Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND

Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND quy định điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh thành phố Hạ Long đã được thay thế bởi Quyết định 60/2014/QĐ-UBND phí vệ sinh Hạ Long Cẩm Phả Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh thành phố Hạ Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3315/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, CẨM PHẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 vể việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 về việc bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại của một số loại chợ và Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 5 quy định khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5049/STC-QLG ngày 05/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí vệ sinh cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả nơi có tổ chức hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải như sau:

- Địa bàn thành phố Hạ Long: Phụ lục số 1.

- Địa bàn thành phố Cẩm Phả: Phụ lục số 2.

Thời gian thực hiện mức thu phí tại các phụ lục trên kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 2. Đối tượng thu, nộp phí; Quản lý sử dụng nguồn thu phí:

1. Đối tượng nộp phí: Cá nhân, hộ gia đình, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nơi có tổ chức hoạt động thu gom và xử lý rác thải.

2. Cơ quan, tổ chức thu phí: Đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả.

3. Quản lý sử dụng nguồn thu phí:

Tỷ lệ (%) trích để lại cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh thực hiện từ ngày 01/01/2013 và cụ thể như sau:

- Đơn vị, tổ chức thu phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hàng năm phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

- Đơn vị, tổ chức thu phí chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí hoặc được ủy quyền thu phí được trích để lại theo tỷ lệ (%) như phụ lục số 3 kèm theo, số còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đối với tổ chức doanh nghiệp khoản phí thu được là doanh thu của đơn vị. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi đã nộp thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn phố Hạ Long và Cẩm Phả tại Quyết định số 366/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT.UBND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 4 (thực hiện);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các CV: TM1-4, DL2, TH1;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT,TM4, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC SỐ 1

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG
(Kèm theo Quyết định số 3315/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Đối tượng thu phí

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

1.1

Những hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

 

 

1.1.1

Phường Hồng Gai, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Hải, Hồng Hà, Bãi Cháy.

 

 

a

Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh.

Đồng/hộ/tháng

20.000

b

Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung

Đồng/hộ/tháng

11.000

c

Các hộ còn lại

Đồng/hộ/tháng

6.000

1.1.2

Phường Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Lầm, Yết Kiêu, Giếng Đáy

 

 

a

Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh.

Đồng/hộ/tháng

13.000

b

Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung

Đồng/hộ/tháng

9.000

c

Các hộ còn lại

Đồng/hộ/tháng

5.000

1.1.3

Phường, xã còn lại

 

 

a

Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh.

Đồng/hộ/tháng

9.000

b

Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung

Đồng/hộ/tháng

6.000

c

Các hộ còn lại

Đồng/hộ/tháng

3.000

1.2

Đối với các hộ gia đình có kết hợp kinh doanh (trừ kinh doanh ăn uống) chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh (không phải nộp mức thu phí đối với hộ gia đình không kinh doanh).

Đồng/hộ/tháng hoặc đồng/điểm kinh doanh/tháng

60.000

2

Đối với trường học, nhà trẻ

 

 

2.1

Đối với các trường học và trường mầm non

Đồng/đơn vị/tháng

250.000

2.2

Đối với các nhà trẻ còn lại

Đồng/đơn vị/tháng

70.000

3

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp không kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ

 

 

3.1

Từ 50 người trở xuống

Đồng/đơn vị/tháng

150.000

3.2

Từ trên 50 người đến 100 người

Đồng/đơn vị/tháng

330.000

3.3

Từ trên 100 người đến 200 người

Đồng/đơn vị/tháng

900.000

3.4

Trên 200 người

Đồng/đơn vị/tháng

1.500.000

4

Đối với trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp có kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ: các hộ dân có kinh doanh ăn uống; Cửa hàng; khách sạn; nhà hàng; bến tàu, bến xe; chợ; Nhà máy, các cơ sở sản xuất; bệnh viện.

Đồng/m3 rác

160.000

5

Các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Đồng/cửa hàng/tháng

500.000

6

Đối với tàu thuyền trên biển

 

 

6.1

Đối với tàu thuyền thường xuyên cập bến

 

 

 

- Tàu thuyền dưới 30 chỗ ngồi

Đồng/phương tiện/tháng

75.000

 

- Tàu thuyền từ 30 đến 59 chỗ ngồi

Đồng/phương tiện/tháng

150.000

 

- Tàu thuyền trên 59 chỗ ngồi, tàu lưu trú

Đồng/phương tiện/tháng

225.000

6.2

Đối với tàu thuyền vãng lai không thường xuyên cập bến

Đồng/phương tiện/lần

40.000

6.3

Đối với nhà bè kinh doanh ăn uống trên Vịnh

Đồng/nhà bè/tháng

640.000

7

Chơ: Các hộ kinh doanh trong chợ

 

 

7.1

Chợ các phường

 

 

7.1.1

Phường Cao Thắng, Giếng Đáy, Ba Lan, Cái Dăm

 

 

a

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

25.000

b

Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

20.000

c

Kinh doanh các ngành hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

12.000

7.1.2

Phường Hà Phong, Hà Trung, Hà Khẩu

 

 

a

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

18.000

b

Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

15.000

c

Kinh doanh các ngành hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

10.000

7.1.3

Phường Việt Hưng

 

 

a

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

12.000

b

Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

10.000

c

Kinh doanh các ngành hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

6.000

7.2

Chợ thành phố

 

 

7.2.1

Chợ Hạ Long I

 

 

a

Kinh doanh hải sản tươi sống

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

100.000

b

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm tươi sống, hoa tươi.

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

80.000

c

 Kinh doanh hàng rau

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

70.000

d

Kinh doanh hoa khô, quả tươi, giải khát, hải sản khô

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

60.000

e

Kinh doanh các ngành hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

50.000

7.2.2

Chợ Hạ Long II

 

 

a

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

80.000

b

Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

60.000

c

Kinh doanh các ngành hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

50.000

7.2.3

Chợ Vườn Đào

 

 

a

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

80.000

b

Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

60.000

c

Kinh doanh các ngành hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

50.000

7.2.4

Chợ Sa Tô, Cột 3, Hà Lầm, Hà Tu

 

 

a

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

55.000

b

Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

50.000

c

Kinh doanh các ngành hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

40.000

8

Công trình xây dựng (%/Tổng giá trị xây lắp công trình)

 

 

8.1

Công trình xây dựng thuộc khu đô thị

%/giá trị xây lắp công trình

 0,05%

8.2

Công trình xây dựng thuộc khu còn lại

%/giá trị xây lắp công trình

0,03%

 

PHỤ LỤC SỐ 2

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
(Kèm theo Quyết định số 3315/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Đối tượng thu phí

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

1.1

Những hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

 

 

a

Hộ trong khu vực được thu gom rác trực tiếp bằng xe gom do Thành phố thuê các công ty hoạt động dịch vụ công ích đô thị thực hiện.

Đồng/hộ/tháng

20.000

b

Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung

Đồng/hộ/tháng

5.000

1.2

Những hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh theo mức phí quy định đối với hộ kinh doanh các ngành dưới đây

 

 

a

Kinh doanh hàng ăn uống

Đồng/hộ/tháng

60.000

b

Kinh doanh các ngành khác

Đồng/hộ/tháng

30.000

1.3

Đối với các hộ kinh doanh trong chợ

 

 

1.3.1

Chợ trung tâm Cẩm Phả

 

 

 

- Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

30.000

 

- Kinh doanh mặt hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

20.000

1.3.2

Chợ các phường

 

 

 

- Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

25.000

 

- Kinh doanh mặt hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

15.000

1.3.3

Chợ các xã

 

 

 

- Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

20.000

 

- Kinh doanh mặt hàng khác

Đồng/điểm kinh doanh/tháng

10.000

2

Các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, trạm xá và các trung tâm khám chữa bệnh

Đồng/đơn vị/tháng

120.000

3

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, bệnh viện đa khoa Cẩm Phả

Đồng/m3 rác

140.000

4

Khách sạn có kết hợp cả kinh doanh ăn uống và phòng nghỉ; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các nhà máy, bến tàu, bến xe; chợ;

Đồng/m3 rác

140.000

5

Các nhà hàng kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Đồng/cửa hàng/tháng

300.000

6

Bến tàu: Tàu thuyền trên biển

 

 

6.1

Đối với tàu, thuyền thường xuyên cập bến

Đồng/phương tiện/tháng

40.000

6.2

Đối với tàu, thuyền vãng lai không cập bến thường xuyên

Đồng/phương tiện/lần

15.000

7

Công trình xây dựng (%/Tổng giá trị xây lắp công trình)

 

 

7.1

Công trình xây dựng 2 bên trục đường phố chính

%/giá trị xây lắp công trình

0,04%

7.2

Công trình xây dựng khu còn lại

%/giá trị xây lắp công trình

0,02%

Ghi chú: Các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc, trạm xá, trung tâm khám chữa bệnh, bệnh viện, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, hộ gia đình cá nhân có kết hợp kinh doanh có trách nhiệm đưa rác ra điểm đổ rác tập trung theo quy định của địa phương.

 

PHỤ LỤC SỐ 3

TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, CẨM PHẢ
(Kèm theo Quyết định số 3315/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Đơn vị thu phí

Tỷ lệ (%)

A

Các đơn vị quản lý chợ

 

1

Chợ loại I

 

a

Khu vực thành phố Hạ Long

 

-

Chợ Hạ Long I

55%

b

Khu vực Thành phố Cẩm Phả

 

-

Chợ Trung tâm Cẩm Phả

55%

2

Chợ loại II

 

a

Khu vực thành phố Hạ Long

 

-

Chợ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý

80%

-

Chợ thuộc Ủy ban nhân dân phường quản lý

35%

-

Chợ thuộc Ủy ban nhân dân xã quản lý

50%

b

Khu vực Thành phố Cẩm Phả

 

-

Chợ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý

80%

-

Chợ thuộc Ủy ban nhân dân phường quản lý

35%

-

Chợ thuộc Ủy ban nhân dân xã quản lý

50%

3

Chợ loại III

 

-

Chợ thuộc Ủy ban nhân dân phường quản lý

35%

-

Chợ thuộc Ủy ban nhân dân xã quản lý

50%

B

Ủy ban nhân dân phường

 

-

Thu của các đối tượng trong khu vực chợ thuộc phường quản lý

35%

-

Thu của các đối tượng khác

15%

C

Ủy ban nhân dân xã

 

-

Thu của các đối tượng trong khu vực chợ thuộc xã quản lý

50%

-

Thu của các đối tượng khác

15%

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3315/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3315/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực27/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3315/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh thành phố Hạ Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh thành phố Hạ Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3315/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành17/12/2012
       Ngày hiệu lực27/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh thành phố Hạ Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh thành phố Hạ Long