Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Long An

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn thực phẩm Long An đã được thay thế bởi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực y tế Long An và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn thực phẩm Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2009 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế;

Xét đề nghị tại tờ trình số 970/TTr-SYT ngày 16/7/2014 của Sở Y tế, và ý kiến đề xuất tại văn bản số 509/SNV-TCCC ngày 28/7/2014 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 3 trở thành:

“2. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Thanh tra chuyên ngành.

- Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm.

- Phòng Thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm”.

2. Bổ sung khoản 13, Điều 2:

“13. Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH
- Lưu: VT, tuan.
TC_ChicucATVSTP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực16/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn thực phẩm Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn thực phẩm Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýNguyễn Thanh Nguyên
       Ngày ban hành06/08/2014
       Ngày hiệu lực16/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn thực phẩm Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn thực phẩm Long An