Quyết định 34/QĐ-PCAIDSMTMD

Quyết định 34/QĐ-PCAIDSMTMD năm 2012 về Quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Nội dung toàn văn Quyết định 34/QĐ-PCAIDSMTMD Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng AIDS


ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/QĐ-PCAIDSMTMD

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN GIA GIÚP CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-PCAIDSMTMD ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc thành lập Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc Danh sách Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Sau khi có ý kiến thống nhất của các Thành viên Tổ Chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Thành viên Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/cáo);
- Các Thành viên UBQGPCAIDSMTMD;
- Ban chỉ đạo PCAIDSMTMD 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thành viên Tổ Chuyên gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: KGVX, TV, TCCB, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, BPGVUBQG (5b).

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA
Nguyễn Hữu Vũ

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN GIA GIÚP CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-PCAIDSMTMD ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (sau đây gọi là Tổ Chuyên gia) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và Quy chế, lề lối làm việc của Tổ trưởng và các Thành viên và giữa các Thành viên của Tổ.

Điều 2. Chức năng của Tổ Chuyên gia

Tổ Chuyên gia có trách nhiệm tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ Chuyên gia

Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, Tổ Chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Góp ý xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế về lĩnh vực chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, trên cơ sở đó tham vấn để hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và huy động nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia các vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm.

4. Tham gia, đóng góp ý kiến tại hội nghị, hội thảo chuyên đề có liên quan.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia giao.

Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ Chuyên gia

1. Tổ trưởng Tổ Chuyên gia chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổ Chuyên gia để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quy chế này; phân công công việc cho các Thành viên của Tổ Chuyên gia; chủ trì các cuộc họp, tổng hợp ý kiến chuyên gia để báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

2. Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đề cử 1 Tổ phó để giúp việc Tổ trưởng, nhiệm vụ của Tổ phó:

- Lập chương trình hoạt động của Tổ Chuyên gia.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình.

- Phối hợp các hoạt động của Tổ Chuyên gia với Bộ phận giúp việc của Ủy ban Quốc gia và các cơ quan liên quan.

- Đề xuất, thu xếp các thủ tục, điều kiện làm việc của Tổ Chuyên gia và các chuyên gia theo yêu cầu công việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Thành viên của Tổ Chuyên gia

Các Thành viên Tổ Chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng; hoạt động theo Quy chế của Tổ Chuyên gia và có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao với trách nhiệm cao, đúng thời hạn.

Điều 6. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Tổ Chuyên gia

1. Tổ Chuyên gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân và theo sự phân công của Tổ trưởng.

2. Định kỳ 3 tháng Tổ Chuyên gia họp toàn thể một lần. Các cuộc họp khác được tổ chức theo chuyên đề với sự tham gia của các thành viên có liên quan. Sau mỗi cuộc họp, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia có báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

3. Căn cứ yêu cầu của cuộc họp, Tổ Chuyên gia có thể mời đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự.

4. Văn bản phục vụ các buổi họp của Tổ Chuyên gia được gửi đến các Thành viên ít nhất 05 ngày trước khi họp.

Điều 7. Điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động

- Hợp đồng lao động có thời hạn được ký với từng chuyên gia.

- Điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 25/QĐ-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Bộ phận giúp việc của Ủy ban Quốc gia thuộc Văn phòng Chính phủ cử cán bộ hỗ trợ làm các thủ tục hành chính, hậu cần để thực hiện chương trình công tác của Tổ Chuyên gia với các Bộ, ngành và các địa phương theo quy định.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia trao đổi ý kiến thống nhất trong Tổ Chuyên gia trước khi xem xét, quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/QĐ-PCAIDSMTMD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/QĐ-PCAIDSMTMD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2012
Ngày hiệu lực29/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/QĐ-PCAIDSMTMD

Lược đồ Quyết định 34/QĐ-PCAIDSMTMD Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng AIDS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/QĐ-PCAIDSMTMD Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng AIDS
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/QĐ-PCAIDSMTMD
        Cơ quan ban hànhchống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Uỷ ban Quốc gia phòng
        Người ký***, Nguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành29/03/2012
        Ngày hiệu lực29/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 34/QĐ-PCAIDSMTMD Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng AIDS

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/QĐ-PCAIDSMTMD Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng AIDS

            • 29/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực