Quyết định 389/QĐ-UBND

Quyết định 389/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 389/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

- Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 và quy định của Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành mới trong năm 2014

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN

CƠ QUAN SOẠN THẢO

DỰ KIẾN THỜI GIAN BAN HÀNH

1

Quyết định

Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nội vụ

Quý I/2014

2

Quyết định

Quy định mức trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý I/2014

3

Quyết định

Quy định về trao đổi, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I/2014

4

Quyết định

Ban hành khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2014

5

Quyết định

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý I/2014

6

Quyết định

Ban hành quy định về quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc cung cấp số liệu liên quan đến dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý I/2014

7

Quyết định

Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2014

8

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp về quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Công thương

Quý II/2014

9

Quyết định

Quy định các biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các Sở, ban, ngành; phòng chuyên môn của UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn nhằm thu thập thông tin đáp ứng yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Cục Thống kê

Quý II/2014

10

Quyết định

Thay thế Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2014

11

Chỉ thị

Thay thế Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 09/11/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực thi hành xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thanh tra tỉnh

Quý IV/2014

12

Quyết định

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý III/2014

13

Quyết định

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2014

14

Quyết định

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Quý I/2014

15

Quyết định

Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Quý I/2014

16

Chỉ thị

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Sở Tài chính

Quý I/2014

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế năm 2014

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN

CƠ QUAN SOẠN THẢO

DỰ KIẾN THỜI GIAN BAN HÀNH

1

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về việc phân cấp, ủy quyền và những hoạt động liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý I/2014

2

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2014

3

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2014

4

Quyết định

Sửa đổi Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Quý I/2014

5

Quyết định

Quy chế về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (thay thế Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ).

Sở Nội vụ

Quý I/2014

6

Quyết định

Quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (thay thế Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Sở Nội vụ

Quý I, II/2014

7

Quyết định

Ban hành Quy định về tuyển dụng và bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 125/2002/QĐ-UBND ngày 18/11/2002 của UBND tỉnh về tuyển dụng và bố trí cán bộ chuyên trách trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh).

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý III/2014

- Trong quá trình quản lý, điều hành, nếu có phát sinh và nhu cầu thực tế cần phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngoài Chương trình này, thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung sau.

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành được giao soạn thảo các văn bản tại Chương trình này có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo văn bản theo trình tự, thủ tục nêu tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đảm bảo thời gian đề ra trong Chương trình.

- Các văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản theo Kế hoạch xây dựng văn bản do các Sở, ngành gửi nếu không quy định trong Chương trình này thì việc trình ký, ban hành vẫn thực hiện như trình ký, ban hành văn bản thông thường./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 389/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu389/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực19/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 389/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 389/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 389/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu389/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực19/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 389/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 389/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Khánh Hòa

         • 19/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực