Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách năm 2014 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2014/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán tăng thu chi ngân sách 2014 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN TĂNG THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 8 về việc điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách năm 2014 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau: (Biểu số 1)

1. Tăng thu ngân sách địa phương (NSĐP) là: 1.118,843 tỷ. Trong đó:

- Nguồn ngân sách trung ương (NSTW) thưởng vượt thu ngân sách năm 2013 là : 188,000 tỷ.

- Nguồn thu vay vốn tín dụng ưu đãi: 40,000 tỷ.

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2013: 632,778 tỷ.

- Nguồn dự kiến tăng thu năm 2014: 258,065tỷ.

2. Tăng chi ngân sách địa phương là: 1.118,843tỷ. Trong đó:

- Bổ sung chi đầu tư phát triển (chiếm 55,5% số tăng chi) là: 621,417tỷ. Cụ thể:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 354,893 tỷ.

+ Thưởng vượt thu năm 2013 cho các huyện là: 1,254 tỷ.

Chi tiết theo Biểu số 1.1.

+ Chi đầu tư phát triển các đơn vị khác là: 225,270 tỷ.

Chi tiết theo Biểu số 1.2.

+ Chi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi là: 40,000 tỷ.

- Bổ sung chi thường xuyên (chiếm 44,5% số tăng chi) là: 497,426 tỷ.

Chi tiết theo Biếu số 1.3.

Cụ thể:

+ Bổ sung chi chương trình mục tiêu, đề án: 43,542 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 8,548 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 3,740 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp công nghệ thông tin: 2,179 tỷ.

+ Bổ sung chi đảm bảo xã hội: 21,879 tỷ.

+ Bổ sung chi quản lý nhà nước: 17,187tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế: 271,984 tỷ.

+ Bổ sung chi khác: 128,367 tỷ.

3. Nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

Biếu số 1

Biểu tổng hợp cân đối thu, chi bổ sung 6 tháng cuối năm 2014

(Biểu đính kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

ĐVT: triệu đồng

Stt

Nội dung

Số kinh phí

A

Phần thu

1.118.843

1

Nguồn trung ương thưởng vượt thu ngân sách năm 2013

188.000

2

Nguồn thu vay vốn tín dụng ưu đãi

40.000

3

Nguồn kết dư năm 2013 chuyển sang

632.778

4

Dự kiến nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2014

258.065

B

Phần chi

1.118.843

I

Chi đầu tư phát triển

621.417

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản bố trí trong dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2014

354.893

2

Thưởng vượt thu cho ngân sách các huyện (Chi tiết biểu 1.1)

1.254

3

Chi đầu tư phát triển các đơn vị khác (Chi tiết biểu 1.2)

225.270

4

Chi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi

40.000

II

Chi thường xuyên (Chi tiết Biểu 1.3)

497.426

1

Chi chương trình mục tiêu, chương trình đề án của tỉnh

43.542

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

8.548

3

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

3.740

4

Chi sự nghiệp công nghệ thông tin

2.179

5

Chi quản lý hành chính

17.187

6

Chi đảm bảo xã hội

21.879

7

Chi sự nghiệp kinh tế

271.984

8

Chi khác

128.367

 

Biếu s 1.1

BIỂU TỔNG HỢP SỐ THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2013

(Biểu đính kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

ĐVT: triệu đồng

Stt

Tên đơn vị

Sắc thuế

Dự toán

Thực hiện

Chênh lệch

Số đề nghị trích thưởng

Thu NSNN

NSTW

Thu NSNN

NSTW

A

B

1

2

3=2x56%

4

5=4x56%

6=4-2

7=5-3

8=7x30%

1

H.Tân Thành

 

246.100

137.816

251.469

140.823

5.369

3.007

902

 

 

Thuế VAT

211.800

118.608

202.538

113.421

-9.262

-5.187

-1.556

 

 

Thuế TNDN

33.600

18.816

48.163

26.971

14.563

8.155

2.447

 

 

Thuế TTĐB

700

392

768

430

68

38

11

2

TP. Bà Rịa

 

104.000

58.240

106.096

59.414

2.096

1.174

352

 

 

Thuế VAT

82.300

46.088

80.411

45.030

-1.889

-1.058

-317

 

 

Thuế TNDN

20.700

11.592

24.542

13.744

3.842

2.152

645

 

 

Thuế TTĐB

1.000

560

1.143

640

143

80

24

 

Tổng cộng

 

350.100

196.056

357.565

200.236

7.465

4.180

1.254

Ghi chú: Chi xét thưởng phần vượt thu (thuế VAT; TNDN; TTĐB) do Chi Cục thuế trực tiếp thu.

Các đơn vị: thành phố Vũng Tàu; huyện Long Điền; huyện Đất Đỏ; huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, huyện Côn Đảo không vượt thu.

 

Biếu s 1.2

BIỂU CHI TIẾT SỐ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2014

(Biểu đính kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

ĐVT: triệu đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Kinh phí bổ sung 6 tháng năm 2014

Văn bản số, ngày

Số kinh phí

1

2

3

4

5

 

Chi đầu tư phát triển

 

 

225.270

1

Kinh phí chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội dự án Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng huyện Tân Thành

Huyện Tân Thành

Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013; Công văn số 80/UBND.VP ngày 06/01/2014

52.086

2

Kinh phí giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp Boomin Vina

Huyện Tân Thành

Công văn số 755/UBND.VP ngày 08/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

10.540

3

Hỗ trợ kinh phí do giảm thu ngân sách so với dự toán năm 2013

TP. Vũng Tàu

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

103.205

4

Kinh phí di dời mộ đường quy hoạch số 2 – thị trấn Phước Hải

Huyện Đất Đỏ

Công văn số 6565/UBND.VP ngày 06/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

3.000

5

Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Nghĩa Thành

Huyện Châu Đức

Công văn số 2714/UBND.VP ngày 25/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

5.000

6

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đồng bào dân tộc xã Bình Ba

Huyện Châu Đức

Tờ trình số 57/TTr.UBND ngày 24/6/2014 của UBND

5.000

7

Đền thờ liệt sỹ xã Phước Thuận-Phước Bửu

Huyện Xuyên Mộc

Báo cáo số 84/BC.UBND ngày 17/6/2014 của UBND huyện

10.000

8

Quỹ hỗ trợ nông dân

Quỹ hỗ trợ nông dân

Công văn số 7553/UBND.VP ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

10.000

9

Quỹ cho vay chương trình giảm nghèo; xuất khẩu lao động; phát triển sản xuất ĐBDT.

NHCSXH

55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013;

54/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013;

QĐ 2750/QĐ-UBND ngày 04/12/2013;

26.439

 

Biếu s 1.3

BIỂU CHI TIẾT SỐ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2014

(Biểu đính kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

ĐVT: triệu đồng

Stt

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Kinh phí bổ sung 6 tháng cuối năm 2014

Văn bản

Số tiền đề nghị

Số văn bản

Ngày văn bản

A

B

1

2

3

4

 

Tổng cộng

 

 

 

497.426

I

Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đề án của tỉnh

 

 

 

43.542

1

Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân (chi cho bồi dưỡng đào tạo giáo viên; phần mềm dạy, học ngoại ngữ)

Sở Giáo dục và Đào tạo

1235/QĐ-UBND

29/05/2013

18.791

2

Các chương trình mục tiêu quốc gia khác (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Các chủ chương trình

1282/SKHĐT-VX

01/7/2014

12.732

3

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho vùng nhiễm mặn tại ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư

2917/QĐ-UBND; 2917/UBND-VP

20/12/2013;

06/5/2014

1.404

 

4

Dự án cơ giới hoá nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2016

Trung tâm Khuyến nông

881/QĐ-UBND

05/5/2014

1.385

5

Dự án điều tra, đánh giá biến động về động vật rừng và đề xuất các giải pháp bảo tồn phát triển các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

2960/QĐ-UBND

26/12/2013

657

6

Đề án đào tạo kỹ năng mềm cho 700 học sinh đang học nghề công nghiệp hỗ trợ

Trường Cao đẳng nghề

981/QĐ-UBND

19/5/2014

524

7

Đề án chương trình xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Sở Công thương

851/QĐ-UBND

24/4/2014

462

8

Đề án chương trình xúc tiến xuất khẩu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014- 2016

Sở Công thương

851/QĐ-UBND

24/4/2014

385

9

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Công thương

946/QĐ-UBND

12/5/2014

1.617

10

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

1027/QĐ-UBND;

2481/UBND-VP

25/5/2012;

18/4/2014

429

11

Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015 (Bổ sung thêm nhu cầu xây nhà cho người khuyết tật là 8 căn nhà)

Hội Bảo trợ NKT, TMC&BNN

617/QĐ-UBND

21/3/2011

200

12

Tiểu đề án 4 thuộc đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2016

Hội Liên hiệp Phụ nữ

2319/QĐ-UBND;

446/PC-UBND

15/10/2013;

13/5/2014

372

13

Đề án 343 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, HĐH đất nước"

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở GD& ĐT, Sở TTTT, Sở VH,TT & DL

2249/QĐ-UBND

198/TTr-BCH

07/10/2011

23/5/2014

702

14

Tiểu đề án 2 về phòng chống tội phạm mua bán người

Hội Liên hiệp Phụ nữ

911/QĐ-UBND; 397/PC-UBND

11/5/2012;

26/4/2014

210

15

Dự án xác lập quyền chỉ dẫn địa lý "Bà Rịa - Vũng Tàu" cho sản phẩm mãng cầu ta của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi cục phát triển nông thôn

2719/QĐ-UBND

29/11/2013

1.359

16

Dự án xây dựng và quảng bá thương hiệu hồ tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2 và 3

Chi cục phát triển nông thôn

1490/QĐ-UBND

06/7/2011

303

17

Đề án phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009-2015

Chi cục phát triển nông thôn

2338/QĐ-UBND

14/7/2009

350

18

Dự án điều tra đánh giá biến động về động vật rùng và đề xuất các giải pháp bảo tồn phát triển các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

2960/QĐ-UBND

26/12/2013

657

19

Kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu

Sở Công thương

1182/QĐ-UBND

10/6/2014

1.002

II

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

 

 

 

8.548

1

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy nghề khuôn mẫu phục vụ công nghiệp hỗ trợ tại Trường Cao đẳng nghề

Trường Cao đẳng nghề

1196/QĐ-UBND

13/6/2014

676

2

Kinh phí mua sắm trang thiết bị camera, máy phát điện và kinh phí chăm sóc cây xanh tại Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị

05/TTr-TCT;

08/TTr-TCT

1759/STC-HCVX

28/3/2014;

23/5/2014;

16/7/2014

3.266

3

Mua sắm máy vi tính, trang bị thiết bị nghe nhìn, bàn ghế phòng học, trang bị giường tầng tại KTX 1

Trường Cao đẳng Sư phạm

7914/UBND-VP,

430/PC-UBND

14/11/2013,

08/5/2014

4.406

4

Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, chi phí tại Trung tâm tiếng Nhật

Trường Cao đẳng Sư phạm

8243/UBND-VP

25/11/2013

200

III

Sự nghiệp văn hóa

 

 

 

3.740

 

Kinh phí thăm dò khai quật khảo cổ học thuộc tổ hợp hoá dầu Long Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1006/QĐ-UBND

20/5/2014

3.740

IV

Sự nghiệp công nghệ thông tin

 

 

 

2.179

 

Kinh phí triển khai ứng dụng tin học theo mô hình một cửa

Thành phố Vũng Tàu

 

Quyết định số 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

17/8/2009

2.179

V

Đảm bảo xã hội

 

 

 

21.879

1

Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng cho các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội ngoài công lập (trợ cấp hàng tháng; BHYT; mai táng phí)

Sở Lao động - TBXH

3356/UBND-VP

22/5/2014

653

2

Mua bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc

Sở Lao động-TBXH

 

62/2011/QĐ-TTg; 7359/UBND- VP

 

09/11/2011;

14/12/2011

 

924

3

Kinh phí miễn giảm học phí tồn đọng năm học 2010-2011 & 2011-2012 theo Nghị định 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ

UBND huyện Xuyên Mộc

 

Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ

14/5/2010

 

1.267

4

Nguồn kinh phí chi đảm bảo xã hội huyện Châu Đức

UBND huyện Châu Đức

Phiếu chuyển 1599/PC-UBND

27/12/2013

278

5

Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng Bảo trợ xã hội theo NĐ28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012

Các huyện, thành phố

Nghị đinh 28/NĐ-CP của Chính phủ

10/4/2012

9.937

6

Đề án nhà ở cho người có công

Các huyện, thành phố

Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

07/10/2013

8.820

VI

Quản lý nhà nước, đoàn thể

 

 

 

17.187

1

Nâng cấp phòng họp, phòng làm việc của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐNQ

841/QĐ-UBND

24/4/2014

3.302

2

Thực hiện các công việc cần thiết để triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Sở Giáo dục và Đào tạo

1982/UBND-VP

31/3/2014

1.931

3

Thực hiện kế hoạch 6781/KH-UBND ngày 18/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp lý cơ bản về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo tại huyện Côn Đảo năm 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

27/CTr-BCĐ

04/3/2014

1.165

4

Kinh phí điều tra, khảo sát xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Sở Nội vụ

59/QĐ-UBND;

493/PC-UBND;

1588/STC-HCVX

09/01/2014

22/5/2014;

02/7/2014

237

5

Chăm sóc cây xanh thảm cỏ Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh

Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh

1244/UBND-VP

28/02/2014

233

6

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh

Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh

4389/UBND-VP

26/6/2014

100

7

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo tỉnh năm 2014

Sở Lao động - TBXH

13/QĐ-UBND; 55/2013/QĐ- UBND

03/01/2014;

31/12/2013

230

8

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia giải quyết việc làm tỉnh năm 2014

Sở Lao động - TBXH

54/2013/QĐ-UBND; 56/2013/QĐ- UBND

31/12/2013

250

9

Kinh phí thực hiện kế hoạch tuyên truyền đối ngoại năm 2014 đối với Báo VEN

Sở Ngoại vụ

3134/UBND-VP

15/5/2014

 

100

 

10

Kinh phí cấp học bổng bậc đại học cho sinh viên Lào và Campuchia

Sở Ngoại vụ

2387/UBND-VP

17/4/2014

478

 

11

Kinh phí kế hoạch thực hiện ấn phẩm số 2 chuyên san đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Sở Ngoại vụ

2126/UBND-VP

07/4/2014

 

665

12

Kinh phí phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ban Chỉ đạo (UBMT TQVN; Báo BRVT; Đài PT-TH; Hội LHPN; Liên Đoàn LĐ; Tỉnh đoàn; Hội CCB; Hội Nông dân; Hội BV QLNTD; Sở VHTTDL)

6464/UBND-VP;

663/SC-QLTM

16/9/2013;

 

20/5/2014

907

13

Tổ chức lớp tiếng Anh chuyên đề cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới

Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo

63/TB-UBND

28/3/2014

230

14

Kinh phí chỉnh lý tài liệu và mua sắm thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ

Hội Nông dân

1983/UBND-VP

31/3/2014

229

15

Kinh phí sửa chữa 2 xe ô tô phục vụ công tác

Tỉnh đoàn

344/PC-UBND

15/4/2014

294

16

Kinh phí cho Hội đồng phản biện độc lập dự án "Khu tránh trú bão cho tàu cá tại Cửa Lấp" (Số kinh phí là 248,3tr.đ)

Hội khoa Học - Kỹ thuật

251/PC-UBND

20/3/2014

148

17

Kinh phí tổ chức Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BRVT

Ủy ban MTTQVN

48/TB-UBND

24/3/2014

868

18

Kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật giai đoạn 2013-2016 theo kế hoạch triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Hội Luật gia

957/QĐ-UBND

13/5/2014

143

19

Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Bảo trợ NKT, TMC&BNN

Hội Bảo trợ NKT, TMC&BNN

3357/UBND-VP

22/5/2014

128

20

Xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường

7155/UBND-VP

17/10/2013

1.000

21

Xây dựng đề án sửa đổi Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường

1637/UBND-VP

18/3/2014

220

22

Điều tra, đánh giá trữ lượng và tình hình khai thác các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng vùng bờ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường

101/CTr-UBND

04/01/2014

500

23

Kinh phí thực hiện đề án "xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung chuyên ngành giáo dục"

Sở Giáo dục và Đào tạo

27/TB-UBND

24/02/2014

2.000

24

Kinh phí tăng biên chế xã Xuân Sơn & Sơn Bình (do từ loại II lên loại I)

UBND huyện Châu Đức

QĐ 57/QĐ- UBND

31/12/2013

304

25

Kinh phí hoạt động của HĐND các Thành phố, huyện Côn Đảo và các xã

Các thành phố, huyện Côn Đảo, các xã, thị trấn

Nghị quyết số 26/2012/NQ- HĐND

07/12/2012

1.525

VII

Sự nghiệp kinh tế

 

 

 

271.984

1

Sự nghiệp môi trường

 

 

 

15.330

1.1

Bổ sung thuế GTGT đối với công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị năm 2014

Sở Xây dựng

218/2013/TT-BTC

18/12/2013

10.388

1.2

Bổ sung thuế GTGT khối lượng xử lý rác 6 tháng cuối năm 2014 (chi đào, vận chuyển, hoàn thổ mặt bằng và xử lý rác tại bãi rác Tóc Tiên)

Công ty Môi trường

218/2013/TT-BTC

18/12/2013

4.642

1.3

Phương án tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2014

Vườn Quốc Gia Côn Đảo

2815/QĐ-UBND

16/12/2013

299

2

Sự nghiệp giao thông

 

 

 

70.501

2.1

Thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án sửa chữa đường bộ bằng nguồn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2013

Sở Giao thông vận tải

3280/UBND-VP

19/5/2014

4.301

2.2

Sửa chữa định kỳ các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

3698/UBND-VP;

902/SGTVT-KHTC

04/6/2014;

22/5/2014

48.200

2.3

Phương án điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa khu vực cầu Cỏ Mây và cầu Rạch Ngã Tư năm 2014

Sở Giao thông vận tải

685/PC-UBND;

1196/BC-SGTVT

26/6/2014;

26/6/2014

3.000

2.4

Lắp đặt đèn đường tuyến Quốc lộ 55 đoạn qua huyện Xuyên Mộc

Sở Giao thông vận tải

3169/UBND-VP

15/5/2014

15.000

3

Nhiệm vụ quy hoạch

 

 

 

20.418

3.1

Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên

Sở Xây dựng

2545/UBND-VP

21/4/2014

500

3.2

Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

2774/UBND-VP

28/4/2014

1.000

3.3

Quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Sở Giao thông vận tải

2778/UBND-VP

28/4/2014

500

3.4

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

2900/UBND-VP

06/5/2014

300

3.5

Quy hoạch các điểm dừng đón trả khách trên các tuyến cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng 2030

Sở Giao thông vận tải

3238/UBND-VP

16/5/2014

300

3.6

Đề án quy hoạch khảo cổ học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

7957/UBND-VP

15/11/2013

2.118

3.7

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống - Đầm Tre huyện Côn Đảo

Ban Quản lý phát triển Côn Đảo

529/QĐ-UBND

17/3/2014

10.000

3.8

Đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020 và định hướng 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

4551/UBND-VP

04/07/2013

200

3.9

Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường

101/CTr-UBND

04/01/2014

500

3.10

Dự nguồn quy hoạch để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo điều hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

5.000

4

Sự nghiệp kinh tế khác

 

 

 

5.176

4.1

Bổ sung kinh phí thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh

BQL Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh

4112/UBND-VP

18/6/2014

2.450

4.2

Xử lý các vấn đề phát sinh tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh (như bảo trì hệ thống kỹ thuật; phòng chống mối, diệt chuột; ...)

BQL Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh

2848/UBND-VP

05/5/2014

2.000

4.3

Chi các hoạt động, quản lý tại Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh (phần bù kinh phí chăm sóc cây xanh, thảm cỏ năm 2013)

BQL Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh

1286/UBND-VP

04/3/2014

600

4.4

Kinh phí khảo sát để thực hiện việc lập đề án bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc sở hữu nhà nước

Trung tâm Kiểm định xây dựng

6104/UBND-VP; 48/2013/QĐ-UBND; 1036/SXD-VP

25/9/2012;

06/12/2013;

02/6/2014

126

5

Sự nghiệp địa chính

 

 

 

4.250

 

Thanh toán khối lượng hoàn thành dự kiến trong năm 2014 (bao gồm cả phần công việc cho các công trình chuyển tiếp từ năm 2013)

Sở Tài nguyên và Môi trường

398/QĐ-UBND

05/3/2012

4.250

6

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông theo Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính

 

 

 

16.300

6.1

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Thanh tra Sở Giao thông vận

673/SGTVT-VP

21/4/2014

6.311

6.2

Ban an toàn giao thông tỉnh

Ban an toàn giao thông tỉnh

775/SGTVT-VP

07/5/2014

8.589

6.3

Kinh phí đảm bảo hoạt động trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh

Thanh tra Sở Giao thông vận

847/QĐ-UBND

24/4/2014

1.400

7

Sự nghiệp kinh tế cấp huyện

 

 

 

140.009

7.1

Kinh phí sự nghiệp kinh tế đô thị thành phố Bà Rịa

TP Bà Rịa

Công văn số 704/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh

27/01/2014

15.000

7.2

Kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường vào nghĩa trang Hàng Dương (cổng phía Tây Bắc)

Huyện Côn Đảo

Công văn số 2823/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh

27/01/2014

17.082

7.3

Kinh phí duy tu sữa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn tĩnh không khu vực Côn Đảo

Huyện Côn Đảo

Công văn số 8633/UBND.VP của Ủy ban nhân dân tỉnh

27/01/2014

2.320

7.4

Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn

Huyện Long Điền

Công văn số 3655/UBND.VP của Ủy ban nhân dân tỉnh

03/6/2014

15.000

7.5

Kiên cố hóa kênh mương

Huyện Long Điền

TTr số 53/TTr- UBND.VP của UBND huyện

28/4/2014

10.000

7.6

Kinh phí nạo vét, duy tu tuyến luồng Cửa Lấp

Huyện Long Điền

CV số 2760/UBND.VP của UBND huyện

18/6/2014

6.261

7.7

Kinh phí sửa chữa trường học

Huyện Long Điền

TTr số 38/TTr- UBND.VP của UBND huyện

15/4/2014

5.000

7.8

Cải tạo nhà lưu niệm Võ Thị Sáu

Huyện Đất Đỏ

BC số 159/BC- UBND.VP của UBND huyện

17/6/2014

7.000

7.9

Kinh phí quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

Huyện Đất Đỏ

1574/PC-UBND

30/12/2013

6.346

7.10

Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn

Huyện Đất Đỏ

TTr số 30/TT.r- UBND.VP của UBND huyện

07/6/2014

10.000

7.11

Xây dựng trạm trung chuyển rác

Huyện Đất Đỏ

BC số 159/BC- UBND, VP của UBND huyện

17/6/2014

6.000

7.12

Kinh phí đầu tư đường giao thông nông thôn huyện Châu Đức

UBND huyện Châu Đức

Phiếu chuyển 445/PC-UBND

14/5/2014

15.000

7.13

Kinh phí sửa chữa trường học (Trường Trung học Bùi Thị Xuân và Trường Mầm non Hoàng Oanh)

UBND huyện Châu Đức

Công văn số 3835/UBND.VP của Ủy ban nhân dân tỉnh

09/6/2014

10.000

7.14

Kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Huyện Xuyên Mộc

Công văn 3144/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/5/2014

15.000

VIII

Các nội dung chi khác

 

 

 

128.367

1

Xử phạt vi phạm hành chính theo Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính

 

 

 

3.894

1.1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

737/STNMT-VP

14/4/2014

1.205

1.2

Thanh tra Sở Xây dựng

Thanh tra Sở Xây dựng

556/SXD.TTr

10/3/2014

478

1.3

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm 2013: 302.800.000 đồng; năm 2014: 1.276.790.000 đồng)

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

486/SNN-KH;

995/SNN-KH

25/3/2014;

22/5/2014

1.580

1.4

Chi cục Kiểm lâm

Chi cục Kiểm lâm

354/SNN-KH

10/3/2014

530

1.5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

899/SKHĐT-VP

13/5/2014

102

2

Nguồn cải cách tiền lương

Các huyện, thành phố

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP

27/6/2013

20.000

3

Kinh phí phát hành ấn phẩm doanh nhân của VCCI

VCCI

Công văn 7021/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh

10/10/2013

1.000

4

Nguồn bù giảm thu thuế GTGT hàng nông sản

Các huyện, thành phố

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

45.540

5

Mua sắm, sửa chữa

 

 

 

33.906

5.1

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND

7938/UBND-VP

15/11/2013

920

5.2

Đề án đào tạo nghề khuôn mẫu

Trường CĐ Nghề

981/QĐ-UBND

19/5/2014

6.197

5.3

Kinh phí đóng 01 tàu kiểm ngư phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra trên biển

Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT

Phiếu chuyển số 491/PC-UBND;

Tờ trình số 150/TTr-SNN-KH

22/5/2014;

15/5/2014

2.300

5.4

Kinh phí cải tạo và nâng cấp hồ sinh thái của Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu

Sở Giáo dục và Đào tạo

9165/UBND-VP

30/12/2013

1.500

5.5

Kinh phí thanh toán trang thiết bị nội thất khối ký túc xá A1-A2, C1-C2 tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo

7070/UBND-VP

14/10/2013

7.909

5.6

Cải tạo, nâng cấp hàng rào trụ sở làm việc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

8457/UBND-VP

03/12/2013

1.260

5.7

Bổ sung kinh phí để thanh toán gói thầu mua sắm thiết bị điện tử, cơ khí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

BQL Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh

2187/QĐ-UBND;

65/CV- BQLTTHCCT

30/9/2013;

11/6/2014

1.109

5.8

Kinh phí mua sắm thiết bị trường học

Huyện Đất Đỏ

CV số 37/UBND.VP của UBND huyện

26/6/2014

6.000

5.9

Mua sắm khác các đơn vị (Trong đó mua sắm thiết bị âm thanh cho Tỉnh đoàn là 3.500tr.đ).

Các đơn vị

 

 

6.711

6

Dự nguồn thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo điều hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Các đơn vị

 

 

24.027

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực09/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2014/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán tăng thu chi ngân sách 2014 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2014/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán tăng thu chi ngân sách 2014 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực09/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2014/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán tăng thu chi ngân sách 2014 Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2014/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán tăng thu chi ngân sách 2014 Bà Rịa Vũng Tàu

           • 30/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực