Quyết định 4754/QĐ-UBND

Quyết định 4754/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4754/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4754/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Y tế tại Tờ trình Liên Sở số 4760/TTr-LS: TC-YT ngày 18/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố, bao gồm:

1. Xe ô tô chuyên dùng cứu thương;

2. Máy tính để bàn (bao gồm cả lưu điện);

3. Máy tính xách tay;

4. Máy in;

5. Máy photocopy;

6. Máy scan;

7. Máy điều hòa nhiệt độ;

8. Máy chiếu;

9. Màn chiếu;

10. Bàn ghế học sinh;

11. Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, gồm: Thu gom, vn chuyển và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và quận, huyện, thị xã quản theo phân cp (không bao gm hạng mục công việc: Quản lý, vận hành khu xlý rác thải tập trung; Xử lý rác bằng công nghệ đốt).

Điều 2. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung của Thành phố:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung của Thành phố tchức mua sắm tập trung theo quy định của Chính phủ.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của Thành phđược áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp:

Đối với trang thiết bị y tế (bao gồm thiết bị y tế và vật tư y tế) các cơ quan, đơn vị đã đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019, đơn vị mua sắm tập trung đã tổng hợp và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Tài chính đã thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì được tiếp tục thực hiện mua sắm tập trung đến khi kết thúc hp đồng mua sắm theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND Thành phố: Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phHà Nội, Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc sửa đổi, bsung Điều 1 của Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội và Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 về việc điều chỉnh giảm danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT,
KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4754/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4754/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2019
Ngày hiệu lực 04/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tháng trước
(30/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4754/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4754/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 4754/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4754/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành 04/09/2019
Ngày hiệu lực 04/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tháng trước
(30/09/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4754/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4754/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội

  • 04/09/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/09/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực