Quyết định 409/QĐ-TTg

Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 409/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch cơ sở giáo dục


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SƯ PHẠM THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một s điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết đnh số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 143/TTr-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thm định) với nhng nội dung sau đây:

1. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật.

2. Thành phần Hội đồng thẩm định:

a) Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các thành viên của Hội đồng thẩm định, gồm:

- Đại diện Bộ Công thương;

- Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư;

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đại din Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Đại diện Bộ Nội vụ;

- Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Bộ Tài chính;

- Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện Bộ Tư pháp;

- Đại diện Bộ Xây dựng;

- Đại diện Bộ Y tế;

- Chuyên gia về quy hoạch: Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định lựa chọn mời chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng.

Các bộ, cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định có văn bản cử người tham gia gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hoạt động của Hội đồng thẩm định, nội dung thẩm định, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Btrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các thành viên, chuyên gia của Hội đồng thẩm định;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐ
T, các Vụ: PL, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (2). ĐND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 409/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu409/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2020
Ngày hiệu lực24/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 409/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 409/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch cơ sở giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 409/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch cơ sở giáo dục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu409/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành24/03/2020
        Ngày hiệu lực24/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 409/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch cơ sở giáo dục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 409/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch cơ sở giáo dục

            • 24/03/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực