Quyết định 3888/QĐ-UBND

Quyết định 3888/QĐ-UBND năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Quản lý Khu kinh tế Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3888/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng, Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg ngày 12/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đi tên Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Công văn số 644-CV/TU ngày 25/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 274/TTr-SNV ngày 12/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.

1. Vị trí và chức năng:

a) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

b) Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp.

c) Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch s 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV) và các nhiệm vụ khác khi được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Ban Quản lý:

- Ban Quản lý có Trưởng Ban và không quá 03 (ba) Phó Trưởng Ban.

- Trưởng Ban Quản lý là người đứng đầu Ban Quản lý, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của khu kinh tế và các khu công nghiệp; phối hợp với người đứng đầu các sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý.

- Phó Trưởng Ban Quản lý là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưng Ban, Phó Trưởng Ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định ca pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Văn phòng Ban Quản lý.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp.

- Phòng Quản lý đầu tư.

- Phòng Quản lý doanh nghiệp.

- Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường.

- Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng.

- Phòng Quản lý lao động.

- Phòng Htrợ và giám sát hoạt động đầu tư.

Văn phòng có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng; các phòng có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

c) Văn phòng đại diện:

- Văn phòng Đại diện tại thành phố Thanh Hóa.

- Văn phòng Đại diện tại thị xã Bỉm Sơn.

- Văn phòng Đại diện tại Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

- Văn phòng Đại diện tại Hà Nội.

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

- Đội quản lý, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh Môi trường Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa.

- Trung tâm hỗ trợ đầu tư, tư vấn pháp lý và giới thiệu việc làm.

Đội có Đội trưởng và các Đội phó, Trung tâm Tư vấn có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đội trưởng, Đội phó, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của UBND tỉnh.

2. Biên chế công chức và số lượng người làm việc:

a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Ban Quản lý được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Ban Quản lý xây dựng kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Giao Trưởng Ban Quản lý xây dựng phương án, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập mới các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, văn phòng đại diện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch s06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 QĐ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);

- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực T
nh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3888/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3888/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Quản lý Khu kinh tế Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Quản lý Khu kinh tế Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3888/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành11/10/2017
       Ngày hiệu lực11/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Quản lý Khu kinh tế Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Quản lý Khu kinh tế Thanh Hóa

           • 11/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực