Quyết định 3952/2017/QĐ-UBND

Quyết định 3952/2017/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3952/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3952/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI LÀM CĂN CỨ TÍNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 946/TTr-STNMT ngày 21/8/2017 về việc ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra s lượng khoáng sn nguyên khai đ làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Tỷ lệ quy đi

Ghi chú

Nguyên khai

Thành phẩm

A

Khoáng sản kim loại

 

 

 

 

I

Quặng sắt

 

 

 

 

1

Làng Đầm, xã Lương Nội, huyện Bá Thước

Tấn

2,17

1

 

2

Làng Sảng - Làng Mơ, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc

Tấn

1,70

1

 

3

Xã Yên Thắng và xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

Tấn

1,15

1

 

II

Quặng mangan

Tấn

1,0

1

 

III

Quặng đồng

Tấn

20,2

1

 

IV

Quặng crorait

Tấn

48,17

1

 

B

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

 

1

Séc-păng-tin (secpentin)

tấn

1

1

 

2

Phốt-pho-rít (phosphorite)

tấn

1

1

 

3

Đá Block

m3

1

1

 

4

Đá khối để sản xuất đá ốp lát, làm mỹ nghệ

m3

 

 

 

a

Có diện tích bề mặt > 1m2

m3

1,4

1

 

b

Có diện tích bề mặt t 0,6m2 đến dưới 1 m2

m3

1,3

1

 

c

Có diện tích bề mặt t 0,1m2 đến dưới 0,6m2

m3

1,2

1

 

d

Có diện tích bề mặt dưới 0,1m2

m3

1,1

1

 

5

Sỏi, cuội, sạn

m3

1

1

 

6

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

 

a

Đá hộc (đá nguyên khai)

m3

1

1

 

b

Đá 4 x 6

m3

0,94

1

 

c

Đá 1 x 2

m3

0,81

1

 

d

Đá mạt (< 1 cm)

m3

1

1

 

e

Đá base A

m3

0,91

1

 

g

Đá base B

m3

0,79

1

 

7

Đá vôi (đá sản xuất vôi, đá có hàm lượng CaO>54%), đá sét làm xi măng và các loại đá làm phụ gia xi măng; khoáng chất công nghiệp (barit, flourit, bentonit và các loại khoáng chất khác)

tấn

1

1

 

8

Cát vàng (cát bê tông, cát xây dựng)

m3

1

1

 

9

Cát trắng (cát thủy tinh)

m3

1

1

 

10

Các loại cát khác

m3

1

1

 

11

Đất khai thác để san lấp, đắp công trình

m3

1

1

 

12

Đất sét, đất làm gạch, ngói

m3

1

1

 

13

Cao lanh, phen-sò pát (fenspat)

m3

1

1

 

14

Các loại đất khác (đất giàu sắt, đất giàu silic, cát silic làm phụ gia xi măng..)

m3

1

1

 

15

Nước khoáng thiên nhiên

m3

1

1

 

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện Quyết định này; Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại khoản 4, Điều 5 NĐ số 164/2016 của Chính phủ) tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh khi có sự thay đổi về mức thu do trung ương quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017, Bãi bỏ Quyết định số 2703/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định tỷ lệ quy đi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 Quyết định;
- Các Bộ: Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường (đ b/c);
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn b
n - Bộ Tư pháp;
- UB MTTQ t
nh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp t
nh;
- VP: TU, H
ĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa, Đài PT&TH tỉnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KXTC (HYT).
QDCD 17-039

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3952/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3952/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3952/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3952/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3952/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3952/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành18/10/2017
       Ngày hiệu lực01/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3952/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3952/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Thanh Hóa

           • 18/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực