Quyết định 3282/QĐ-UBND

Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3282/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công an tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 2815/TTr-CAT-PC66 ngày 25 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

b. Tổ chức phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

c. Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác PCCC, nhằm ngăn ngừa các vụ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội bền vững; kiện toàn tổ chức, biên chế của lực lượng PCCC và CNCH để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC.

b. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức Hội nghị phổ biến, giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành

a. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành, kết hợp với Hội nghị trực tuyến do Bộ Công an tổ chức (theo kế hoạch số 258/KH-BCA-C66 ngày 22/8/2014 của Bộ Công an), cụ thể:

- Hình thức và địa điểm tổ chức: Trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh (01A Trần Phú - TP. Quy Nhơn).

- Thành phần:

+ Thường trực HĐND tỉnh;

+ Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn;

+ Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh;

+ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Tham mưu phụ trách công tác pháp chế thuộc Công an tỉnh;

+ Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh;

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: 01 ngày, dự kiến vào Quý IV/2014.

b. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

c. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của sở, ban, ngành và địa phương mình tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật PCCC và CNCH

a. Công an tỉnh chủ trì, tổ chức tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC, nghiệp vụ PCCC, CNCH cho người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

b. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị chính quyền cấp cơ sở và những người trực tiếp làm công tác PCCC và CNCH thuộc phạm vi, lĩnh vực và địa bàn quản lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và các văn bản khác có liên quan đến công tác PCCC và CNCH để bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2014.

4. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác PCCC và CNCH

a. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tăng cường trang bị phương tiện và nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Xây dựng Đề án, đề xuất thành lập Cảnh sát PCCC và CNCH Bình Định.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho lực lượng Cảnh sát PCCC; ưu tiên bố trí những người có năng lực, trình độ chuyên sâu về PCCC làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ PCCC và đảm nhận vị trí lãnh đạo, chỉ huy; cải tiến phương pháp làm việc bảo đảm yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

b. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo việc thành lập Đội Dân phòng ở cấp xã và Đội PCCC ở cơ sở; nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt về mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách. Hàng năm phân bổ ngân sách dành cho các hoạt động PCCC và CNCH nói chung và cho lực lượng dân phòng nói riêng từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của địa phương theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC.

- Bố trí quỹ đất và có chính sách ưu tiên đầu tư xây dựng doanh trại, trụ sở làm việc của các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH đóng quân trên địa bàn.

- Nghiên cứu các giải pháp, phương án di chuyển hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC và điều kiện thoát nạn được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực (đặc biệt là chợ, nhà cao tầng, công trình công cộng tập trung đông người, cơ sở sản xuất, chế biến hóa chất, hàng hóa dễ cháy, nổ) để tăng cường điều kiện thoát nạn và đảm bảo an toàn PCCC, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

c. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đến Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh.

d. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu lồng ghép nội dung phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH trong chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học ở từng địa phương.

Đề nghị các Trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu lồng ghép nội dung phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH trong chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa của các trường đại học, cao đẳng.

đ. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Công an, Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho địa phương theo quy định. Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách riêng dành cho các hoạt động PCCC và CNCH nói chung và cho lực lượng dân phòng nói riêng từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của địa phương theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC.

e. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, UBND các cấp trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của mình tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, trang bị phương tiện đảm bảo yêu cầu PCCC và CNCH tại chỗ.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC

Kinh phí triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Riêng năm 2014, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC, các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí trong nguồn chi thường xuyên của tỉnh hàng năm để thực hiện Kế hoạch này. Giao Công an tỉnh dự trù kinh phí cụ thể để Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3282/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2014
Ngày hiệu lực01/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3282/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành01/10/2014
        Ngày hiệu lực01/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi Bình Định

         • 01/10/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/10/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực