Quyết định 295/QĐ-BTTTT

Quyết định 295/QĐ-BTTTT năm 2014 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 295/QĐ-BTTTT năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, PC, NTT (40).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Luật

- 30/2004/QH11

- 12/2008/QH12

- Luật Xuất bản

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Được thay thế bởi Luật Xuất bản số 19/2012/QH13, được thông qua ngày 20/11/2012

01/7/2013

2.

Nghị định

83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Được thay thế bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

 

15/01/2014

 

3.

Nghị định

58/2011/NĐ-CP ngày 08/7/2011

Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

4.

Nghị định

51/2011/NĐ-CP ngày 27/6/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

5.

Nghị định

50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011

Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bởi Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

02/12/2013

6.

Nghị định

02/2011/NĐ-CP ngày 06/01/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Được thay thế bởi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

01/01/2014

 

7.

Nghị định

110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Được thay thế bởi Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

01/03/2014

8.

Nghị định

28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009

 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Được thay thế bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

 

9.

Nghị định

11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản

Được thay thế bởi Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

01/03/2014

10.

Nghị định

97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Được thay thế bởi Nghị định số 72/2013//NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

01/9/2013

11.

Nghị định

187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bởi Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

02/12/2013

12.

Nghị định

63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Được thay thế bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

 

13.

Nghị định

115/2006/NĐ-CP ngày 01/10/2006

Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Được thay thế bởi Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra thông tin và truyền thông

10/12/2013

14.

Nghị định

111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản

Được thay thế bởi Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

01/03/2014

15.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009

Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Được thay thế bởi Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

14/1/2014

16.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

01/7/2013

17.

Thông tư

01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011

Công bố danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

15/02/2014

18.

Thông tư

07/2010/TT-BTTTT ngày 02/3/2010

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giá cước bưu chính phổ cập

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

18/01/2014

19.

Thông tư

04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

15/02/2014

20.

Thông tư

27/2009/TT-BTTTT ngày 3/8/2009

Ban hành “Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000 MHZ)

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30000) MHz

15/8/2013

21.

Thông tư

13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009

Về giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

18/01/2014

22.

Thông tư liên tịch

60/2006/TTLT-BVHTT- BBCVT-BCA ngày 01/6/2006

Về quản lý trò chơi trực tuyến (online games)

Được thay thế bởi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

01/9/2013

23.

Thông tư liên tịch

02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005

Về quản lý đại lý Internet

Được thay thế bởi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

01/9/2013

24.

Quyết định

138/QĐ-BTTTT ngày 29/01/2011

Ban hành quy chế xây dựng, ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2013/TT-BTTTT ngày 31/12/2013 quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hóa quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

15/02/2014

25.

Quyết định

876/QĐ-BTTTT ngày 29/6/2009

Ban hành “Quy chế Thi đua-Khen thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông”

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2013/TT-BTTTT ngày 05/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

20/4/2013

26.

Quyết định

27/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008

Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

09/03/2013

27.

Quyết định

33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng về dịch vụ bưu chính, viễn thông

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

10/5/2013

28.

Quyết định

679/1997/QĐ-TCBĐ ngày 14/11/1997

Ban hành Thể lệ dịch vụ Internet

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ quy định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

01/09/2013

B. VĂN BẢN KẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định

77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Bị bãi bỏ Khoản 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Điều 1 bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

2.

Nghị định

106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Bị bãi bỏ Khoản 19, 20 và 21 Điều 1 bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

3.

Nghị định

72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Bị bãi bỏ Điều 1 bởi Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

01/03/2014

4.

Nghị định

90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008

Về chống thư rác

Bị bãi bỏ Điều 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 và 43 bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

5.

Nghị định

26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007

Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Bị bãi bỏ các điều 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 và 71 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

15/01/2014

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 295/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu295/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 295/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 295/QĐ-BTTTT năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 295/QĐ-BTTTT năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu295/QĐ-BTTTT
    Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
    Người kýNguyễn Thành Hưng
    Ngày ban hành21/03/2014
    Ngày hiệu lực21/03/2014
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật10 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 295/QĐ-BTTTT năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 295/QĐ-BTTTT năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông

        • 21/03/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 21/03/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực