Quyết định 34/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 34/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Quyết định 34/2006/QĐ-BBCVT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng đã được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2006/QĐ-BBCVT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 34/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông”;
Xét Tờ trình số 28/QLCL-CLDV ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 177/2003/QĐ-BBCVT ngày 10 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông, các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Đỗ Trung Tá

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9  năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)
 

TT

Tên dịch vụ

Tiêu chuẩn
bắt buộc áp dụng

1.

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

TCN 68-176:2006

2.

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

TCN 68-186:2006

3.

Dịch vụ truy nhập Internet ADSL

TCN 68-227:2004

 4.

Dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất

TCN 68-218:2006

5.

Dịch vụ kết nối Internet

TCN 68-218:2006

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/09/2006
Ngày hiệu lực 21/10/2006
Ngày công báo 06/10/2006
Số công báo Từ số 11 đến số 12
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/05/2008
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 34/2006/QĐ-BBCVT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 34/2006/QĐ-BBCVT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành Viễn thông, Bộ Bưu chính
Người ký ***, Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành 06/09/2006
Ngày hiệu lực 21/10/2006
Ngày công báo 06/10/2006
Số công báo Từ số 11 đến số 12
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/05/2008
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 34/2006/QĐ-BBCVT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2006/QĐ-BBCVT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng