Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT về danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng đã được thay thế bởi Thông tư 02/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 27/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KHCN, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên dịch vụ

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

1

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

TCN 68-176:2006

2

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

TCN 68-186:2006

3

Dịch vụ truy nhập Internet ADSL

TCN 68-227:2006

4

Dịch vụ kết nối Internet

TCN 68-218:2006

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2008
Ngày hiệu lực21/05/2008
Ngày công báo06/05/2008
Số công báoTừ số 257 đến số 258
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu27/2008/QĐ-BTTTT
      Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
      Người kýNguyễn Thành Hưng
      Ngày ban hành22/04/2008
      Ngày hiệu lực21/05/2008
      Ngày công báo06/05/2008
      Số công báoTừ số 257 đến số 258
      Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2013
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng