Quyết định 3425/QĐ-UBND

Quyết định 3425/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội

Quyết định 3425/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung Thành phố Hà Nội 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 4754/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3425/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung Thành phố Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3425/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội tại Tờ trình số 3644/TTr-STC ngày 23 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố:

1. Xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ bao gồm:

- Xe cứu thương;

- Xe chuyên dùng chở tiền;

- Xe tang;

2. Máy tính để bàn (bao gồm cả lưu điện);

3. Máy tính xách tay;

4. Máy in;

5. Máy photocopy;

6. Máy scan;

7. Máy fax;

8. Máy điều hòa nhiệt độ;

9. Máy chiếu;

10. Màn chiếu;

11. Bàn ghế học sinh;

12. Trang thiết bị y tế;

Trong quá trình triển khai thực hiện, giao Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm tập trung của Thành phố theo quy định.

Điều 2. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung của Thành phố:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng đđơn vị mua sắm tập trung của Thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của Thành phố được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUBTP: PCVP Dũng, KT, TKBT;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, KT (Hạnh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3425/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3425/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3425/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3425/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung Thành phố Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3425/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành27/06/2016
       Ngày hiệu lực27/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3425/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung Thành phố Hà Nội 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3425/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung Thành phố Hà Nội 2016