Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực y tế Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 4065/TTr-SYT ngày 17/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do UBND tỉnh ban hành, cụ thể:

1. Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

2. Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh thực hiện mức phụ cấp trực và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Long An.

3. Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Lý do: Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trên không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, DTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực y tế Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực y tế Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành25/10/2019
       Ngày hiệu lực05/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực y tế Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực y tế Long An

           • 25/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực