Thông tư 02/2013/TT-BTTTT

Thông tư 02/2013/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 02/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý đã được thay thế bởi Thông tư 35/2015/TT-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng,

Điều 1. Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng như sau:

TT

Tên dịch vụ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất:

 

1.1

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại

QCVN 35:2011/BTTTT

1.2

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ truy nhập Internet (ADSL)

QCVN 34:2011/BTTTT

2

Dịch vụ viễn thông di động mặt đất:

 

2.1

Dịch vụ thông tin di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại

QCVN 36:2011/BTTTT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ "Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng" ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Viễn thông; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thi hành nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, Cục VT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2013/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2013
Ngày hiệu lực08/03/2013
Ngày công báo08/04/2013
Số công báoTừ số 185 đến số 186
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 02/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 02/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu02/2013/TT-BTTTT
      Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
      Người kýNguyễn Bắc Son
      Ngày ban hành22/01/2013
      Ngày hiệu lực08/03/2013
      Ngày công báo08/04/2013
      Số công báoTừ số 185 đến số 186
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2016
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 02/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý