Quyết định 41/2002/QĐ-UB

Quyết định 41/2002/QĐ-UB về việc kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 41/2002/QĐ-UB kiện toàn tổ chức phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 167/2003/QĐ-UB kiện toàn tổ chức phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố và được áp dụng kể từ ngày 10/09/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2002/QĐ-UB kiện toàn tổ chức phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh phòng chống lụt bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng chống lụt bão ngày 24/8/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ;
Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), quy định về tổ chức, nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành ;
Căn cứ quyết định số 110/2001/QĐ-UB ngày 09/11/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố tại tờ trình số 12/TTr-PCLB ngày 12/4/2002 về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay bổ sung, thay đổi một số thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố như sau :

1.1. Ông Võ Văn Măng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Ủy viên thay ông Thân Thành Huyện ;

1.2. Ông Trần Sỹ Hào, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thành phố làm Ủy viên thay ông Lê Thanh Thế (nghỉ hưu) ;

Toàn bộ danh sách và bảng phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố hiện nay được đính kèm theo quyết định này.

Điều 2.- Thường trực Ban, Văn phòng Thường trực Ban và Cơ quan Thường trực tìm kiếm, cứu nạn.

2.1. Bộ phận Thường trực giúp việc Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhận ; địa chỉ số 176 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ; điện thoại số 8297623, 8297614 ; Fax : 8294764 ;

2.2. Giao Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố ; đặt tại lầu 2, địa chỉ số 176 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ; điện thoại các số 8232742, 8257446, 8297598, 8233811; Fax : 8232742, 8257446 ;

2.3. Giao Bộ chỉ huy quân sự thành phố làm cơ quan Thường trực tìm kiếm, cứu nạn trong công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố. Điạ chỉ số 291 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 ; điện thoại số 069 652005 ; Fax 8656234;

Điều 3.- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố có nhiệm vụ :

3.1. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận, huyện và các ban, ngành để xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm-cứu nạn ; khắc phục hậu quả do bão, lụt, thiên tai gây ra, nhằm bảo vệ kinh tế, dân cư trên địa bàn thành phố.

3.2. Tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện việc phòng chống lụt bão trước mùa mưa. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống đột xuất do lụt, bão, thiên tai để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất ; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân ; tổng hợp tình hình, số liệu thống kê thiệt hại báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

3.3. Lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống lụt bão hàng năm cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện và doanh nghiệp theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ ; đồng thời hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

3.4. Cuối mùa mưa bão, tổ chức tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm-cứu nạn của thành phố; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm tới trình Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các Bộ có liên quan.

3.5. Thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đảm nhận nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, bộ máy của sở, ngành, đơn vị mình giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Các Sở, Ban, Ngành thành phố (có hoặc không có thành viên tham gia Ban Chỉ huy) theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan ở điều 2 và Ủy ban nhân dân các quận, huyện giải quyết các công việc về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại thành phố.

Điều 5.- Quyết định này thay thế các quyết định số 244/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2001 ; số 60/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 7 năm 2001 ; số 5665/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Ông, Bà có tên trong danh sách Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 6  
- Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương
- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn
- Ban Chỉ huy PCLB TKCN Bộ Thủy sản
- Phân ban Chỉ đạo PCLB miền Nam
- BCH PCLB Hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ
- TT/TU, TT. HĐND thành phố
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, VX, CNN, TM
- BCH Bộ đội biên phòng thành phố
- Văn phòng KTST thành phố
- Ban TCCQ/TP, Kho bạc NN thành phố
- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, PN, MTTQ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
- Các TCty NN Sài Gòn, TCty TM Sài Gòn,  TCty Vật liệu XD SG, TCty Địa ốc SG,  TCty Xây dựng Sàigòn
- Chi cục QLN & PCLB (4b)
- Đài Truyền hình, Đài Phát thanh
- Các báo : SGGP, Tuổi Trẻ, TN, NLĐ
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

 

DANH SÁCH

VÀ BẢNG PHÂN CÔNG VỀ NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng Ban :

- Phụ trách chung :

- Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp (bão, lũ, lụt, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn) ;

- Chủ tài khoản Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố ; quyết định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, điều động quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố (theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ) ;

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;

2. Ông Nguyễn Khắc Ngân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố là Phó ban Thường trực, phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai :

- Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng ;

- Làm Thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố và chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;

- Phụ trách vấn đề tiêu thoát nước, chống ngập úng ngoại thành và vùng nông thôn ở các quận ven ;

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống lụt bão (doanh nghiệp, công dân) hàng năm đề xuất sử dụng Quỹ phòng chống lụt bão thành phố ;

3. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm Phó Ban Thường trực (phụ trách trực tiếp công tác tìm kiếm cứu nạn của thành phố) :

- Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn, điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng cứu các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lụt, bão gây ra.

- Phối hợp với Công an thành phố và Bộ đội biên phòng thành phố xây dựng, lập kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

4. Ông Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh thành phố làm Phó ban :

- Phụ trách công tác bảo đảm giao thông (thủy, bộ), an toàn bờ sông, rạch trong thành phố, hệ thống tiêu thoát nước chống ngập úng tại nội thành và vùng ven thành phố ;

- Tham gia theo dõi, phụ trách khối giao thông-công chánh trên địa bàn thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 9.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm Phó Ban :

- Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư cho việc đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão và thiên tai gây ra đối với các sở, ngành, quận, huyện ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Thủ Đức ;

6. Bà Ngô Kim Liên, Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố làm Phó Ban :

- Phụ trách vấn đề ngân sách địa phương phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả lụt, bão và các vấn đề tài chính phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Phòng Tài chính-kế hoạch-đầu tư quận-huyện để tổ chức hướng dẫn thu-nộp và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão thu theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 1.

7. Ông Phan Bá Đạt, Phó Giám đốc Thường trực Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm Phó Ban :

- Phụ trách công tác cứu trợ thiên tai, giải quyết các vấn đề chính sách xã hội ở các quận-huyện bị thiên tai ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 3.

8. Ông Lê Thành Bảo Đức, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nước và - phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) :

- Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng ;

- Tham mưu và đề xuất, giải quyết một số công việc do Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố giao ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão các huyện Bình Chánh, Hóc Môn ; quận 2, 8, 12, Bình Thạnh.

9. Ông Đặng ái Việt, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân và phương tiện hoạt động nghề cá trên biển (ngành thủy sản) theo Nghị định số 72/1998/NĐ-CP của Chính phủ ;

- Bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy-hải sản của thành phố ;

- Phụ trách và điều hành hệ thống thông tin, liên lạc vô tuyến điện ngành thủy sản thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ.

10. Ông Võ Văn Măng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và các công trình trọng điểm phòng chống lụt bão thành phố ; tham gia theo dõi, phụ trách khối Công an trên địa bàn thành phố ; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trong công tác tìm kiếm, cứu nạn ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 7.

11. Ông Ngô Bá Trắc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác đảm bảo an toàn mạng lưới điện thành phố và bảo đảm nguồn điện đầy đủ cho các Trạm bơm điện để bơm chống ngập úng.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 5.

12. Ông Trần Thắng Công, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố làm Ủy viên ;

- Phụ trách công tác đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên địa bàn thành phố khi có bão, lụt và suốt mùa mưa bão ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 10.

13. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác đảm bảo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão ;

- Tham mưu các vấn đề khí tượng thủy văn cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

14. Ông Trần Đình Thọ, Phó Giám đốc Sở Thương mại thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách vật tư, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm ..., phục vụ khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão ; tham gia theo dõi, phụ trách khối thương mại trên địa bàn thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 6.

15. Ông Võ Tấn Cảnh, Trưởng phòng Hành chính quản trị, Sở Y tế thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách chỉ đạo hệ thống bệnh viện, trạm xá cấp cứu, phòng trừ dịch bệnh, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt ; tham gia theo dõi, phụ trách khối y tế trên địa bàn thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 11.

16. Ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thành phố làm Ủy viên ;

- Phụ trách công tác vận động cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Tân Bình .

17. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối Nhà đất-Địa chính thành phố ; phối hợp với các ngành khác về an toàn nhà xây dựng ven sông, rạch.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Gò Vấp.

18. Ông Nguyễn Thanh Lập, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối công nghiệp.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Phú Nhuận.

19. Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão các công trình thủy lợi thành phố trong đó có hai hệ thống công trình lớn : kênh Đông Củ Chi và Hóc Môn-Bắc Bình Chánh ; hỗ trợ các quận-huyện chống úng, chống hạn ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Củ Chi.

20. Ông Trần Sỹ Hào, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối xây dựng ; phối hợp với các ngành khác về an toàn nhà ở, công trình xây dựng ven sông, rạch ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 4.

21. Bà Đoàn Thị Tới, Trưởng phòng Quản lý môi trường Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực quản lý phòng, chống lụt, bão tại thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Nhà Bè.

22. Ông Trần Đình Cử, Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố làm Ủy viên :

- Đại diện Cục Thuế thành phố, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Sở Tài chính-Vật giá, Ủy ban nhân dân các quận-huyện trực tiếp thực hiện hoặc tham mưu việc tổ chức thực hiện giao chỉ tiêu, thực hiện chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2002
Ngày hiệu lực24/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/09/2003
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 41/2002/QĐ-UB kiện toàn tổ chức phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2002/QĐ-UB kiện toàn tổ chức phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýMai Quốc Bình
       Ngày ban hành24/04/2002
       Ngày hiệu lực24/04/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/09/2003
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 41/2002/QĐ-UB kiện toàn tổ chức phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2002/QĐ-UB kiện toàn tổ chức phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố