Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND về lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường đã được thay thế bởi Quyết định 05/2010/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2008/QĐ-UBND lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 37/2008/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 14/2008/TTLB/BTC-BTNMT, ngày 31/01/2008 của Liên Bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường, về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ;
Căn cứ Bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 243/TTr-TC ngày 19/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, thị xã (gọi chung là cấp huyện) thuộc tỉnh và các tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng có trách nhiệm: Lập phương án tổng thể và phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình thuộc phạm vi ranh giới do huyện, thị xã quản lý (không phân biệt chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư và giá trị bồi thường, hỗ trợ).

2. Giao cho UBND huyện, thị xã thuộc tỉnh xét duyệt các phương án tổng thể và phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện; tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trình, sau khi có phiếu thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch gửi kèm phương án.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án thuộc 2 huyện, thị xã trở lên; các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng khu quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh (khu nhà 95 ha), trục đường Bắc Nam đô thị Gia Nghĩa giai đoạn 1, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thị xã Gia Nghĩa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 07/02/2006 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc qui định lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 07/12/2006 của UBND tỉnh Đăk Nông./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/08/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2008/QĐ-UBND lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Đặng Đức Yến
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/08/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 37/2008/QĐ-UBND lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường

Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2008/QĐ-UBND lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường