Quyết định 339/QĐ-BTP

Quyết định 339/QĐ-BTP năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 339/QĐ-BTP năm 2014 công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2013 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 339/QĐ-BTP ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

hiệu lực

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, LUẬT SƯ

1.

Pháp lệnh

Số 24/2004/PL-UBTVQH11

ngày 29/9/2004

Về giám định tư pháp

Hết hiệu lực kể từ ngày Luật Giám định tư pháp năm 2012 có hiệu lực

01/01/2013

2.

Nghị định

Số 67/2005/NĐ-CP

ngày 19/5/2005

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp

Hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp có hiệu lực

15/9/2013

 

3.

Nghị định

Số 28/2007/NĐ-CP

ngày 26/02/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư có hiệu lực

28/11/2013

4.

Nghị định

Số 02/2008/NĐ-CP

ngày 04/01/2008

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Được thay thế bằng Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

25/02/2013

5.

Nghị định

Số 131/2008/NĐ-CP

ngày 31/12/2008

Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư có hiệu lực

28/11/2013

6.

Thông tư liên bộ

Số 93/2001/TTLB-BTC-BTP ngày 21/11/2001

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

Bị bãi bỏ, thay thế từng phần bởi các văn bản:

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng;

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

(Đã có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính về hiệu lực của văn bản này tại Công văn số 17625/BTC-CST ngày 19/12/2013)

01/7/2013

LĨNH VỰC HÌNH SỰ, HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1.

Pháp lệnh

Số 44/2002/PL-UBTVQH10

ngày 02/7/2002

Xử lý vi phạm hành chính

Hết hiệu lực kể từ ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực

(Trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013)

01/7/2013

 

2.

Pháp lệnh

Số 31/2007/PL-UBTVQH11

ngày 08/3/2007

Sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Hết hiệu lực kể từ ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực

01/7/2013

 

3.

Pháp lệnh

Số 04/2008/PL-UBTVQH12

ngày 02/4/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Hết hiệu lực kể từ ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực

(Trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013)

01/7/2013

 

4.

Nghị định

Số 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Được thay thế bằng Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

11/11/2013

5.

Nghị định

Số 163/2003/NĐ-CP

ngày 19/12/2003

Quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

15/11/2013

6.

Nghị định

Số 128/2008/NĐ-CP

ngày 16/12/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008

Được thay thế bằng Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

19/7/2013

7.

Nghị định

Số 10/2009/NĐ-CP

ngày 06/02/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

Được thay thế bằng Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

11/11/2013

8.

Nghị định

Số 60/2009/NĐ-CP

ngày 23/7/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Được thay thế bằng Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

11/11/2013

9.

Thông tư liên tịch

Số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP

ngày 23/11/2004

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

15/8/2013

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI, HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH

1.

Nghị định

Số 68/2002/NĐ-CP

ngày 10/7/2002

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

15/5/2013

2.

Nghị định

Số 69/2006/NĐ-CP

ngày 21/7/2006

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

15/5/2013

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1.

Quyết định

Số 03/1998/QĐ-TTg

ngày 07/01/1998

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

05/7/2013

LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 02/2006/QĐ-BTP

ngày 14/4/2006

Ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

20/02/2013

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1.

Nghị định

Số 93/2008/NĐ-CP

ngày 22/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Được thay thế bằng Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

01/5/2013

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1.

Thông tư liên tịch

Số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

ngày 28/12/2007

Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

21/8/2013

2.

Thông tư liên tịch

Số 81/2008/TTLT-BTC-BTP

ngày 25/9/2008

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước.

15/01/2013

3.

Quyết định

Số 11/2008/QĐ-BTP;

ngày 29/12/2008.

Ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Được thay thế bằng Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

01/3/2013

Tổng số: 23 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung,quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

hiệu lực

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1.

Thông tư liên tịch

- Số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010;

- Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

- Điều 1, Điều 2, Điều 11, Điều 20;

- Căn cứ yêu cầu bồi thường tại các mẫu số 01a, 01b, 01c.

Được sửa đổi bởi Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

14/4/2013

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC, LUẬT SƯ

1.

Luật

- Số 65/2006/QH11

ngày 29/6/2006;

- Luật sư

Các Điều 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 39, 40, 45, 49, 50, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 82, 83, 89

Được sửa đổi bởi Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư” quy định tại điểm d khoản 3 Điều 78

Bị bãi bỏ bởi Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

 

 

 

Điều 8, Điều 52 và Điều 63

Bị bãi bỏ bởi Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “tổ chức luật sư toàn quốc”

Được thay bằng cụm từ “Liên đoàn luật sư Việt Nam” tại Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “quản lý hành nghề luật sư”

Được thay bằng cụm từ “quản lý luật sư và hành nghề luật sư” tại Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư”

Được thay bằng cụm từ “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam” tại Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “trợ giúp pháp lý miễn phí”

Được thay bằng cụm từ “trợ giúp pháp lý tại Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

2.

Nghị định

- Số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000;

- Về công chứng, chứng thực

Các quy định về tổ chức và hoạt động công chứng

(Các quy định về chứng thực bản sao, chữ ký đã hết hiệu lực kể từ ngày 03/6/2007, được thay thế bằng các quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký)

Theo quy định tại Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

25/02/2013

3.

Nghị định

- Số 05/2012/NĐ-CP; ngày 02/02/2012;

- Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

Điều 3, Điều 5

 

Hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư có hiệu lực

28/11/2013

LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Nghị định

- Số 20/2008/NĐ-CP ngày

14/02/2008;

- Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Cụm từ “Văn phòng Chính phủ” tại Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 13, Điều 20, Điều 26

Được thay thế bằng cụm từ “Bộ Tư pháp” tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “Văn phòng Chính phủ tại Khoản 4 Điều 13

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ” tại Điều 17

Được thay thế bằng cụm từ “Bộ trưởng Bộ Tư pháp” tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ "Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ” tại Khoản 2 Điều 8

Được thay thế bằng cụm từ "Tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ" tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ "Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" tại Khoản 3 Điều 8

Được thay thế bằng cụm từ "Sở Tư pháp" tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Điều 22

Được sửa đổi bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

2

Nghị định

- Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

- Về kiểm soát thủ tục hành chính

Điều 5; Điều 9; Khoản 2 Điều 10; Điều 11; Khoản 2 Điều 22; Khoản 4 Điều 30; Điều 31; Điều 35

 

Được sửa đổi bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Thời hạn ban hành quyết định công bố tại Điều 15

Được sửa đổi bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Khoản 5 Điều 29

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “Văn phòng Chính phủ” tại Khoản 1 Điều 26, Khoản 2 Điều 36

 

Được thay thế bằng cụm từ “Bộ Tư pháp” tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính” tại Điều 24, Khoản 3 Điều 27, Khoản 3 Điều 30

Được thay thế bằng cụm từ “Bộ Tư pháp” tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính” tại Khoản 2 Điều 26

Được sửa bằng cụm từ "Cục Kiểm soát thủ tục hành chính” tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

 

 

Cụm từ “và Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính” tại Khoản 3 Điều 29

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI, HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH

1

Thông tư liên tịch

- Số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/03/2010;

- Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Điều 13 về cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

16/3/2013

2

Thông tư

- Số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010

- Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

 

- Khoản 1 Điều 4;

- Điểm a Khoản 6 Điều 6;

- Khoản 5 Điều 8.

 

Được sửa đổi bởi Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

05/7/2013

 

 

 

Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

 

Được thay thế bằng "Danh mục biểu mẫu" kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

05/7/2013

 

 

 

08 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP:

- Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính): Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2;

- Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao): Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2.a;

- Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính): Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2;

- Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao): Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2.a;

- Tờ khai đăng ký kết hôn: Biểu mẫu TP/HT-2010-KH.1;

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Biểu mẫu TP/HT-2010-XNHN.1;

- Tờ khai đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.3;

- Giấy đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.5.

 

Được thay thế bằng 08 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP, cụ thể:

- Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính): Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2 được thay thế bằng biểu mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1;

 

- Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao): Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2.a được thay thế bằng biểu mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1.a ;

- Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính): Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2 được thay thế bằng biểu mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1;

- Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao): Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2.a được thay thế bằng biểu mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1.a;

- Tờ khai đăng ký kết hôn: Biểu mẫu TP/HT-2010-KH.1 được thay thế bằng biểu mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH;

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Biểu mẫu TP/HT-2010-XNHN.1 được thay thế bằng biểu mẫu Biểu mẫu TP/HT-2013-TKXNHN;

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Biểu mẫu TP/HT-2010-XNHN.1 được thay thế bằng biểu mẫu TP/HT-2013-TKXNHN;

- Tờ khai đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.3 được thay thế bằng biểu mẫu TP/HTNNg-2013-TKTVHT;

- Giấy đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: Biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.5 được thay thế bằng biểu mẫu TP/HTNNg-2013-TVHT.

05/7/2013

 

 

 

Biểu mẫu Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn): Mẫu TP/HTNNg-2010-KH.4 ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

(Nội dung Điều 3 của 02 biểu mẫu hộ tịch (Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1 và Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1.a) hết hiệu lực kể từ ngày 01/12/2010 do được sửa đổi bởi Thông tư số 16.a/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; Điều 3, Khoản 2 Điều 4 hết hiệu lực kêt từ ngày 10/7/2012 do được sửa đổi bởi Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

05/7/2013

3

Thông tư

- Số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012;

- Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Khoản 1, Khoản 2 Điều 1

 

Được sửa đổi bởi Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

05/7/2013

 

 

 

Danh mục biểu mẫu kèm theo

Thông tư số 05/2012/TT-BTP

 

Được thay thế bằng "Danh mục biểu mẫu" kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

05/7/2013

 

 

 

Biểu mẫu Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài: Biểu mẫu TP/HT-2012-TKGSHT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP

Được thay thế bằng Biểu mẫu TP/HT-2013-TKGCKH ban hành kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

05/7/2013

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1

Quyết định

- Số 37/2008/QĐ-TTg

ngày 12/3/2008

- Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

Các quy định tại 37/2008/QĐ-TTg đã hết hiệu lực. Riêng quy định về 04 Đề án thuộc Chương trình và các quy định liên quan đến nội dung này vẫn được tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2013-2016

Đã hết thời gian thực hiện Chương trình

01/01/2013

 

LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1

Nghị định

- Số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009;

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

- Điều 4;

- Điều 5;

- Điều 6;

- Điều 14;

- Điều 15;

- Điều 18;

- Khoản 1 Điều 26;

- Khoản 5, 6, 7 Điều 34.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

01/12/2013

2

Nghị định

- Số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009;

- Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tên của Nghị định

 

 

Được sửa đổi thành: “Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” tại Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2013

 

 

 

- Điều 1;

- Điều 2;

- Khoản 2 Điều 7;

- Điểm c Khoản 3 và Khoản 6, Điều 15;

- Điều 21;

- Điều 24;

- Điều 25;

- Khoản 5 Điều 26;

- Điều 30;

- Điều 31;

- Khoản 2 Điều 34;

- Điều 36;

- Điều 40;

- Điều 41;

- Khoản 1, Điều 42;

- Điều 45;

- Điều 47.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2013

 

 

 

Cụm từ “thành phố Hồ Chí Minh” được sửa đổi thành “tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”

Được sửa đổi thành cụm từ “tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” tại Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2013

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1

Nghị định

- Số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007;

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Điểm k Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 7 Điều 2;

- Khoản 5 Điều 8;

- Khoản 1 Điều 9;

- Tiêu đề Điều 10, Khoản 1 và Điểm c Khoản 4 Điều 10;

- Khoản 1 Điều 13;

- Tiêu đề Điều 14, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14;

- Điều 19;

- Điều 25;

- Khoản 1 và Khoản 3 Điều 26;

- Điều 32;

- Khoản 2 Điều 33;

- Khoản 3 Điều 35;

- Điều 36;

- Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41;

- Khoản 1 và Khoản 2 Điều 43.

(Điều 27 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý hết hiệu lực kể từ ngày 01/4/2012 do được sửa đổi bởi Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật tự vấn pháp luật)

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

31/3/2013

 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1

Nghị định

- Số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006;

- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Điều 12

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2013

2

Nghị định

- Số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009;

- Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Điều 62

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2013

Tổng số: 15 văn bản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 339/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu339/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 339/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 339/QĐ-BTP năm 2014 công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 339/QĐ-BTP năm 2014 công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 339/QĐ-BTP năm 2014 công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước

          • 12/02/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/02/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực