Quyết định 3821/2007/QĐ-UBND

Quyết định 3821/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 3821/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử đã được thay thế bởi Quyết định 3210/2010/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy chứng nhận Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 06/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 3821/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3821/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị đinh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy đinh mức thu cụ thể một số loại phí;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2942/TTr/TC-QLG ngày 14/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu bằng tiền lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí, đơn vị thu lệ phí địa chính.

- Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

- Đơn vị thu lệ phí: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

Điều 3. Quản lý, sử dụng nguồn thu lệ phí địa chính.

Đơn vị thu lệ phí được trích để lại 10% trên tổng số tiền thu được để phục vụ cho công tác thu lệ phí, số còn lại 90% được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Đơn vị thu có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu tại địa điểm thu lệ phí; tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

PHỤ LỤC

MỨC THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định Số 3821/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

 

STT

Nội dung công việc thu lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh

 

 

1.1

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/giấy

25.000

1.2

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/lần

15.000

1.3

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đồng/lần

10.000

1.4

- Cấp tài cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng/lần

20.000

2

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

đồng/lần

 

2.1

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/giấy

10.000

2.2

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/lần

5.000

2.3

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đồng/lần

5.000

2.4

- Cấp tài cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng/lần

10.000

3

Đối với tổ chức

đồng/lần

 

3.1

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/giấy

100.000

3.2

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/lần

20.000

3.3

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đồng/lần

10.000

3.4

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng/lần

20.000

 

Không thu đối với cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn thuộc khu vực III theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3821/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3821/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3821/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3821/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3821/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3821/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Nguyên Nhiệm
       Ngày ban hành16/10/2007
       Ngày hiệu lực26/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3821/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3821/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử