Quyết định 3512/QĐ-UBND

Quyết định 3512/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 3512/QĐ-UBND 2017 chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3512/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung được phân công tại Quyết định này chủ động xây dựng kế hoạch, đề án và văn bản tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Hoạt động trọng tâm của UBND thành phố

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở KH&ĐT

Quý I - IV

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung sơ kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở KH&ĐT

Quý I

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố; kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Sở KH&ĐT

Quý I - IV

Chỉ đạo rà soát hoàn chỉnh hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ

Sở, ban ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo thực hiện Chủ đề năm 2018 "Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân"

Sở KH&ĐT; Sở Nội vụ và sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển

Sở KH&ĐT

Quý I - II

Gặp gỡ định kỳ các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết các khó khăn; đẩy mạnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển

Sở KH&ĐT

Quý I - IV

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch công trình, dự án phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của thành phố

Sở TN&MT; Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở KH&ĐT

Quý I - IV

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình (báo cáo, tờ trình,...) và kiểm tra công tác thể chế hóa các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp trong năm 2018

Cơ quan chuyên môn

Quý I - IV

Chỉ đạo đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách

Thanh tra TP, Văn phòng UBND TP

Quý I - IV

Chỉ đạo tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Sở Ngoại vụ

Quý I - IV

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND thành phố

Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra TP

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật

Thanh tra TP

Quý I - IV

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ

Thanh tra TP

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố năm 2017; phát động và ký kết thi đua của các cụm, khối thi đua năm 2018

Sở Nội vụ

Quý I

Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết giao ước thi đua năm 2017 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương và bảng điểm thi đua của thành phố Cần Thơ

Sở Nội vụ

Quý I

Chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị Sơ kết giao ước thi đua năm 2018 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội vụ

Quý III

Chỉ đạo kiểm tra cơ quan, đơn vị và địa phương việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sở Nội vụ

Quý IV

Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng biên chế và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát quận, huyện và các sở, ban, ngành việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Sở Nội vụ

Quý IV

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Công an TP

Quý II
(tháng 6)

Chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác

Công an TP

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Cảnh sát PC&CC

Quý I - IV

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý I - IV

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục

Sở GD&ĐT; sở, ban ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018 và sơ kết việc triển khai thực hiện kế hoạch trường điển hình đổi mới năm 2017

Sở GD&ĐT

Quý I
(tháng 01)

Chỉ đạo tổng kết phổ cập giáo dục, chống mù chữ năm học 2016 - 2017 và hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm 2017

Sở GD&ĐT; sở, ban ngành và UBND quận, huyện

Quý I
(tháng 02)

Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 - 2020

Sở GD&ĐT

Quý I
(tháng 3)

Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn thành phố

Sở GD&ĐT; sở, ban ngành và UBND quận, huyện

Quý I
(tháng 3)

Chỉ đạo công tác tổ chức thi Trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh thành phố năm 2018

Sở GD&ĐT; sở, ban ngành và UBND quận, huyện

Quý II
(tháng 5)

Chỉ đạo khảo sát kiến thức học sinh lớp 12 chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia

Sở GD&ĐT

Quý II
(tháng 5)

Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác hè năm 2018

Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện

Quý II
(tháng 5)

Chỉ đạo công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT; sở, ban ngành và UBND quận, huyện

Quý II
(tháng 6)

Chỉ đạo kiểm tra công tác triển khai kế hoạch hè năm 2018 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện

Quý III
(tháng 7)

Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện chương trình xây dựng trường mầm non lấy trẻ em làm trung tâm

Sở GD&ĐT

Quý III
(tháng 7)

Chỉ đạo công tác rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục do thành phố giao năm 2018

Sở GD&ĐT; sở, ban ngành và UBND quận, huyện

Quý III
(tháng 7)

Chỉ đạo tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT

Quý III
(tháng 8)

Chỉ đạo tổ chức lễ vinh danh, khen thưởng học sinh đạt giải cao các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia, khu vực và cấp thành phố năm học 2017 - 2018

Sở GD&ĐT

Quý III
(tháng 9)

Chỉ đạo tổ chức Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện

Quý III
(tháng 9)

Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Sở GD&ĐT; sở, ban ngành và UBND quận, huyện

Quý IV
(tháng 10)

Chỉ đạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ năm học 2017 - 2018

Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện

Quý IV (tháng 10)

Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sở GD&ĐT

Quý IV
(tháng 11)

Chỉ đạo tổ chức lễ khởi động triển khai thực hiện dự án khoa học "Dạy nghề và chữ viết Khmer cho người dân tộc Khmer tại huyện Cờ Đỏ"

Ban Dân tộc; UBND huyện Cờ Đỏ

Quý I
(tháng 01)

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

Ban Dân tộc

Quý I
(tháng 3)

Chủ trì họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018

Ban Dân tộc

Quý II
(tháng 4)

Chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn công tác dân tộc cho cán bộ và Hội nghị phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật cho các vị có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Quý II
(tháng 5)

Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch phát động nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Quý II

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Quý II, IV
(tháng 6, tháng 11)

Chỉ đạo tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2018 về công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Quý II, IV
(tháng 6, tháng 12)

Chỉ đạo tổ chức trao chi phí hỗ trợ học tập cho các em học sinh dân tộc thiểu số năm học 2018 - 2019

Ban Dân tộc

Quý IV
(tháng 12)

Chỉ đạo tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên, với nội dung Chủ đề dự kiến là "Khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo"

Sở Nội vụ

Quý I

Chỉ đạo thực hiện các kết luận của lãnh đạo UBND thành phố trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại các cuộc họp thường kỳ và việc thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/6/2017 của Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc về việc hỗ trợ giải quyết những vụ việc tồn đọng và mới phát sinh liên quan đến tôn giáo

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo năm 2017

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác phối hợp hỗ trợ Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công tác tôn giáo tại thành phố Cần Thơ

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng của bộ máy và lực lượng làm công tác tôn giáo

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác tôn giáo và các nghị định quy định chi tiết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt

Sở Nội vụ

Quý II

Chỉ đạo tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và các nghị định quy định chi tiết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ cơ sở

Sở Nội vụ

Quý II

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nghị định quy định chi tiết cho Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo

Sở Nội vụ

Quý II

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật về tôn giáo cho các Trưởng điểm nhóm của các hệ phái Tin Lành (có pháp nhân và chưa có pháp nhân); tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật

Sở Nội vụ

Quý II, IV

Chỉ đạo thực hiện Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Sở Nội vụ

Quý IV

Chỉ đạo công tác tổ chức họp mặt báo chí mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Sở TT&TT

Quý I

Chỉ đạo thực hiện dự án "Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố Cần Thơ"

Sở TT&TT

Quý I - II

Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở TT&TT

Quý I - II

Chỉ đạo tổ chức xây dựng đường sách năm 2018

Sở TT&TT

Quý II - III

Chỉ đạo tổ chức hội thảo về an toàn thông tin mạng

Sở TT&TT

Quý III

Chỉ đạo mở rộng, khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành trong hoạt động cơ quan nhà nước

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức họp báo định kỳ hằng quý

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo thực hiện dự án "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các đài truyền thanh cấp huyện"

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo thực hiện dự án "Hệ thống tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2016 - 2020"

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo xây dựng cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tập trung thành phố

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai lập dự án "Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung toàn thành phố"

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai lập dự án "Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực"

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai lập dự án "Nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin"

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai lập dự án "Thiết kế cơ sở dữ liệu tập trung toàn thành phố"

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai lập dự án "Xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng"

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

Sở Y tế

Quý I - IV

Chỉ đạo sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát bệnh tật và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật trong khu vực và cả nước

Sở Y tế, Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động y tế cơ sở, thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ

Sở Y tế; UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe tại y tế cơ sở; kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y

Sở Y tế; UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra

Sở Y tế; UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế; UBND quận, huyện

Quý II
(tháng 4)

Chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết

Sở Y tế; Sở Công Thương; UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số

Sở Y tế; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tập trung triển khai các công trình, dự án của Sở Y tế quản lý

Sở Y tế; Sở KH&ĐT, Sở Tài chính

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai quy hoạch Ngành Y tế giai đoạn đến năm 2020

Sở Y tế

Quý III

Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Y tế

Sở Y tế, Sở Nội vụ

Quý III

Chỉ đạo khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, giải trí của người cao tuổi.

Sở Y tế; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý IV
(tháng 12)

Chỉ đạo tổ chức các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm của cả nước và thành phố

Sở VH,TT&DL; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017

Sở VH,TT&DL

Quý I
(tháng 01)

Chỉ đạo tổ chức họp mặt văn nghệ sỹ mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Sở VH,TT&DL

Quý I

Chỉ đạo sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017

Sở VH,TT&DL; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I
(tháng 3)

Chỉ đạo tổ chức liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2018

Sở VH,TT&DL; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý III
(tháng 9)

Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án "Xây dựng, phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2030"

Sở VH,TT&DL; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tập trung xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Sở VH,TT&DL; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác tổ chức Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018

UBND quận Bình Thủy; Sở VH,TT&DL và sở, ngành liên quan

Quý II
(tháng 5)

Chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội du lịch Vườn trái cây Tân Lộc năm 2018

UBND quận Thốt Nốt; Sở VH,TT&DL và sở, ngành liên quan

Quý II
(tháng 6)

Chỉ đạo tổ chức Ngày hội du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" năm 2018, hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam

UBND quận Cái Răng; Sở VH,TT&DL

Quý III
(tháng 7)

Chỉ đạo tổ chức Ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh Kiều lần thứ II năm 2018

UBND quận Ninh Kiều; Sở VH,TT&DL

Quý III
(tháng 8)

Chỉ đạo tổ chức Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền năm 2018

UBND huyện Phong Điền; Sở VH,TT&DL

Quý III
(tháng 9)

Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn kết các dân tộc thành phố năm 2018

UBND quận Ô Môn; Sở VH,TT&DL

Quý IV
(tháng 11)

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số phát triển con người đến năm 2020

Sở KH&ĐT; sở, ngành liên quan

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VII năm 2018

Trung tâm XTĐTTM&HCTL; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý II
(tháng 4)

Chỉ đạo tăng cường quản lý các trung tâm đào tạo dạy nghề, giải pháp giải quyết việc làm

Sở LĐ-TB&XH

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động có dấu hiệu tội phạm

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 3)

Chỉ đạo tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý II
(tháng 5)

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018)

Sở LĐ-TB&XH

Quý III
(tháng 7)

Chỉ đạo công tác sơ kết Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở LĐ-TB&XH

Quý IV
(tháng 11)

Chỉ đạo sơ kết Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ bán dâm hoàn lương

Sở LĐ-TB&XH; Sở Y tế

Quý IV
(tháng 12)

Chỉ đạo sơ kết 01 năm thực hiện đề án số 05/ĐA-UBND ngày 31/7/2017 về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố

Công an TP

Quý III
(tháng 9)

Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025"

Sở KH&ĐT

Quý I - IV

Chỉ đạo điều chỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 - 2018

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác tổ chức phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt

Sở Xây dựng

Quý I - III

Chỉ đạo tiếp tục rà soát triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố tầm nhìn đến năm 2050

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác tổ chức phê duyệt các quy hoạch vùng huyện (Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh) và Quy hoạch chung đô thị Phong Điền

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, đô thị của thành phố

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo hoàn thành và triển khai dự án phát triển thành phố tăng cường khả năng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo tăng cường quản lý quy hoạch, chất lượng công tác thẩm định quy hoạch xây dựng; giám sát đầu tư, chất lượng công trình

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo theo dõi các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới (Vốn ngoài ngân sách)

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở, đặc biệt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo lập Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành phố

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ 2015 - 2020

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý thị trường bất động sản; công tác quản lý vật liệu xây dựng; Ứng dụng công nghệ trong xây dựng; ứng dụng vật liệu xây dựng mới thân thiện môi trường

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công lạc hậu, lò vòng, lò đứng, lò thủ công cải tiến sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra công tác triển khai Thanh tra ngành; kiểm tra công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng; UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục triển khai hợp tác với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam xúc tiến đầu tư các dự án phát triển đô thị

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu; dịch vụ công thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo lập và triển khai quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị (cây xanh, chiếu sáng,…)

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về công sở và trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước

Sở Xây dựng

Quý III - IV

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chỉ đạo công tác lập quy hoạch ngành giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Quý I

Chỉ đạo công tác kiểm tra phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở các chủ bến, chủ phương tiện neo đậu phương tiện tại cảng, bến chấp hành tốt các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục nâng cao công tác quản lý vận tải, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh doanh bến xe khách trên địa bàn

Sở Giao thông vận tải

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật cho các chủ cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức trong việc chấp hành đúng quy định, khi tham gia giao thông tại cảng, bến

Sở Giao thông vận tải

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được phê duyệt

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Chỉ đạo xây dựng và triển khai các giải pháp chủ động hội nhập quốc tế trên lĩnh vực nông nghiệp

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khôi phục phát triển chăn nuôi, thủy sản và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, tạo giống và xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản của thành phố

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm về nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra tình hình quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Chỉ đạo kiểm tra công tác thủy lợi mùa khô; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức phát động "Tết trồng cây"

Sở NN&PTNT

Quý II

Chỉ đạo kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Sở NN&PTNT

Quý III

Chỉ đạo phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cho quận, huyện

Sở TN&MT

Quý II
(tháng 4)

Chỉ đạo rà soát, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018

Sở TN&MT

Quý II
(tháng 4)

Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019)

Sở TN&MT

Quý II
(tháng 4)

Chỉ đạo triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017 - 2021; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố

Sở TN&MT

Quý I - IV

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, các khu xử lý rác, bệnh viện, chợ, kênh, rạch…

Sở TN&MT; sở, ban ngành liên quan

Quý I - IV

Chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai; dự án quy hoạch tài nguyên nước thành phố Cần Thơ

Sở TN&MT; UBND quận Thốt Nốt, UBND huyện Thới Lai

Quý I - IV

Chỉ đạo lập kế hoạch quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở TN&MT

Quý I - IV

Chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ, chiến dịch về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học

Sở TN&MT; sở, ban ngành liên quan

Quý II - IV

Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chỉ đạo công tác phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức tập huấn kiến thức đối ngoại cho cán bộ, công chức thành phố

Sở Ngoại vụ

Quý IV
(tháng 11)

Chỉ đạo công tác tổ chức họp mặt mừng năm mới năm 2019 cho người nước ngoài đang học tập, công tác và sinh sống tại thành phố

Sở Ngoại vụ

Quý IV
(tháng 12)

Chỉ đạo tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I
(tháng 01)

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản trên địa bàn các quận, huyện

Sở Công Thương; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Sở Công Thương; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn

Sở Công Thương; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Công Thương; sở, ngành; UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tăng cường liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ

Sở Công Thương

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố giai đoạn 2015 - 2020, hạng mục đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thới Lai và huyện Phong Điền

Sở Công Thương; UBND huyện: Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Phong Điền

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục triển khai Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Sở Công Thương

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kinh doanh và quản trị thương mại quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sở Công Thương

Quý II
(tháng 5)

Chỉ đạo cập nhật, đăng tải thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư và đăng tải các thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hội chợ triển lãm trên website Trung tâm

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục cập nhật và thiết kế ấn phẩm giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác tổ chức hội chợ và sự kiện tại thành phố Cần Thơ

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL; Sở, ban, ngành có liên quan

Quý I - IV

Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Japan Desk Cần Thơ

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL

Quý I - IV

Chỉ đạo các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL; Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác tổ chức hội thảo kết nối giao thương tại Hà Nội; Hội nghị tham tán thương mại tại thành phố Cần Thơ

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL; Sở, ban, ngành có liên quan

Quý I

Chỉ đạo công tác tổ chức Hội thảo hợp tác thương mại và đầu tư tại thành phố Cần Thơ

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL; Sở, ban, ngành có liên quan

Quý II

Chỉ đạo tổ chức Tọa đàm đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL; Sở, ban, ngành có liên quan

Quý I, III

Chỉ đạo tổ chức đoàn xúc tiến hợp tác đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL; Sở, ban, ngành có liên quan

Quý II, III

Chỉ đạo khảo sát thị trường và tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư - Thương mại vào thành phố Cần Thơ tại thành phố Riverside, bang California (Hoa Kỳ)

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL; Sở, ban, ngành có liên quan

Quý III

Chỉ đạo tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại thành phố Cần Thơ

Trung tâm XT ĐTTM&HCTL; sở, ban, ngành có liên quan

Quý IV

Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp triển khai bồi hoàn, giải phóng mặt bằng để có đất sạch cho nhà đầu tư

BQL các Khu Chế xuất và Công nghiệp

Quý I - IV

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chỉ đạo công tác thu, chi và điều hành ngân sách năm 2018

Sở Tài chính

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác xếp loại doanh nghiệp nhà nước và đánh giá hiệu quả hoạt động của viên chức quản lý năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu

Sở Tài chính

Quý II
(tháng 5)

Chỉ đạo giám sát tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu

Sở Tài chính, sở, ban, ngành liên quan

Quý III
(tháng 8)

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi trợ cấp khó khăn Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Sở Tài chính

Quý IV
(tháng 12)

Chỉ đạo tổ chức họp mặt các nhà khoa học mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I

Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ; sở, ban, ngành liên quan

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố đến năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ; sở, ban, ngành liên quan

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/8/2016 về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 23/9/2016 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Thành ủy

Sở Khoa học và Công nghệ; sở, ban, ngành liên quan

Quý I - IV

Chỉ đạo xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ; sở, ban, ngành

Quý II
(tháng 6)

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ; sở, ban, ngành liên quan

Quý III

Chỉ đạo công tác phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức họp mặt các doanh nghiệp mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Sở KH&ĐT

Quý I

Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Sở KH&ĐT; Sở Tài chính; sở, ngành liên quan

Quý I - IV

2. Ban hành văn bản

Stt

Văn bản

Cơ quan tham mưu

Thời gian trình

Chỉ thị

1

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT

Quý III
(tháng 8)

2

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Sở NN&PTNT

Quý I

3

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc, tuyến địa giới hành chính các cấp của thành phố

Sở Nội vụ

Quý IV

4

Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I - IV

5

Tổ chức đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019

Sở Công Thương

Quý IV
(tháng 12)

6

Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

Công an TP

Quý I
(tháng 01)

Quyết định

1

Thành lập Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 và tuyển sinh thành phố năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT

Quý II
(tháng 4)

2

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố

Sở GD&ĐT

Quý III
(tháng 7)

3

Giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

Ban Dân tộc

Quý IV
(tháng 12)

4

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016

Sở Tài chính

Quý I
(tháng 01)

5

Giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các quận, huyện

Sở Tài chính

Quý III
(tháng 7)

6

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các quận, huyện

Sở Tài chính

Quý IV
(tháng 12)

7

Chương trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp thành phố năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

8

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các đề án về phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 02)

9

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo chương trình trọng tâm

Sở Tư pháp

Quý II
(tháng 6)

10

Thành lập đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV
(tháng 10)

11

Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đô thị thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Quý I

12

Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông thành phố đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Quý I

13

Giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Sở NN&PTNT

Quý I

14

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước (thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý II

15

Phê duyệt "Chiến lược và Chính sách chuyển giao, đổi mới, ứng dụng công nghệ tại thành phố Cần Thơ"

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý II

16

Phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý III

17

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 3327/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế hướng dẫn việc đón, tiếp khách nước ngoài đến làm việc trên địa bàn thành phố

Sở Ngoại vụ

Quý III

18

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện công tác dân số trong tình hình mới đến năm 2030

Sở Y tế

Quý I
(tháng 01)

19

Ban hành Kế hoạch hành động về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Sở Y tế

Quý I
(tháng 01)

20

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển

Sở Y tế

Quý I
(tháng 02)

21

Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016 - 2020

Sở Y tế

Quý I
(tháng 02)

22

Thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình

Sở Y tế

Quý I
(tháng 3)

23

Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2017 - 2020

Sở Y tế

Quý I
(tháng 3)

24

Điều chỉnh toàn diện quy hoạch phát triển y tế thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Y tế

Quý III
(tháng 7)

25

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Sở Nội vụ

Quý I

26

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở Nội vụ

Quý I
(tháng 01)

27

Ban hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018 - 2020

Sở Nội vụ

Quý II
(tháng 5)

28

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện

Sở TN&MT

Quý I
(tháng 01)

29

Ban hành quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin; dữ liệu tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở TN&MT

Quý II
(tháng 4)

30

Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành

Sở TN&MT

Quý II
(tháng 4)

31

Phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018

Sở TN&MT

Quý III
(tháng 7)

32

Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở TN&MT

Quý IV
(tháng 10)

33

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở TN&MT

Quý IV
(tháng 10)

34

Ban hành quy chế hoạt động của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố

Sở TT&TT

Quý II

35

Triển khai xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

Sở TT&TT

Quý III

36

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố năm 2019

Sở TT&TT

Quý IV
(tháng 12)

37

Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp viễn thông

Sở TT&TT

Quý IV
(tháng 12)

38

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở

Sở VH,TT&DL

Quý IV
(tháng 12)

39

Ban hành đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại

Sở Công Thương

Quý II

40

Quy định hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ

Sở Công Thương

Quý IV

41

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Quý IV

42

Kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I - IV

43

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cung cấp và tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I - IV

44

Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố

Sở Công Thương

Quý I

45

Phê duyệt đề án "Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

Sở Công Thương

Quý I

46

Quy định mức hỗ trợ chương trình xúc tiến thương mại thành phố

Sở Công Thương

Quý II

47

Ban hành đề án quy hoạch Trung tâm logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Sở Công Thương

Quý I

48

Ban hành đề án quy hoạch chợ siêu thị, trung tâm thương mại

Sở Công Thương

Quý II

49

Phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại thành phố giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Quý II

50

Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I

51

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020

Sở KH&ĐT

Quý I

52

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ

Sở KH&ĐT

Quý I

53

Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố

Sở KH&ĐT

Quý I

54

Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở KH&ĐT

Quý I

55

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Sở KH&ĐT

Quý I

56

Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 3)

57

Điều chỉnh giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với cá nhân và tổ chức đang thuê

Sở Xây dựng

Quý I - II

58

Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Quý III

59

Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Quý III

60

Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Kế hoạch

1

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2018

Sở GD&ĐT

Quý I
(tháng 01)

2

Tổ chức các hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018

Ban Dân tộc

Quý I (tháng 3)

3

Kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Quý II, IV
(tháng 6, tháng 12)

4

Công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

5

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

6

Công tác pháp chế năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

7

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân cơ sở và thực hiện quy ước năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

8

Công tác bồi thường nhà nước - giao dịch bảo đảm năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

9

Công tác Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

10

Quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

11

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công chứng năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

12

Xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

13

Quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

14

Triển khai thực hiện chế định thừa phát lại năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

15

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

16

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 01)

17

Thực hiện các đề án về phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Sở Tư pháp

Quý I
(tháng 3)

18

Triển khai các Luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I, III
(tháng 3, tháng 8)

19

Kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Sở Tư pháp

Quý III
(tháng 8)

20

Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Sở Tư pháp

Quý III
(tháng 9)

21

Thanh tra năm 2019

Thanh tra TP

Quý IV
(tháng 12)

22

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018

Sở NN&PTNT

Quý I

23

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Sở Nội vụ

Quý I

24

Công tác thanh niên năm 2018

Sở Nội vụ

Quý I

25

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Sở Nội vụ

Quý I

26

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố năm 2017

Sở Nội vụ

Quý I

27

Thống kê Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên thành phố Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sở Nội vụ

Quý III

28

Tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua năm 2018 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội vụ

Quý III

29

Xuất bản quyển "Người tốt việc tốt" tập 13

Sở Nội vụ

Quý III

30

Công tác cải cách hành chính năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV
(tháng 12)

31

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV
(tháng 12)

32

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV
(tháng 12)

33

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV
(tháng 12)

34

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thành phố Cần Thơ năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV
(tháng 12)

35

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Sở Nội vụ

Quý IV
(tháng 12)

36

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018

Sở Nội vụ

Quý IV
(tháng 12)

37

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6

Sở TN&MT

Quý II
(tháng 6)

38

Tổ chức Hội sách lần thứ III năm 2019

Sở TT&TT

Quý III

39

Thực hiện đề án "Xây dựng, phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2030"

Sở VH,TT&DL

Quý I
(tháng 01)

40

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch

Sở VH,TT&DL

Quý II
(tháng 4)

41

Tổ chức Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2020

Sở VH,TT&DL

Quý IV
(tháng 10)

42

Triển khai thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I
(tháng 02)

43

Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán năm 2019

Sở Công Thương

Quý II
(tháng 6)

44

Triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế

Công an TP

Quý I
(tháng 01)

45

Triển khai Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài

Sở KH&ĐT

Sau khi Bộ KH&ĐT ban hành Chiến lược quốc gia về thu hút đầu tư nước ngoài

46

Phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 01)

47

Thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 02)

48

Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 02)

49

Thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 3)

50

Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 3)

51

Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 3)

52

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới của thành phố Cần Thơ năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 3)

53

Triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 trên địa bàn thành phố

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 3)

54

Triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 3)

55

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý II
(tháng 5)

56

Tổ chức giữ trẻ mùa lũ năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý III
(tháng 8)

57

Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Sở LĐ-TB&XH

Quý III
(tháng 9)

Chương trình

1

Phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao nhận thức

Sở VH,TT&DL

Quý I
(tháng 01)

2

Liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong và ngoài nước phù hợp với du lịch tổng thể thành phố

Sở VH,TT&DL

Quý III

3

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020

Sở Công Thương

Quý I - IV

4

Phát triển đô thị thành phố giai đoạn 2015 - 2020

Sở Xây dựng

Quý I - IV

5

Chương trình phát triển nhà ở

Sở Xây dựng

Quý I - II

Đề án

1

Mua nền tái định cư phục vụ các dự án nhà nước thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố

Sở TN&MT

Quý I
(tháng 01)

2

Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

Sở VH,TT&DL

Quý II
(tháng 5)

3

Xây dựng quần thể du lịch bến Ninh Kiều

Sở VH,TT&DL

Quý III
(tháng 8)

4

Đầu tư thay thế, cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều

Sở Công Thương

Quý I - IV

5

Quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035", hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

Sở Công Thương

Quý I - IV

6

Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán

Sở LĐ-TB&XH

Quý I
(tháng 01)

7

Xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước và lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước

Sở Xây dựng

Quý I - II

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu hố khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm sức chịu tải cọc trên địa bàn thành phố phục vụ công tác lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Sở Xây dựng

Quý I - II

9

Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ kỹ thuật các công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP) thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn

Sở Xây dựng

Quý I - II

10

Phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2021

Sở GD&ĐT

Quý I
(tháng 3)

11

Phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng giai đoạn 2018 - 2020

Sở GD&ĐT

Quý I
(tháng 3)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3512/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3512/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3512/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3512/QĐ-UBND 2017 chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3512/QĐ-UBND 2017 chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3512/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3512/QĐ-UBND 2017 chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3512/QĐ-UBND 2017 chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Cần Thơ

           • 27/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực