Quyết định 37/2003/QĐ-UB

Quyết định 37/2003/QĐ-UB quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu Ngân sách giữa các cấp Ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 37/2003/QĐ-UB chi tiết tỷ lệ (%) phân chia khoản thu Ngân sách giữa cấp Ngân sách được hưởng địa bàn Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 177/2003/QĐ-UB tỷ lệ (%) phân chia khoản thu Ngân sách giữa các cấp Ngân sách được hưởng trên địa bàn Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2003/QĐ-UB chi tiết tỷ lệ (%) phân chia khoản thu Ngân sách giữa cấp Ngân sách được hưởng địa bàn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH CHI TIẾT TỶ  LỆ (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Luật sửa đổi bổ sung một số điểm của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ các Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 19/12/1998 và số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập chấp hành, quyết toán Ngân sách Nhà nước.
Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội tại Tờ trình số 370/TTr-STCVG ngày 24/02/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Qui định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp Ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003 và thay thế các Quyết định số 07/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002; Quyết định số 117/2002/QĐ-UB ngày 16/8/2002; Quyết định số 149/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

QUI ĐỊNH

CHI TIẾT TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2003/QĐ-UB ngày 28 tháng 02 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

I. CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG 100% :

 1. Thuế Giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu.

 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt, không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát xa, ka-ra-ô-kê; kinh doanh gôn (golf); bán thẻ hội viên, vé chơi gôn, kinh doanh Casinô (Casino); trò chơi bằng máy giắc-pót (Jackpot); kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe;

 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành.

 5. Các khoản thuế và thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (kể cả tiền thu mặt đất, mặt nước) do Trung ương quản lý.

 6. Thu nhập từ góp vốn của Nhà nước, tiền thu hồi vốn của Nhà nước tại các cơ sở kinh tế, thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (cả gốc và lãi), thu từ quĩ dự trữ Nhà nước, thu từ quĩ dự trữ tài chính của Trung ương trong trường hợp đặc biệt.

 7. Các khoản do Chính phủ vay, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức cá nhân ở nước ngoài cho Chính phủ theo qui định của pháp luật.

 8. Các khoản phí và lệ phí nộp ngân sách Trung ương : lệ phí xuất nhập cảnh, lệ phí bay qua bầu trời, phí giao thông và các khoản phí, lệ phí khác theo qui định của Chính phủ.

 9. Thu sự nghiệp của các đơn vị do các cơ quan Trung ương quản lý.

 10. Các khoản thu hoàn vốn, thanh lý tài sản do thanh lý doanh nghiệp, các khoản thu khác của doanh nghiệp Nhà nước.

 11. Thu khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 12. Chênh lệch thu - chi từ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 13. Thu kết dư Ngân sách Trung ương.

 14. Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật.

II. CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG 100% :

 1. Tiền cho thuê mặt đất mặt nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không kể tiền cho thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí do Trung ương quản lý.

 2. Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước.

 3. Thuế chuyển quyền sử dụng đất do Cục thuế Thành phố thu.

 4. Tiền sử dụng đất.

 5. Thuế tài nguyên do các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, Thành phố, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp.

 6. Lệ phí trước bạ do Cục thuế Thành phố thu.

 7. Các khoản thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết do Công ty Xổ số kiến thiết nộp.

 8. Viện trợ không hoàn lại bằng tiền, bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho Thành phố theo qui định của pháp luật.

 9. Các khoản phí, lệ phí nộp vào ngân sách cấp Thành phố theo qui định của Chính phủ.

 10. Các khoản thu khác từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

 11. Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, kể cả phạt vận tải quá tải tại các trạm cân, do các đơn vị Thành phố xử phạt.

 12. Thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do các đơn vị Thành phố xử lý.

 13. Huy động của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo qui định của Chính phủ.

 14. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách Thành phố.

 15. Thu từ quĩ dự trữ tài chính của Thành phố trong trường hợp đặc biệt.

 16. Thu hoạt động sự nghiệp của các đơn vị do các cơ quan Thành phố quản lý.

 17. Thu tiền vay cho đầu tư theo qui định tại khoản 3 điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước.

 18. Thu kết dư Ngân sách Thành phố.

 19. Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật.

 20. Thu bổ sung Ngân sách Trung ương.

III. CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN HƯỞNG 100% :

 1. Thuế môn bài thu từ các doanh nghiệp, Công ty, Hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh (trừ thuế môn bài thu của các hộ kinh doanh nhỏ từ bậc 3 đến bậc 6 trên địa bàn xã, thị trấn).

 2. Thuế tài nguyên do các doanh nghiệp Nhà nước quận, huyện và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nộp.

 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt do Chi cục Thuế quận, huyện thu từ các hoạt động công thương nghiệp - dịch vụ - ngoài quốc doanh thu vào các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát xa, ka-ra-ô-kê; kinh doanh gôn (golf); bán thẻ hội viên, vé chơi gôn, kinh doanh Casinô (Casino); trò chơi bằng máy giắc-pót (Jackpot); kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe.

 4. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết do Tổng đại lý Xổ số quận, huyện nộp Ngân sách.

 5. Lệ phí trước bạ do Chi cục Thuế quận, huyện thu :

 + Lệ phí trước bạ nhà, đất do Chi cục Thuế quận, huyện thu.

 + Lệ phí trước bạ xe máy do Chi cục Thuế quận, huyện thu.

 6. Thuế chuyển quyền sử dụng đất do Chi cục Thuế quận, huyện thu.

 7. Các khoản phí và lệ phí thu từ hoạt động do các cơ quan thuộc cấp quận, huyện quản lý.

 8. Tiền thu từ hoạt động sự nghiệp của các đơn vị do cấp quận, huyện quản lý.

 9. Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức cá nhân ở nước ngoài trực tiếp do cấp quận, huyện theo qui định của pháp luật.

 10. Đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo qui định của Chính phủ.

 11. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp quận, huyện.

 12. Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do các đơn vị thuộc quận, huyện xử lý (kể cả trên địa bàn xã, phường, thị trấn).

 13. Thu kết dư ngân sách quận, huyện.

 14. Bổ sung từ ngân sách Thành phố.

 15. Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật.

IV. CÁC KHOẢN NGÂN SÁCH PHƯỜNG HƯỞNG 100% :

 1. Thuế nhà đất (Trừ tỷ lệ để lại chi cho công tác uỷ nhiệm thu theo qui định).

 2. Các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp cho ngân sách phường theo qui định của pháp luật.

 3. Thu phạt xử lý vi phạm hành chính do chính quyền cấp phường trực tiếp xử lý trong các lĩnh vực (trừ thu từ các hoạt động của buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật).

 4. Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân cho phường.

 5. Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho phường theo qui định của pháp luật.

 6. Thu kết dư Ngân sách phường.

 7. Bổ sung từ Ngân sách cấp trên.

 8. Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật.

V. CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC HƯỞNG 100%.

 1. Thuế môn bài thu của các hộ kinh doanh nhỏ từ bậc 3 đến bậc 6 thu trên địa bàn xã, thị trấn (trừ tỷ lệ để lại chi cho công tác uỷ nhiệm thu theo qui định)

 2. Thuế nhà đất (Trừ tỷ lệ để lại chi cho công tác ủy nhiệm thu theo qui định).

 3. Các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp cho ngân sách xã, thị trấn theo qui định của pháp luật.

 4. Thu từ sử dụng quĩ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác.

 5. Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực (trừ thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật).

 6. Thu từ các hoạt động sự nghiệp do xã, thị trấn quản lý.

 7. Các khoản đóng góp tự nguyện cho xã, thị trấn.

 8. Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho xã, thị trấn theo qui định của pháp luật.

 9. Thu kết dư của ngân sách xã, thị trấn.

 10. Bổ sung từ ngân sách cấp trên.

 11. Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật.

VI. CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ (%) GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH:

TT

Các khoản thu

Tổng thu ngân sách Nhà nước 100%

% phân chia giữa các cấp ngân sách

Ngân sách Trung ương

Ngân sách Thành phố

Ngân sách quận, huyện

Ngân sách xã, phường, thị trấn

NSF

NSX,TT

1

Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

100

 

100

 

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập DN của các đơn vị HT toàn ngành)

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các DVKD vũ trường, mát xa, Karaôkê, KD gôn (golf), KD Casino, trò chơi bằng máy Giắcpót

100

 

100

 

 

 

2

Doanh nghiệp Nhà nước thành phố

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam

100

70

30

 

 

 

 

- Thu sử dụng vốn ngân sách của các DNNN (nếu có)

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

100

 

100

 

 

 

 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các DVKD vũ trường, mát xa, Karaôkê, KD gôn (gol), KD Casino.

100

 

100

 

 

 

3

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam

100

70

30

 

 

 

 

- Thu sử dụng vốn ngân sách của các DNNN (nếu có)

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

100

 

100

 

 

 

 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các DVKD vũ trường, mát xa, Karaôkê, KD gôn (gol), KD Casino, trò chơi bằng máy Giắc pót

100

 

100

 

 

 

4

Doanh nghiệp Nhà nước quận, huyện

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

 

 

 

 

 

 

 

+ Quận Hoàn Kiếm

100

70

25

5

 

 

 

+ Quận Đống Đa

100

70

23

7

 

 

 

+ Quận Ba Đình

100

70

25

5

 

 

 

+ Quận Hai Bà Trưng

100

70

25

5

 

 

 

+ Các quận, huyện còn lại

100

70

 

30

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

+ Quận Hoàn Kiếm

100

70

25

5

 

 

 

+ Quận Đống Đa

100

70

23

7

 

 

 

+ Quận Ba Đình

100

70

25

5

 

 

 

+ Quận Hai Bà Trưng

100

70

25

5

 

 

 

+ Các quận, huyện còn lại

100

70

 

30

 

 

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam

100

70

30

 

 

 

 

- Thu sử dụng vốn ngân sách của các DNNN (nếu có)

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên do doanh nghiệp nhà nước quận, huyện nộp

100

 

 

100

 

 

 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các DVKD vũ trường, mát xa, Karaôkê, trò chơi bằng máy Giắc pót, KD gôn, KD Casino, kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe.

100

 

 

100

 

 

5

Thu từ các thành phàn kinh tế ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng (do cục thuế Thành phố và chi cục thuế quận, huyện thu) :

 

 

 

 

 

 

 

+ Quận Hoàn Kiếm

100

70

25

5

 

 

 

+ Quận Đống Đa

100

70

23

7

 

 

 

+ Quận Ba Đình

100

70

25

5

 

 

 

+ Quận Hai Bà Trưng

100

70

25

5

 

 

 

+ Các quận, huyện còn lại

100

70

 

30

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng (phần ủy nhiệm thu cho xã, thị trấn thu)

100

70

 

 

 

30

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (do cục thuế Thành phố và chi cục thuế quận, huyện thu) :

 

 

 

 

 

 

 

+ Quận Hoàn Kiếm

100

70

25

5

 

 

 

+ Quận Đống Đa

100

70

23

7

 

 

 

+ Quận Ba Đình

100

70

25

5

 

 

 

+ Quận Hai Bà Trưng

100

70

25

5

 

 

 

+ Các quận, huyện còn lại

100

70

 

30

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (phần ủy nhiệm thu cho xã, thị trấn thu)

100

70

 

 

 

30

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

70

30

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

 

 

 

 

 

 

 

+ Do quận, phường thu

100

 

 

100

 

 

 

+ Do huyện, xã thu

100

 

 

100

 

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các mặt hàng bài lá, vàng mã,hàng mã và các ĐVK vũ trường, mát xa, Karaôkê, trò chơi bằng máy Giắcpót do quận, phường thu.

100

 

 

100

 

 

6

Thu từ hoạt động Xổ số (bao gồm thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; và thu sử dụng vốn nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

- Công ty Xổ số nộp ngân sách

100

 

100

 

 

 

 

- Tổng đại lý Xổ số quận, huyện nộp ngân sách

100

 

 

100

 

 

7

Lệ phí trước bạ

 

 

 

 

 

 

 

- Lệ phí trước bạ do Cục thuế thu

100

 

100

 

 

 

 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất, lệ phí trước bạ xe máy do Chi cục Thuế quận, huyện thu

100

 

 

100

 

 

8

Thuế nhà đất

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với các quận thu

100

 

 

 

100

 

 

- Đối với các huyện thu

100

 

 

 

 

100

9

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

100

 

100

 

 

 

 

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất do Cục Thuế Thành phố thu

100

 

100

 

 

 

 

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất do Chi cục Thuế quận, huyện thu

100

 

 

100

 

 

10

Thu tiền sử dụng đất

100

 

100

 

 

 

11

Thu tiền thuê đất (do chi cục thuế quận, huyện thu)

 

 

 

 

 

 

 

+ Quận Hoàn Kiếm

100

 

30

70

 

 

 

+ Quận Ba Đình

100

 

30

70

 

 

 

+ Quận Hai Bà Trưng

100

 

30

70

 

 

 

+ Các quận, huyện còn lại

100

 

 

100

 

 

12

Thu đấu giá quyền sử dụng đất (Sau khi trừ đi các khoản phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo qui định của pháp luật)

 

 

 

 

 

 

 

- Các quận thu

100

 

30

70

 

 

 

- Các huyện thu

100

 

30

70

 

 

13

Thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa vụ LĐ công ích

 

 

 

 

 

 

 

- Phường thu

100

 

 

20

80

 

 

- Xã, thị trấn thu

100

 

 

20

 

80

 Lưu ý :

 1. Đối với nguồn thu quảng cáo truyền hình :

 - Thu về thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp (cả Đài truyền hình Trung ương và Đài truyền hình Địa phương) được điều tiết vào các cấp Ngân sách như qui định đã nêu ở phần (VI) tren.

 - Phần thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế và trích chi để khuyến khích người lao động theo qui định tại Thông tư số 03/2000/TT-BTC ngày 10/1/2000 của Bộ Tài chính phải nộp 100% vào Ngân sách Nhà nước và được phân chia như sau :

 + Đài truyền hình Trung ương nộp ghi 100% cho Ngân sách Trung ương.

 + Đài truyền hình Hà Nội nộp ghi 100% cho Ngân sách Thành phố.

 2. Đối với khoản truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu đối với xe ô tô tải có kiểu dáng du lịch (theo công văn số 4372 TC/NSNN ngày 27/10/1998 và công văn số 45TC/NSNN ngày 29/1/1999 của Bộ Tài chính).

 Nộp 100% vào Ngân sách Nhà nước và được phân chia như sau :

 + Ngân sách Trung ương : 70%

 + Ngân sách Thành phố : 30%.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2003
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 37/2003/QĐ-UB chi tiết tỷ lệ (%) phân chia khoản thu Ngân sách giữa cấp Ngân sách được hưởng địa bàn Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 37/2003/QĐ-UB chi tiết tỷ lệ (%) phân chia khoản thu Ngân sách giữa cấp Ngân sách được hưởng địa bàn Hà Nội

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2003/QĐ-UB chi tiết tỷ lệ (%) phân chia khoản thu Ngân sách giữa cấp Ngân sách được hưởng địa bàn Hà Nội