Quyết định 52/2006/QĐ-UBND

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 1- Quyết định 07/2006/QĐ-UBND quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 37/2008/QĐ-UBND lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2006/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 52/2006/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 1 - QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2006/QĐ-UBND NGÀY 07/02/2006 CỦA UBND TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 1- Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 07/02/2006 của UBND tỉnh Đăk Nông, về việc quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, như sau:

Dự án do đơn vị cấp tỉnh hoặc trung ương làm chủ đầu tư, sử dụng các nguồn vốn khác không thuộc ngân sách nhà nước (trừ công trình thủy điện Đăk R’Tih nằm trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, do Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2006
Ngày hiệu lực 07/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2006/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Đặng Đức Yến
Ngày ban hành 28/12/2006
Ngày hiệu lực 07/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2006/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2006/QĐ-UBND