Quyết định 346/QĐ-UBND

Quyết định 346/QĐ-UBND phân bổ chi tiết dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 303/STC-HCSN ngày 19 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (đợt 1) với số tiền 563.100.000 đồng (năm trăm sáu ba triệu, một trăm ngàn đồng); cụ thể như sau:

1. Kinh phí: Phân bổ cho các cơ quan, đơn vị sau:

STT

Tên cơ quan chủ trì thực hiện

Kinh phí (đồng)

01

Sở Tư pháp

55.400.000

02

Sở Tài nguyên và Môi trường

130.600.000

03

Sở Xây dựng

79.600.000

04

Sở Tài chính

68.000.000

05

Sở Giáo dục và Đào tạo

42.500.000

06

Sở Kế hoạch và Đầu tư

34.000.000

07

Sở Nội vụ

34.000.000

08

Sở Thông tin và Truyền thông

25.500.000

09

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

17.000.000

10

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

17.000.000

11

Sở Công Thương

8.500.000

12

Sở Giao thông Vận tải

8.500.000

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8.500.000

14

Sở Khoa học và Công nghệ

8.500.000

15

Thanh tra tỉnh

8.500.000

16

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

8.500.000

17

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

8.500.000

 

Tổng cộng

563.100.000

2. Nguồn kinh phí: được phân bổ tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 5/12/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó VPKT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu346/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 346/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu346/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Lâm Đồng

            • 26/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực