Quyết định 334/QĐ-UBND-HC

Quyết định 334/QĐ-UBND-HC năm 2008 về thu phí qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 334/QĐ-UBND-HC 2008 thu phí qua cầu chợ Phú Điền Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 67/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền huyện Tháp Mười Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 334/QĐ-UBND-HC 2008 thu phí qua cầu chợ Phú Điền Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/QĐ-UBND-HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ QUA CẦU CHỢ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN THÁP MƯỜI (DỰ ÁN B.O.T)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh về phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thu phí qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười và Công ty TNHH Cái Bè chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ QUA CẦU CHỢ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN THÁP MƯỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND-HC Ngày 03 tháng 04 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng.

Tổ chức, cá nhân (Việt Nam và nước ngoài) có phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi qua cầu chợ Phú Điền thuộc huyện Tháp Mười phải nộp phí qua cầu.

Điều 2. Đối tượng được miễn.

Xe cứu thương; xe cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe hộ đê; xe chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh; thương, bệnh binh (có giấy chứng nhận) hoặc thân nhân điều khiển phương tiện xe mô tô chở thương bệnh binh; đoàn xe tang; đoàn xe có hộ tống; dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá đến những nơi có thảm hoạ hoặc vùng có dịch bệnh; xe cứu hộ, cứu nạn, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ có vé “phí đường bộ toàn quốc”.

Chương II

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ QUA CẦU

Điều 3. Mức thu.

STT

Đối tượng chịu phí
Mức thu (đồng/vé lượt)

01

Người đi bộ

1.000

02

Xe đạp, xe đẩy tay

1.500

03

Xe mô tô và các loại xe tương tự

2.500

04

Xe ô tô đến 04 chỗ ngồi

15.000

05

Xe ô tô trên 04 chỗ đến dưới 15 chỗ ngồi

20.000

06

Xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến 08 tấn

25.000

Điều 4. Quản lý, thu, nộp và sử dụng tiền phí qua cầu.

Việc quản lý, thu, nộp sử dụng tiền phí qua cầu chợ Phú Điền thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Phí qua cầu chợ Phú Điền là doanh thu hoạt động của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư thu phí có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện hạch toán kết quả kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng năm, Chủ đầu tư phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được cùng với kết quả hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Sau 15 (Mười lăm) năm kể từ ngày triển khai thu phí, Chủ đầu tư phải chuyển giao cầu chợ Phú Điền cho Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười quản lý. Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười phải thực hiện thu, nộp và quản lý, sử dụng phí đường bộ theo chế độ quy định đối với đường bộ đầu tư bằng vốn Ngân sách nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc thu phí.

1. Thực hiện thông báo công khai (kể cả niêm yết tại nơi bán vé) về đối tượng thuộc diện trả tiền phí, đối tượng được miễn phí, mức thu và thủ tục thu, nộp phí.

2. Tổ chức các điểm bán vé:

Các điểm bán vé phải tổ chức tại trạm thu phí thuận tiện cho người điều khiển phương tiện giao thông và tránh ùn tắc giao thông.

3. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các phương tiện qua trạm thu phí theo đúng quy định.

Điều 6. Đăng ký, kê khai và sử dụng chứng từ thu phí.

1. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày trước ngày bắt đầu thu phí, Chủ đầu tư thu phí phải đăng ký việc thu phí với Chi cục Thuế huyện Tháp Mười về địa điểm đặt trạm thu phí, loại vé và số lượng vé thu phí cần sử dụng.

Định kỳ hàng tháng, Chủ đầu tư phải kê khai số tiền phí đường bộ thu được, số tiền thuế phải nộp Ngân sách và nộp tờ khai cho Chi cục thuế huyện Tháp Mười trong 05 ngày đầu của tháng tiếp theo. Việc kê khai phải thực hiện đầy đủ, đúng mẫu tờ khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kê khai theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nộp các khoản thuế theo đúng thời hạn của pháp luật quy định.

2. Thực hiện chế độ kế toán và quyết toán phí đường bộ.

a) Quản lý, sử dụng vé thu phí qua cầu và các chứng từ liên quan theo đúng chế độ quản lý hoá đơn, chứng từ do Bộ Tài chính quy định.

b) Cung cấp đủ tài liệu, sổ sách, hoá đơn, chứng từ kế toán liên quan đến việc quản lý phí, thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười có trách nhiệm chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc thu phí qua cầu chợ Phú Điền đúng theo quy định.

Điều 8. Cơ quan thuế địa phương nơi có phát sinh phí qua cầu chợ Phú Điền có trách nhiệm cung cấp biểu mẫu, chứng từ, biên lai thu, vé thu và hướng dẫn cho các đối tượng được thu phí qua cầu việc sử dụng chứng từ thu phí; phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hoặc Uỷ ban nhân dân xã nơi tổ chức thu phí qua cầu chợ Phú Điền kiểm tra, đôn đốc các đối tượng được thu phí thực hiện chế độ thu, nộp theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình áp dụng có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thu phí kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 334/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu334/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 334/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 334/QĐ-UBND-HC 2008 thu phí qua cầu chợ Phú Điền Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 334/QĐ-UBND-HC 2008 thu phí qua cầu chợ Phú Điền Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu334/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýVõ Trọng Nghĩa
       Ngày ban hành03/04/2008
       Ngày hiệu lực03/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 334/QĐ-UBND-HC 2008 thu phí qua cầu chợ Phú Điền Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 334/QĐ-UBND-HC 2008 thu phí qua cầu chợ Phú Điền Đồng Tháp