 

 

1

Vớt rác tại hầm bơm

cái

Xác định theo yêu cầu thực tế

2

Bảo trì, bảo dưỡng tủ điện, khung chắn rác, bơm, thiết bị cơ khí, hệ thống chiếu sáng và sensor

Lần/tuần

48 lần/năm

3

Bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và thiết bị theo định kỳ (Sửa chữa nhỏ)

cái

1 lần/năm

4

Sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước (Sửa chữa lớn)

cái

Xác định theo yêu cầu thực tế

IV

Vận hành, bảo dưỡng trạm, nhà máy xử lý nước thải

 

 

1

Lập kế hoạch công tác vận hành, bảo dưỡng nhà máy

Lần/tháng

1

2

Triển khai công tác vận hành, bảo dưỡng

-

Xác định theo yêu cầu thực tế

3

Báo cáo định kỳ tình hình công tác vận hành, bảo dưỡng đến chủ sở hữu

Lần/tháng

1

4

Kiểm soát công nghệ xử lý nước thải, bùn thải, khí thải

Lần/ngày

2

5

Kiểm soát, đánh giá hiệu quả xử lý

Lần/ngày

1

6

Giám sát môi trường định kỳ

Lần/năm

4

7

Thu gom chất thải rắn thông thường

-

Thường xuyên

8

Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Lần/năm

1 đến 2

10

Bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghệ tại trạm nhà máy xử lý nước thải

Lần/năm

1 đến 12

11

Sửa chữa máy móc, hạ tầng, thiết bị công nghệ tại trạm, nhà máy xử lý nước thải

-

Xác định theo yêu cầu thực tế

12

Kiểm định máy móc, thiết bị công nghệ tại trạm nhà máy xử lý nước thải

Lần/năm

1

13

Xử lý các sự cố bất thường, các hư hỏng đột xuất phát sinh

-

Xác định theo yêu cầu thực tế

14

Bảo trì các bể xử lý

Lần/năm

1

15

Nạo vét bùn lng tại các bể, hồ xử lý, khoang bơm nhà máy

Lần/năm

1 đến 4

16

Trung tu, đại tu các máy móc, thiết bị chính

-

Xác định theo yêu cầu thực tế

17

Kiểm tra, cập nhật tình trạng máy móc thiết bị đến chủ sở hữu

Lần/năm

1

18

Quản lý vật tư, vật tư dự phòng, hoá chất, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác vận hành bảo dưỡng

-

Xác định theo yêu cầu thực tế

19

Về chăm sóc cây xanh, mảng xanh trong khuôn viên trm và nhà máy xử lý

-

Xác định tương tự theo Phụ lục 7

 

PHỤ LỤC 9

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khối lượng công tác quản lý, vận hành

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị

Định ngạch

Loại 1

Loại 2

Loại 3

1

Cơ quan quản lý ĐTNĐ theo phân cấp tự tổ chức kiểm tra tuyến thường xuyên toàn bộ tuyến luồng

lần/năm

52

52

52

2

Đo sơ khảo bãi cạn

lần/năm

14

8

4

3

Đo mực nước

lần/ngày

3

3

3

4

Đo kiểm tra hố xói tại các vị trí có nguy cơ xuất hiện cao

lần/năm

02

02

02

5

Đếm phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến

giờ/ngày

24

24

24

6

Kiểm tra đèn hiệu ban đêm

lần/năm

12

12

12

7

Quan hệ địa phương

lần/năm/trạm

12

12

12

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị

Định ngạch

Loại 1

Loại 2

Loại 3

I

Bảo trì báo hiệu

 

 

 

 

1

Thả phao

lần/năm/quả

2

2

2

2

Điều chỉnh phao

lần/năm/quả

9

9

9

3

Chống bồi rùa

lần/năm/quả

6

6

6

4

Trục phao

lần/năm/quả

2

2

2

5

Bảo dưỡng phao

lần/năm/quả

1

1

1

6

Sơn màu giữa kỳ phao

lần/năm/quả

1

1

1

7

Bảo dưỡng xích nỉn

lần/năm/đường

1

1

1

8

Chỉnh cột báo hiệu

lần/năm/cột

2

2

2

9

Dịch chuyển cột báo hiệu

% số cột

20

10

5

10

Bảo dưỡng cột, bin báo hiệu, cột biển tuyên truyền luật

lần/năm/cột, biển

1

1

1

11

Sơn màu giữa kỳ cột, bin báo hiệu, cột biển tuyên truyền luật

lần/năm/cột, biển

1

1

1

12

Sơn màu cột bê tông

lần/năm/cột

2

2

2

13

Bảo dưỡng biển báo hiệu cầu

lần/năm/biển

1

1

1

14

Sơn màu giữa kỳ biển báo hiệu cầu

lần/năm/biển

1

1

1

15

Bảo dưỡng lồng đèn, hòm ắc quy

lần/năm/đèn

1

1

1

16

Sơn màu giữa kỳ lồng đèn, hòm ắc quy, rào chống trèo

lần/năm/đèn

1

1

1

17

Phát quang quanh báo hiệu

ln/năm/cột

2

2

2

18

Sửa chữa, khắc phục thay thế hư hỏng của báo hiệu

lần/năm/báo hiệu

Xác định và thực hiện theo thực tế

19

Thay đèn; thay thế đèn theo niên hạn sử dụng; sửa chữa nhỏ, thay thế các linh kiện bị hỏng của đèn

 

Xác định và thực hiện theo thực tế

20

Kiểm tra vệ sinh đèn năng lượng mặt lượng mặt tri

lần/năm/đèn

12

12

12

II

Bảo trì thường xuyên kè bờ

Xác định và thực hiện theo thực tế

III

Duy tu luồng sông, kênh, rạch được phân cấp quản lý

Xác định và thực hiện theo thực tế

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3206/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày hiệu lực 21/06/2017
Ngày công báo 15/07/2017
Số công báo Số 80
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3206/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3206/QĐ-UBND 2017 công tác quản lý vận hành bảo trì công trình Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 3206/QĐ-UBND 2017 công tác quản lý vận hành bảo trì công trình Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Văn Khoa
Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày hiệu lực 21/06/2017
Ngày công báo 15/07/2017
Số công báo Số 80
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất