Quyết định 3415/QĐ-UBND

Quyết định 3415/QĐ-UBND bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 3415/QĐ-UBND 2015 bổ sung dự án sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3415/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG BỐ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 (NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 30/3/2015 của UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện;

Xét đề nghị của: Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 329/TTr-KH&ĐT ngày 27/4/2015 và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tại Báo cáo số 01/BC-TTXT ngày 13/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách), chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố danh mục các dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn UBND các huyện: Quốc Oai, Thanh Trì, Hoài Đức thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện; tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi đất hàng năm; nhu cầu sử dụng đất, chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (nếu có); triển khai các nhiệm vụ liên quan khác, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đất đai.

3. Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng: Rà soát, cập nhật bổ sung (nếu cần thiết) các thông tin, chỉ tiêu quy hoạch của các dự án được phê duyệt danh mục vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể cho các đơn vị được giao làm bên mời thầu, làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định; triển khai các nhiệm vụ liên quan khác đúng quy định pháp luật và Thành phố.

4. Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện: Quốc Oai, Thanh Trì, Hoài Đức: Phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả; triển khai các nhiệm vụ liên quan khác đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và nhiệm vụ, thẩm quyền được UBND Thành phố giao.

5. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội: Chủ động phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện hoàn thiện thủ tục điều kiện pháp lý về quản lý đầu tư, quản lý đất đai và quy định khác liên quan, đảm bảo việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công thương; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện: Quốc Oai, Thanh Trì, Hoài Đức và Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND Thành phố
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, TH, CT, QH, XDGT, TNMT;
- Lưu: VT, CTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 


PHỤ LỤC:

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG BỐ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 (NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH)

(Kèm theo Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên dự án

Lĩnh vực đầu tư

Đơn vị đề xuất

Căn cứ pháp lý

Thông tin do đơn vị đề xuất

Bên mời thầu

Ghi chú

Thông tin về đất đai

Các chỉ tiêu qui hoạch

Địa điểm khu đất

Diện tích khu đất

Hiện trạng khu đất

Mật độ xây dựng

Tầng cao TB (tầng)

Hệ số sử dụng đất (lần)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Tổng: 4 dự án

I

Huyện Quốc Oai: 01 dự án

1

Xây dựng siêu thị gắn với khu thương mại dịch vụ hỗ trợ

Thương mại - Dịch vụ

UBND huyện  Quốc Oai

Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quốc Oai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ô 2A-3, khu Đồng Trước, thôn Đình Tổ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai.

1

Đất nông nghiệp chưa GPMB

40-60

1-15

0,4-9

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

 

II

Huyện Thanh Trì: 01 dự án

1

Xây dựng khu thương mại dịch vụ

Thương mại - Dịch vụ

UBND huyện Thanh Trì

- Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/5000;

- Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Liệt đến năm 2020 trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/2000;

- Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Thanh Trì.

Ô CC13, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì

0,1297

Chợ do UBND xã Thanh Liệt quản lý

25

3

0,75

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

 

III

Huyện Hoài Đức: 02 dự án

1

Công trình công cộng và chợ thương mại

Thương mại - Dịch vụ

UBND huyện Hoài Đức

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phân khu đô thị S2 tỷ lệ 1/5000; Quyết định số 7967/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hoài Đức; Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 21/09/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ô B-1 thuộc phân khu đô thị S2, xứ đồng Sành Trị, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức

3,45

Đất nông nghiệp chưa GPMB

20-40

3-7

0,6-2,8

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

 

2

Chợ thương mại

Thương mại - Dịch vụ

UBND huyện Hoài Đức

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phân khu đô thị S2 tỷ lệ 1/5000; Quyết định số 7967/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hoài Đức; Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 21/09/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ô E-1 thuộc phân khu đô thị S2, thị trấn Trạm Trôi và xã Kim Chung, huyện Hoài Đức

7,1

Đất nông nghiệp chưa GPMB

20-40

3-9

0,6-3,6

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3415/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3415/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3415/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3415/QĐ-UBND 2015 bổ sung dự án sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3415/QĐ-UBND 2015 bổ sung dự án sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3415/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3415/QĐ-UBND 2015 bổ sung dự án sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3415/QĐ-UBND 2015 bổ sung dự án sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội

            • 22/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực