Quyết định 58/2009/QĐ-UBND

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Long An

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục ATVSTP đã được thay thế bởi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực y tế Long An và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục ATVSTP


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2009/QĐ-UBND

Tân An, ngày 19 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị tại tờ trình số 262/TTr-SYT ngày 02/10/2009 của Giám đốc Sở Y tế và đề xuất của tại văn bản số 460/SNV-TCCC ngày 13/10/2009 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật .

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế.

3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;

2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;

6. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

7. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm;

- Phòng Thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm.

3. Biên chế:

Biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là biên chế hành chính trong tổng biên chế của Sở Y tế được UBND tỉnh giao hàng năm, được xác định theo vị trí công tác của các chức danh, bao gồm: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, các công chức thuộc phòng có chuyên ngành y (đặc biệt là vệ sinh dịch tễ và y tế công cộng), dược, bảo vệ thực vật, thú y, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, luật, thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt, hướng dẫn và chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này; ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục.

3. Quyết định này sửa đổi, bổ sung, thay thế theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thi hành quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 5;
- Phòng NCTH+VX;
- Lưu: VT. Ng.
TC_CN NV QH Chi cục ATVSTP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2009
Ngày hiệu lực29/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục ATVSTP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 58/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục ATVSTP
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu58/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýDương Quốc Xuân
       Ngày ban hành19/10/2009
       Ngày hiệu lực29/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 58/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục ATVSTP

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục ATVSTP