Quyết định 4711/QĐ-UBND

Quyết định 4711/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 1 Quyết định 3425/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội

Quyết định 4711/QĐ-UBND sửa đổi 3425/QĐ-UBND tài sản mua sắm phương thức tập trung Hà Nội 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 4754/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 4711/QĐ-UBND sửa đổi 3425/QĐ-UBND tài sản mua sắm phương thức tập trung Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4711/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3425/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia; số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính- Xây dựng tại Tờ trình số 4966/TTrLS: TC-XD ngày 16/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của Thành phố như sau: “13. Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, gồm: Thu gom, vận chuyển và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp (không bao gồm hạng mục công việc: Quản lý, vận hành khu xử lý rác thải tập trung; Xử lý rác bằng công nghệ đốt)”.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2015 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành;
- VPUB: các PCVP, các phòng CV;

- Lưu: VT, KT (hạnh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4711/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4711/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2016
Ngày hiệu lực29/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4711/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4711/QĐ-UBND sửa đổi 3425/QĐ-UBND tài sản mua sắm phương thức tập trung Hà Nội 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4711/QĐ-UBND sửa đổi 3425/QĐ-UBND tài sản mua sắm phương thức tập trung Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4711/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành29/08/2016
       Ngày hiệu lực29/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4711/QĐ-UBND sửa đổi 3425/QĐ-UBND tài sản mua sắm phương thức tập trung Hà Nội 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4711/QĐ-UBND sửa đổi 3425/QĐ-UBND tài sản mua sắm phương thức tập trung Hà Nội 2016