Quyết định 40/2000/QĐ-BCN

Quyết định 40/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP SƠN Á ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét Phương án chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Sơn-Chất dẻo, thành viên thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam) thành Công ty cổ phần Sơn á Đông và Biên bản thẩm định ngày 23 tháng 06 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số 148/CV-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2000);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Sơn á Đông (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Sơn-Chất dẻo, thành viên Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam), gồm những điểm chính như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ Công ty cổ phần là: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 60%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp: 40%.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Sơn á Đông (Quyết định số 84/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp Sơn á Đông) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1999 để cổ phần hoá là: 29.777.280.025 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là: 4.342.602.820 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 121 lao động trong Xí nghiệp là 15.190 với giá trị được ưu đãi là 455.700.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dần theo giá ưu đãi cho 19 lao động nghèo trong Xí nghiệp là 2.930, trị giá 205.100.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, cho phép sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Xí nghiệp Sơn á Đông để chi phí cổ phần hoá, đào tạo và đào tạo lại lao động, Công ty Sơn-Chất dẻo và Xí nghiệp Sơn á Đông làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam xem xét, giải quyết theo quy định của Nhà nước. Tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước sau khi trừ đi chi phí cổ phần hoá, đào tạo và đào tạo lại được bổ sung vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2000,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Sơn á Đông,

- Tên tiếng Anh: ADONG PAINT STOCK COMPANY, viết tắt là: ADP,

- Trụ sở đặt tại: 1387 Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty kinh doanh ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

1. Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm sơn và nguyên liệu, thiết bị ngành sơn; thiết kế và cung ứng các loại dịch vụ kỹ thuật khác về sản phẩm và nguyên liệu, thiết bị ngành sơn.

2. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Sơn á Đông là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Sơn-Chất dẻo và Xí nghiệp Sơn á Đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập (bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Sơn-Chất dẻo và Xí nghiệp Sơn á Đông có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Sơn á Đông (kể cả chuyển cho Công ty cổ phần Sơn á Đông hợp đồng li-xăng nhãn hiệu Kansai Paint mà Công ty Sơn-Chất dẻo đã ký với Kansai Paint (Singapore) Pte.Ltd, được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-BKHCNMT ngày19/01/2000 và được đăng ký tại Cục Sở hữu Công nghiệp ngày 31/01/2000).

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Sơn-Chất dẻo, Giám đốc Xí nghiệp Sơn á Đông và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sơn á Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 

Lê Quốc Khánh
Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2000
Ngày hiệu lực29/06/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 40/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2000/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýLê Quốc Khánh
       Ngày ban hành29/06/2000
       Ngày hiệu lực29/06/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 40/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông