Quyết định 41/QĐ-TWPCTT

Quyết định 41/QĐ-TWPCTT về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016

Quyết định 41/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 92/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai 2016


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/QĐ-TWPCTT

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TWPCTT ngày 06/4/2016 và Quyết định số 33/QĐ-TWPCTT ngày 15/4/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về thành viên tham gia và điều chỉnh thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016;

Theo đề nghị của ông Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016 như sau:

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành; Chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3, 4; điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1, 2;

- Chỉ đạo thống kê số liệu thiệt hại, nhu cầu cứu trợ của Bộ, ngành;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng ban phân công.

(Bảng phân công chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức Tiểu ban thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai: có nhiệm vụ chỉ đạo công tác thường trực theo dõi, tổng hợp thông tin về thiên tai và chỉ đạo các biện pháp phòng tránh, ứng phó các tình huống thiên tai.

(Danh sách chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2015. Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; (để b/c)
- Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng; (để b/c)
- VP Trung ương Đảng; (để b/c)
- VP Chủ tịch nước; (để b/c)
- VP Quốc Hội; (để b/c)
- VP Chính phủ; (để b/c)
- Ban CH PCTT&TKCN các Bộ, ngành;
- UBND, Ban CH PCTT&TKCN các tỉnh, TP;
- Lưu VP, NVTH_3b.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Quyết định số: 41/QĐ-TWPCTT ngày 6 tháng 5 năm 2016)

TT

Họ, tên

Chức vụ cơ quan

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

1

Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT

Trưởng ban

Phụ trách chung kiêm Trưởng Tiểu ban thường trực.

2

Hoàng Văn Thng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng ban thường trực

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngoài lĩnh vực thủy sản;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN các tỉnh: Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

3

Nguyễn Cao Lục

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Trưởng ban

- Chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Văn phòng chính phủ;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

4

Phạm Ngọc Minh

Phó Đô đốc, Phó tổng tham mưu trưởng QĐ NDVN

Phó Trưởng ban

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

5

Bùi Văn Thành

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm của Bộ Công an;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Tp Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

6

Vũ Văn Tám

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực thủy sản thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh, tp: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng.

7

Chu Phạm Ngọc Hiển

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Chỉ đạo công tác dự báo KTTV phục vụ công tác chỉ đạo Phòng chống thiên tai và phát triển KT-XH;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

8

Vũ Hồng Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Ngoại giao; chỉ đạo việc liên hệ với các nước trong khu vực đề nghị cứu hộ, cứu nạn hoặc cho người, phương tiện vào trú tránh khi tàu thuyền gặp nạn theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2.

9

Nguyễn Nhật

Thứ trưởng Bộ Giao thông-VT

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

10

Phan Tâm

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và truyền thông;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh, T.P: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đc Nông, Lâm Đồng.

11

Hoàng Quốc Vưng

Thứ trưởng Bộ Công thương

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điu phi ứng phó và khc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

12

Phạm Lê Tuấn

Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh, T.P: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, T.p Hồ Chí Minh;

13

Phạm Mạnh Hùng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phi ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

14

Huỳnh Vĩnh Ái

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

15

Nguyễn Trọng Đàm

Thứ trưởng Bộ Lao động TB- XH

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội; chỉ đạo cân đối nguồn lương thực để cứu đói cho dân và hỗ trợ các địa phương khi thiên tai xảy ra;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Kiên Giang.

16

Lê Quang Hùng

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;

17

Trần Văn Tùng

Thứ trưởng Bộ Khoa học-CN

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học công nghệ; chỉ đạo việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực Phòng chống thiên tai;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn.

18

Nguyễn Văn Hiếu

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & ĐT

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công tác phòng chống thiên tai;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

19

Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng Bộ Tài Chính

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính;

- Đảm bảo ngân sách hỗ trợ kịp thời các địa phương bị thiệt hại do thiên tai;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

20

Trần Quang Hoài

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

y viên thường trực

- Chỉ đạo, điều phi ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều;

- Chỉ đạo công tác thường trực;

- Tham mưu trực tiếp cho Ban Chỉ đạo xử lý các tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai;

21

Nguyễn Văn Tỉnh

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên

- Chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực thủy lợi, an toàn hồ chứa nước;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

22

Nguyễn Ngọc Oai

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Ủy viên

- Chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực Thủy sản;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

23

Trương Đức Nghĩa

Q. Chánh văn phòng UBQGTKCN

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Cục CHCN và Văn phòng y ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2.

24

Nguyễn Văn Nam

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh - BTL Bộ đội Biên phòng

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới, vùng biển và hải đảo; chỉ đạo công tác thông tin quản lý tàu, thuyền nghề cá hoạt động trên biển;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2.

25

Lê Công Thành

Tổng GĐ Trung tâm KTTVQG

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia; chỉ đạo công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai;

- Tham gia chỉ đạo, ng phó thiên tai cấp độ 3,4;

26

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Tổng GĐ Đài THVN

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Đài truyền hình Việt Nam; chỉ đạo công tác tuyên truyền trên truyền hình về công tác Phòng chống thiên tai & TKCN.

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

27

Trần Minh Hùng

Phó Tổng GĐ Đài TNVN

Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Đài Tiếng nói Việt Nam; chỉ đạo công tác tuyên truyền trên sóng Phát thanh và phương tiện thông tin đại chúng về công tác Phòng chống thiên tai & TKCN.

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

28

Nguyễn Xuân Anh

Viện trưởng Viện vật lý địa cầu

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác thường trực, báo tin động đất và cảnh báo sóng thần theo Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần.

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

29

Trần Thị Hồng An

Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Ủy viên

Phụ trách công tác cứu trợ xã hội đối với các tỉnh, thành phố bị thiên tai.

30

Trương Thị Ngọc Ánh

Phó chủ tịch Mặt trận TQVN

Ủy viên

Phụ trách công tác vận động cứu trợ xã hội đối với các tỉnh, thành phố bị thiên tai.

31

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư TW Đoàn thanh niên CSHCM

Ủy viên

Chỉ đạo việc tổ chức lực lượng thanh niên tham gia công tác Phòng chống thiên tai & TKCN và Khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh, thành phố.

32

Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ủy viên

Tổ chức các lực lượng phụ nữ tham gia công tác Phòng chống thiên tai & TKCN và Khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh, thành phố.

33

Văn Phú Chính

Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai

Ủy viên

- Trực tiếp điều hành Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai;

- Tham gia chỉ đạo, ứng phó thiên tai cấp độ 3,4;

- Điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1,2;

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH TIỂU BAN THƯỜNG TRỰC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Quyết định số: 41/
QĐ-TWPCTT ngày 6 tháng 5 năm 2016)

1. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Trưởng tiểu ban

2. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT

3. Ông Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

4. Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Đô đốc, Phó TTMT QĐNDVN

5. Ông Bùi Văn Thành, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An

6. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và MT

7. Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

9. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương

10. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

11. Bà Trần Thị Hồng An, Phó chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

12. Ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

13. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

14. Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

15. Ông Trương Đức Nghĩa, Q. Chánh văn phòng UBQGTKCN

16. Ông Nguyễn Văn Nam, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Bộ tư lệnh BĐBP

17. Ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng thường trực

18. Ông Lê Công Thành, Tổng giám đốc Trung tâm KTTVQG

19. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Đài THVN

20. Ông Trần Minh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài TNVN

21. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/QĐ-TWPCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/QĐ-TWPCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/QĐ-TWPCTT

Lược đồ Quyết định 41/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/QĐ-TWPCTT
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai 2016